poradnik frankowicza

Jak unieważnić kredyt we frankach Nordea Bank?

Bank Nordea był jednym z tych banków, które aktywnie działały na rynku kredytów frankowych i który sporo tego rodzaju zobowiązań sprzedał, lecz w swoich działaniach nie odbiegał od działań innych banków, gdyż frankowe umowy kredytowe Nordea Bank również są wadliwe. Z czasem prawa i obowiązki Nordea przejął PKO BP, a więc osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy w Banku Nordea, teraz spłacają go do PKO BP, i gdy chcą unieważnić zawartą umowę kredytową, pozew muszą złożyć właśnie przeciwko PKO BP. Unieważnienie umowy o kredyt we frankach Nordea Bank nie jest natomiast zbyt trudne, gdyż te umowy pełne są niedozwolonych postanowień, które finalnie prowadzą do nieważności kontraktu, istotne zatem jest by zapisy te właściwie zidentyfikować.

Umowy frankowe Nordea Bank „pękają” od klauzul niedozwolonych.

Unieważnienie frankowych umów kredytowych następuje zwykle z uwagi na niedozwolone postanowienia zawarte w takich kontraktach, zgodnie natomiast z regulacjami Kodeksu cywilnego, za niedozwolone postanowienia umowne uznaje się takie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie i które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Wskazane regulacje nie są wiążące dla konsumenta.

W przypadku kredytów frankowych powszechnie uznaje się, że w definicję klauzul niedozwolonych wpisują się wszelkie postanowienia walutowe zawarte w umowie, problem polega jednak na tym, że każdy bank nieco inaczej owe zapisy formułował, więc ich identyfikacja bywa trudna, a niektóre banki kilkukrotnie na przestrzeni lat modyfikowały wzorce umów, więc nawet klienci tego samego banku na inne zapisy będą się powoływać, w zależności od tego kiedy zawarli umowę o kredyt frankowy.

W celu identyfikacji niedozwolonych postanowień w umowie, bardzo pomocna może okazać się Mapa klauzul niedozwolonych stworzona przez Rzecznika Finansowego, gdyż znaleźć w niej można konkretne zapisy z frankowych umów kredytowych, które banki zawierały, a które dziś skutkują stwierdzeniem nieważności umowy przez sąd.

Zobacz: Duża firma czy mała kancelaria frankowa komu lepiej zlecić sprawę o unieważnienie kredytu frankowego?

Nordea Bank we frankach oferował umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA- HABITAT, więc w umowach z 2005 roku, znaleźć można następujące zapisy prowadzące do nieważności zawartej umowy:

1) Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.”

2) Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.”

3) „Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.”

4) „Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”

5) „Harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w CHF. Spłata zobowiązania następuje w złotych. Do przeliczeń kwot walut spłacanego kredytu na złote, stosuje się kurs sprzedaży CHF według Tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty.”

W 2006 roku Nordea Bank dokonał modyfikacji zawieranych umów frankowych, jednak nie zostały one pozbawione wad, w tych umowach możemy bowiem znaleźć takie zapisy prowadzące do nieważności kontraktu:

1) „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

2) „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Z kolei w latach 2008-2009 w umowach zawierano generalnie takie same zapisy jak w umowach we wcześniejszych latach, lecz jedna regulacja została zmodyfikowana i otrzymała brzmienie:

1) „Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

W umowa frankowych Banku Nordea znaleźć oczywiście możemy jeszcze inne zapisy stanowiące klauzule abuzywne, dlatego tak bardzo istotna jest weryfikacja umowy przez profesjonalistę, z reguły jednak umowę o kredyt frankowy zawartą z tym bankiem nie trudno unieważnić, o czym świadczą liczne wyroki sądów.

Darmowa automatyczna analiza umów frankowych Nordea Bank

Przydatne narzędzie do analizy umów kredytów frankowych opublikowała także Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Narzędzie pod adresem https://skanerchf.pl działa przy wsparciu sztucznej inteligencji i automatycznie wykrywa klauzule niedozwolone. Dużym atutem narzędzia jest szybkość działania oraz to, że jest zupełnie bezpłatne.

PKO BP przegrywa sprawy z umów kredytowych Nordea.

Niedawno, bo 14 kwietnia br., Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie unieważnił umowę o kredyt frankowy zawartą z Nordea Bank, sprawa toczyła się pod sygnaturą I ACa 898/21. Kredytobiorców w procesie reprezentowała Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego, całe postępowania trwało z kolei 2 lata, co na warunki sądów warszawskich należy uznać za bardzo dobry wynik.

Orzeczenie w pierwszej instancji zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 29 lipca 2021 r., sygn. akt: XXVIII C 5129/21, i już wówczas Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości, że zawarty kontrakt jest nieważny, jednakże na skutek apelacji wniesionej przez bank, sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Jak się można było spodziewać, sąd drugiej instancji nie przychylił się do argumentów powoływanych przez bank, dlatego też wyrok Sądu Okręgowego został utrzymany w mocy, a umowa została prawomocnie unieważniona.

Sąd Apelacyjny w pełni zaakceptował ustalenia Sądu Okręgowego, słusznym zatem było przyjęcie, że zawarta umowa kredytowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne, a ponadto Sąd zwrócił uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego, sygn. akt: III CZP 6/21, w zakresie oświadczenia o znajomości skutków i podtrzymaniu nieważności umowy przez kredytobiorców. Dla Sądu orzekającego istotne również było to, że bank nie dochował ciążącego na nim obowiązku informacyjnego względem frankowiczów.

Zobacz: PKO BP nie radzi sobie z pozwami o kredyty we frankach. Bank przegrywa z Frankowiczami w sądach

16 miesięcy trwał z kolei proces o unieważnienie umowy Nordea Bank, który prowadzony był przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Jacka Sosnowskiego – Adwokaci i Radcowie Prawni, jednak i tutaj sprawa zakończyła się po myśli kredytobiorców. Wyrok w pierwszej instancji został wydany w dniu 25 stycznia 2021 r. przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt: I C 1402/20, i już wówczas została ustalona nieważność zawartej umowy kredytowej. Od wskazanego orzeczenia apelację wniósł jednakże bank, dlatego w dniu 7 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt: I ACa 552/21, wydał drugi wyrok w sprawie, który utrzymany został wyrok Sądu Okręgowego, zatem umowa o kredyt mieszkaniowy została prawomocnie unieważniona.

Sąd drugiej instancji nie miał wątpliwości, że zawarta umowa nie była zgodna z definicją kredytu denominowanego, która stanowi, że kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej, a jej przeliczenie na złotówki następuje jedynie dla potrzeb wykonania umowy, gdyż w przedmiotowej sprawie, kredytobiorcy we wniosku kredytowym wskazali kwotę kredytu tylko w złotówkach. Sąd zwrócił również uwagę, że jednoznacznie nie został wskazany w umowie sposób ustalania wysokości rat do spłaty, gdyż w tym zakresie bank odwoływał się do kursu sprzedaży waluty obcej, który ustalany był według Tabeli kursowej banku z dnia spłaty. Takie zapisy stanowią zatem typowe klauzule abuzywne, które prowadzą do nieważności zawartej umowy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz