poradnik frankowicza

Jaki prawnik do unieważnienia kredytu we frankach Raiffeisen Bank?

Austriacki Raiffeisen Bank posiada w Polsce znaczący portfel kredytów frankowych (około 10 proc. wartości wszystkich kredytów waloryzowanych kursem CHF), w skład którego wchodzą kredyty udzielane przed laty przez Raiffeisen Bank Polska, jak i przejęte po banku Polbank EFG, działającym w naszym kraju w latach 2006-2012. Oba typy umów obarczone są licznymi wadami prawnymi, w związku z czym sądy najczęściej orzekają ich nieważność. Droga sądowa jest jedynym sposobem na pozbycie się kredytu frankowego zaciągniętego w banku Raiffeisen, bo bank ten nie planuje wdrażać powszechnego programu ugód z Frankowiczami. Nawet jeśli skieruje on pojedyncze propozycje do wybranych kredytobiorców, to będą one wysoce niekorzystne, zwłaszcza w dobie rosnących stóp procentowych. W naszym artykule znajdziecie kilka podpowiedzi jak wybrać dobrą kancelarię do unieważnienia umowy Raiffeisen Banku.

  • Umowy frankowe dawnego Polbanku oraz Raiffeisen Bank Polska zawierają szereg niedozwolonych postanowień odnoszących się do mechanizmu przeliczania kredytu po kursie z tabeli banku. Powyższe wady prawne potwierdziła kontrola wzorców umownych przeprowadzona przez UOKiK oraz liczne wyroki wydane przez sądy krajowe, które na ogół unieważniają te umowy.
  • Raiffeisen Bank International AG, przeciwko któremu kierowane są pozwy Frankowiczów, nie prowadzi w Polsce żadnej działalności operacyjnej poza obsługą portfela kredytów frankowych. Nie zależy mu specjalnie na reputacji i jako pierwszy otwarcie wypowiedział się przeciwko propozycji ugód. Kilka miesięcy temu pojawiły się sygnały, że byłby skłonny zaoferować 1/3 korzyści z ugody na warunkach KNF, na której można zyskać i tak maksymalnie 30 proc. tego co daje wyrok unieważniający umowę. W dobie rosnących stóp procentowych zawarcie ugody z bankiem Raiffeisen wiąże się z nieograniczonym ryzykiem wzrostu wysokości raty.
  • Ścieżka sądowa to jedyna alternatywa dla Frankowiczów posiadających kredyt w Raiffeisen Banku. Pomimo bardzo korzystnego prokonsumenckiego orzecznictwa sądów na gruncie tych kredytów, mimo wszystko trzeba zadbać o wybór odpowiedniej kancelarii do poprowadzenia sprawy frankowej.
  • Tylko wyspecjalizowana w sprawach frankowych kancelaria prawna, prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych daje duże szanse na unieważnienie umowy Raiffeisen Banku. Warto sprawdzić ile udokumentowanych sukcesów w postaci unieważnienia umów frankowych ma na koncie dana kancelaria oraz czy doprowadziła już do prawomocnych unieważnień kredytów Polbanku i Raiffeisen Bank Polska.
  • Poniżej omawiamy pokrótce trzy sprawy zakończone prawomocnymi unieważnieniami umów banku Raiffeisen w sądach w Warszawie, w Katowicach i we Wrocławiu.

Prawnik do unieważnienia umowy Raiffeisen Banku

Unieważnienie umowy kredytowej pozwala na całkowite pozbycie się zadłużenia we franku szwajcarskim i odzyskanie od banku olbrzymich kwot. Słynna sprawa wytoczona właśnie przeciwko bankowi Raiffeisen przez polskie małżeństwo Dziubak, do której w październiku 2019 roku zapadł przełomowy wyrok TSUE, zapoczątkowała unieważnianie w Polsce umów frankowych na masową skalę.

Zarówno przeprowadzona przez UOKiK kontrola wzorców umownych stosowanych przez bank Raiffeisen, jak i szereg wyroków sądów nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że umowy te cechują się wysokim stopniem wadliwości i zawierają klauzule abuzywne. Na tej podstawie kredytobiorcy mogą dochodzić w sądach ich nieważności.

Sprawę o unieważnienie kredytu we frankach banku Raiffeisen warto powierzyć doświadczonej kancelarii frankowej. Jako że bank ten nie prowadzi w Polsce żadnej działalności operacyjnej poza obsługą portfela kredytów w CHF, nie zależy mu na opinii polskich klientów i dlatego toczy w sądach bezpardonową walkę z Frankowiczami. Dysponuje on wsparciem międzynarodowych kancelarii prawnych, dlatego prawnik do obsługi sprawy przeciwko bankowi Raiffeisen powinien posiadać duże doświadczenie procesowe, znać specyfikę tych umów oraz wdrożyć odpowiednią argumentację i taktykę.

Przeczytaj: Zapisy niedozwolone w umowach frankowych czyli klauzule abuzywne – sprawdź czy masz je w umowie?

Tylko doświadczone kancelarie adwokatów lub radców prawnych wyspecjalizowane w jednej dziedzinie, tj. w reprezentowaniu w sądach kredytobiorców frankowych, są w stanie doprowadzić do szybkiego unieważnienia umowy kredytowej banku Raiffeisen. Poszukując odpowiedniej kancelarii do obsługi swojej sprawy warto sprawdzić ile udokumentowanych sukcesów w postaci unieważnienia umów kredytowych posiada ona na koncie (najlepsze kancelarie mają ponad 300 takich wyroków), a także czy doprowadziła do prawomocnego unieważnienia umowy Raiffeisen Banku.

Renomowane kancelarie frankowe przekazują klientom rzetelne informacje na temat szans na unieważnienie danej umowy kredytowej. Trzeba wiedzieć, że dla powodzenia sprawy znaczenie mogą mieć okoliczności faktyczne związane z zaciągnięciem kredytu (np. ewentualny najem kredytowanej nieruchomości lub prowadzenie w niej działalności gospodarczej). Uczciwy prawnik otwarcie informuje na wstępie o ewentualnych zagrożeniach związanych z przebiegiem sprawy, tak aby klient mógł podjąć na tej podstawie świadomą decyzję o wejściu na ścieżkę sądową.

Bardzo istotne są także kwestie honorarium dla kancelarii za poprowadzenie sprawy frankowej. Wszelkie szczegóły powinny być zawarte w umowie podpisywanej z kancelarią, ale warto je też wcześniej omówić z prawnikiem. Najczęściej spotykany model wynagrodzenia to kwotowo ustalona opłata wstępna plus tzw. premia za sukces od korzyści z wyroku, która w dobrych kancelariach frankowych nie przekracza 3-5 proc.

Przykłady prawomocnych unieważnień umów banku Raiffeisen

 

Prawomocne unieważnienie umowy banku Raiffeisen w Warszawie w 2 lata

W sprawie o sygn. akt I ACa 519/21 zakończonej w dniu 5 listopada 2021 r. prawomocnym unieważnieniem umowy banku Raiffeisen kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Prawomocny wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie po zaledwie 2 latach trwania postępowania w dwóch instancjach, a postępowanie apelacyjne toczyło się tylko 4 miesiące. Wcześniej umowę banku Raiffeisen uznał za nieważną Sąd Okręgowy w Warszawie, wydając w dniu 12 maja 2021 roku wyrok w sprawie o sygn. akt XXIV C 918/19.

Warszawskie sądy w pełni podzieliły argumentację strony powodowej w zakresie niedozwolonego charakteru postanowień umowy odnoszących się do przeliczenia świadczenia na podstawie kursów waluty. Bank nie wyjaśnił kredytobiorcy w sposób rzetelny i klarowny na czym polega istota mechanizmu indeksacji oraz z jakim ryzykiem wiąże się zaciągnięcie kredytu waloryzowanego kursem obcej waluty. Nie było wątpliwości co do tego, że zakwestionowane postanowienia miały charakter abuzywny, były sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszały interes konsumenta, stawiając go w gorszej pozycji wobec banku, który kształtował dowolnie wysokość jego świadczeń.

Prawomocne unieważnienie umowy Polbank/Raiffeisen Bank w Katowicach w 13 miesięcy

W rekordowo krótkim czasie 13 miesięcy Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski doprowadziła do prawomocnego unieważnienia umowy dawnego Polbanku w sądach w Katowicach. Prawomocny wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 353/21 zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w dniu 27 grudnia 2021 r. Wcześniej umowa została uznana za nieważną przez Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 12 lutego 2021 r. na mocy wyroku do sprawy o sygn. akt I C 884/20.

Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił argumentację strony powodowej oraz stanowisko sądu I instancji co do tego, że zawarta w umowie klauzula indeksacyjna została sformułowana w sposób naruszający przepisy kodeksu cywilnego (art. 385 (1) k.c.). Dodatkowo sąd stwierdził, że wysokość zobowiązania kredytobiorców nie została określona w sposób jednoznaczny, co stanowi naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe. Obie wady prawne skutkują nieważnością umowy kredytowej banku Raiffeisen. Sąd nie dostrzegł możliwości zastępowania luk po wyeliminowaniu wadliwych postanowień średnim kursem NBP na podstawie art. 358 k.c., ani też przy wykorzystaniu przepisów Prawa wekslowego, czego domagał się w postępowaniu pozwany bank.

Prawomocne unieważnienie umowy Raiffeisen Bank we Wrocławiu w 2 lata

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową Raiffeisen Banku uzyskała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski także we Wrocławiu w dniu 8 grudnia 2021 r. do sprawy o sygn. akt I ACa 356/21. Wyrok zapadł przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, który rozpoznawał apelację wniesioną przez bank Raiffeisen od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2020 r. do sprawy o sygn. akt I C 51/20, w którym ustalona została nieważność umowy kredytowej dawnego Polbanku. Sprawa toczyła się łącznie w dwóch instancjach 2 lata, a postępowanie apelacyjne trwało tylko 9 miesięcy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji co do abuzywnego charakteru postanowień zawartych w regulaminie do umowy kredytowej. Zdaniem sądu, świadczyło to niezbicie o braku możliwości negocjowania umowy, czego próbowali dowieść w apelacji pełnomocnicy banku Raiffeisen. Sąd nie dał wiary także twierdzeniom banku, że dopełnił on obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorców. Ponadto wskazał na brak zabezpieczenia klientów przed ryzykiem walutowym. Wszystkie wymienione wady musiały skutkować nieważnością całej umowy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz