porady

Co powinna oferować kancelaria dla Frankowiczów w cenie prowadzenia sprawy frankowej

Zakres obsługi prawnej w sprawach frankowych powinna szczegółowo określać umowa podpisywana z kancelarią. Ważne aby umowa była bezpieczna, tj. określała w sposób precyzyjny do jakich działań kancelaria się zobowiązuje w cenie prowadzenia sprawy frankowej. Przed podpisaniem umowy warto wszelkie wątpliwości wyjaśnić z prawnikiem, a później dopilnować aby umowa zawierała wszystkie ustalenia.

  • Bezpieczną umowę obsługi sprawy frankowej gwarantują jedynie kancelarie adwokackie i radców prawnych. Tylko profesjonalni pełnomocnicy mają prawo reprezentować klienta przed sądem. Jakość i zakres świadczonych przez nich usług reguluje kodeks etyki zawodowej, a za ewentualne błędy lub zaniechania można uzyskać odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC.
  • Należy zachować szczególną ostrożność gdy chcemy podpisywać umów zlecenia obsługi sprawy frankowej, których stroną jest spółka z o.o. Taką formę prawną przyjmują pośrednicy, którzy następnie podzlecają sprawę do prowadzenia innym, nieznanym podmiotom. Odpowiedzialność za rezultaty prowadzenia sprawy jest w takich sytuacjach ograniczona. 
  • Umowa powinna określać cel postępowania, czyli prawomocne unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Może także zawierać zapisy o wyegzekwowaniu wyroku, jednak renomowane kancelarie prawne mają to wliczone w cenę i traktują jako oczywistość. Podpisując umowę z kancelarią doświadczoną i renomowaną kancelarią adwokatów lub radców prawnych wyspecjalizowaną w sprawach frankowych można być spokojnym, że udzieli ona wsparcia w wyegzekwowaniu wykonania wyroku. Wyłącznie spółki traktują to jako usługę „ekstra”. Podobnie jest z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia, które większość dobrych kancelarii ma w cenie obsługi sprawy.
  • Spółki często pobierają horrendalnie wysokie premie od korzyści z wyroku (rzędu kilkunastu % a nawet wyższe), które uzasadniają wszelkiego typu gwarancjami lub bezpłatnym poprowadzeniem sprawy przeciwko bankowi o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Tymczasem nie ma pewności czy bank wytoczy taką sprawę, gdyż są to przypadki pojedyncze i zawsze kończą się przegraną banku. Nawet jeśli przyjdzie dodatkowo zapłacić kancelarii za takie postępowanie, nie będą to wysokie koszty. 
  • W cenie honorarium za prowadzenie sprawy frankowej co do zasady wliczona jest I i II instancja sądowa. Postępowania kasacyjne przed Sądem Najwyższym to odrębna sprawa, za którą kancelarie pobierają dodatkową opłatę. Dochodzi do tego jednak niezwykle rzadko. Warto w takiej sytuacji postawić na dobrą kancelarię, bo kasacje wymagają wysokich umiejętności od prawnika.

Bezpieczna umowa tylko z dobrą Kancelarią Frankową

Kancelarie prawne regulują najważniejsze kwestie dotyczące kosztów oraz zakresu obsługi w umowie zawieranej z klientami. Bezpieczna może być tylko umowa podpisana z kancelarią adwokacką lub radców prawnych. Należy zwrócić baczną uwagę, czy stroną umowy nie jest spółka z o.o. lub inna spółka kapitałowa. Kancelarie prawne prowadzone przez profesjonalnych pełnomocników nie mogą przybierać takiej formy. To kluczowa kwestia, bo wyłącznie adwokaci lub radcowie prawni mają prawo reprezentować klienta przed sądem. W przypadku spółek z o.o. nie ma pewności czy zakulisowo naszej sprawy nie poprowadzi prawnik bez uprawnień adwokackich lub radcowskich, aplikant albo nawet student prawa.

Umowa z kancelarią powinna określać cel postępowania, którym zawsze jest uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego lub odfrankowiającego umowę. Zakresem obsługi jest zatem poprowadzenie sprawy w I i II instancji sądowej (sprawy frankowe są zwykle dwuinstancyjne).

Warto wcześniej omówić z prawnikiem szczegóły płatności wynagrodzenia. Najbezpieczniejszą formułą jest opłata wstępna plus kwotowo ustalona premia za sukces. Kancelarie często pobierają jednak premię w postaci procenta od kwoty kredytu lub od sumy wyegzekwowanej od banku. W przypadku dobrych kancelarii frankowych wysokość premii zwykle nie przekracza 7%.

Trzeba również ustalić czy kancelaria nie pobiera dodatkowych opłat, np. za udział prawnika w rozprawach. Zdarza się, że premia za sukces jest niższa, ale kancelaria nalicza inne koszty. Obecnie należy przyjąć, że w sprawie odbędzie się od 1 do 3 rozpraw.

Co dobre kancelarie traktują jako swój obowiązek, a spółki określają  jako „ekstra” usługi w cenie?

Kancelarie adwokackie i radcowskie dążą przede wszystkim do korzystnego prawomocnego rozstrzygnięcia, ale poczuwają się również do obowiązku późniejszego wyegzekwowania od banku wykonania wyroku. Naturalną rzeczą jest pomoc klientom w takich czynnościach jak: wykreślenie danych z rejestru dłużników BIK, uzyskanie kwitu mazalnego, wykreślenie hipoteki czy uzyskanie nowego harmonogramu spłat po wyroku odfrankowiającym umowę.

Warto jednak omówić to wcześniej z kancelarią oraz sprawdzić na stronie internetowej czy ma ona udokumentowane sukcesy w tym obszarze, bo tylko doświadczeni prawnicy wiedzą jak wyegzekwować od banku wykonanie wyroku.

Spółki z o.o. oferujące pomoc Frankowiczom często stwarzają wrażenie jakby ich oferta była szersza niż tradycyjnych kancelarii prawnych. W celach marketingowych uwypuklają niektóre czynności, co ma uzasadniać horrendalnie wysokie premie za sukces, rzędu 17% a nawet wyższe. Tak dzieje się m.in. w kwestii wniosków o zabezpieczenie roszczenia, które spółki traktują jako „ekstra” usługę wliczoną w cenę, a kancelarie po prostu robią to na życzenie klienta, bez afiszowania się. Wnioski o zabezpieczenie roszczeń poprzez zawieszenie spłaty rat są przez kancelarie prawne wnoszone do sądu wraz z pozwem, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

Podobnie sprawa przedstawia się jeżeli chodzi o bezpłatne poprowadzenie sprawy przeciwko bankowi o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.

Po pierwsze, tego typu sprawy wciąż należą do rzadkości, bo banki wiedzą że nie mają podstaw prawnych do wychodzenia z tego typu roszczeniami. Wszystkie dotychczasowe sprawy o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego w ramach nieważnej umowy kończyły się dla banków porażkami.

Zobacz: Dobre wyniki Kancelarii dla Frankowiczów w lutym 2022 r.

Banki składają takie pozwy sporadycznie, aby zastraszyć pozostałych Frankowiczów i zniechęcić ich do wchodzenia na ścieżkę sądową. Pomimo że nie ma pewności czy bank wystąpi z pozwem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, warto ewentualne koszty poprowadzenia takiej sprawy omówić z prawnikiem przy podpisywaniu umowy. Nie są to postępowania skomplikowane, bo sądy nie znajdują podstaw do wypłaty wynagrodzenia z tytułu nieuczciwych i naruszających interesy konsumenta umów frankowych. Opłata za obsługę takiej sprawy w dobrej kancelarii nie powinna być zatem duża, a z pewnością wielokrotnie niższa niż dodatkowe 4-5% premii za sukces, które pobierają spółki.

Kolejną „nadzwyczajną” usługą oferowaną przez spółki za cenę olbrzymich premii jest wspomniane wyżej postępowanie kasacyjne. Małe prawdopodobieństwo, że zaistnieje konieczność zapewnienia reprezentacji przed Sądem Najwyższym, bo kasacje wyroków to rzadkość. Poza tym, pierwszy z brzegu prawnik nie poprowadzi dobrze takiej sprawy. Spółki oferują w cenie poprowadzenie postępowania kasacyjnego, bo liczą że do tego po prostu nie dojdzie.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz