poradnik frankowicza

UGODY z PKO BP nie dla każdego ale czy KAŻDY MOŻE pozwać bank?

Ugody oferowane od początku października przez PKO BP mają charakter powszechny i skierowane są do szerokiej grupy klientów frankowych. Nie każdy jednak otrzyma możliwość wszczęcia z bankiem mediacji zmierzających do wypracowania ugody. Bank określił bardzo restrykcyjne kryteria, na podstawie których kredyt może być zakwalifikowany do programu ugód.

W mediach społecznościowych pojawiły się już doniesienia od rozczarowanych klientów, którym bank odmówił możliwości mediacji za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF. Dotyczy to między innymi kredytobiorców, którzy refinansowali pierwotny kredyt innym, nawet jeśli nadal był to kredyt w CHF, w takiej samej wysokości i przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Jedynym wyjściem aby pozbyć się toksycznego zadłużenia w tej sytuacji jest złożenie przeciwko bankowi pozwu w sądzie. W sieci dostępne są narzędzia do samodzielnej, wstępnej weryfikacji umowy pod kątem występowania w niej niedozwolonych postanowień, takie jak np. SKANER CHF, które pozwalają na wstępną ocenę możliwości złożenia pozwu.

Kto nie dostanie propozycji ugody od PKO BP?

Kryteria zakwalifikowania kredytu do programu ugód przewidują, że musi to być kredyt zaciągnięty przez klienta indywidualnego na własne cele mieszkaniowe. Pod pojęciem „cele mieszkaniowe” rozumiane jest zaspokojenie własnych potrzeb bytowych, poprzez zakup mieszkania, domu lub gruntu pod budowę lub rozbudowę domu albo lokalu mieszkalnego.

Co istotne, kredyt który ma być przedmiotem mediacji, powinien być przeznaczony na własne cele mieszkaniowe przynajmniej jednego z kredytobiorców. Zakładając, że kredyt zaciągnęli rodzice w celu zakupu mieszkania na potrzeby syna, pojawiają się poważne wątpliwości co do wypełnienia kryterium odnoszącego się do własnych celów mieszkaniowych. Warunku tego nie spełni także kredyt z deklarowanym celem przeznaczenia zakupionej nieruchomości pod wynajem.

Programem ugód może być objęty wyłącznie kredyt czynny, nadal spłacany. Bank PKO BP nie przewidział możliwości mediacji w sprawie kredytów spłaconych w całości.

Dodatkowo, propozycji ugody nie dostanie kredytobiorca korzystający w przeszłości z umorzenia kredytu lub z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Programem ugód nie objęte są kredyty konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne oraz kredyty typowo walutowe. Kredyt przeznaczony do konwersji nie może być wypłacony w całości w CHF.

Słabe zainteresowanie ugodami

Wyśrubowane kryteria przystąpienia do mediacji z bankiem PKO BP, a przede wszystkim stosunkowo niska opłacalność ugód względem postępowania sądowego, przekładają się na małe zainteresowanie klientów mediacjami. Z informacji przekazanych przez Szefa KNF w dniu 18.11.2021 r. wynika, że po upływie półtorej miesiąca od uruchomienia przez PKO BP programu ugód, do Sądu Polubownego przy KNF zgłoszone zostało zaledwie 8 tys. kredytów. Jest to mniej niż 10% czynnych umów kredytowych, jakie posiada bank PKO BP.

Tempo podpisywania ugód także nie jest imponujące, gdyż na razie sfinalizowanych zostało tylko 400 ugód. Z czego wynika tak niski odsetek mediacji i podpisanych porozumień?

Ugody proponowane przez PKO BP zakładają przekształcenie kredytu w złotowy, tak jakby od początku był zaciągnięty w PLN. Bank zakłada także zmianę formuły oprocentowania z LIBOR plus marża typowa dla kredytów walutowych, na WIBOR plus marża dla kredytów złotowych, obowiązująca w miesiącu podpisania kredytu.

Oznacza to realny znaczny wzrost oprocentowania kredytu po konwersji, a co za tym idzie sporo wyższe raty miesięczne w przyszłości. Już obecnie różnica pomiędzy stawkami LIBOR a WIBOR wynosi blisko 2,7% (LIBOR 3M kształtuje się na poziomie ujemnym -0,78%, WIBOR 3M wynosi aktualnie 1,91%), a w związku z zapowiadaną serią kolejnych podwyżek stóp procentowych w Polsce, różnica ta będzie rosła.

Kredyty po konwersji na złotowe będą co prawda pozbawione ryzyka walutowego, ale obarczone realnym i nieograniczonym ryzykiem wzrostu stóp procentowych.

Czy każdy Frankowicz z PKO BP może pozwać bank w związku z kredytem frankowym?

Kredytobiorcy, którzy dostrzegają, że proponowane przez bank PKO BP ugody są niekorzystne, mogą dochodzić w sądzie swoich praw z tytułu wadliwej i nieuczciwej umowy frankowej. Sądy w różnych miastach Polski wielokrotnie orzekały o wadliwym charakterze umów kredytowych banku PKO BP, skutkującym ich bezwzględną nieważnością.

Zarówno w umowach dawnego Nordea Bank Polska przejętego przez PKO BP, jak i we wzorcach stosowanych przez sam bank PKO BP w umowach pożyczki hipotecznej oraz kredytu mieszkaniowego pod nazwą „Własny Kąt” występuje szereg niedozwolonych postanowień odnoszących się głównie do mechanizmu denominacji, co potwierdził Prezes UOKiK wydając decyzję nr DOZIK-16/20 z dnia 16.10.2020 r. i nakładając na bank karę w wysokości 40,7 mln złotych.

Nie ma wątpliwości, że wzorce umowne stosowane przez bank PKO BP zawierały nieuczciwe warunki, które zgodnie z unijną dyrektywą 93/13 oraz art. 385 (1) kodeksu cywilnego nie wiążą konsumenta. Na tej podstawie można domagać się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej lub wyeliminowania z niej niedozwolonych postanowień i zwrotu nadpłaty (tzw. odfrankowienie).

Jak można sprawdzić umowę kredytową pod kątem klauzul niedozwolonych?

Występujące w umowie kredytowej klauzule abuzywne stanowią podstawę pozwu sądowego. Na powodzenie sprawy w sądzie mają wpływ także okoliczności faktyczne związane z zaciągnięciem kredytu, dlatego ostateczną decyzję o pozwaniu banku warto podjąć po konsultacji z prawnikiem. Wcześniej można jednak samodzielnie przeprowadzić weryfikację swojej dokumentacji kredytowej pod kątem występowania w niej niedozwolonych zapisów.

Jedną z opcji jest skorzystanie z dostępnego na stronie https://skanerchf.pl/ darmowego narzędzia SKANER CHF działającego w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Wystarczy zrobić skany lub zdjęcia dokumentacji kredytowej (umowa, aneksy, regulamin) i wgrać je do programu, zaznaczając bank, z którym została zawarta umowa. Na wskazany mail po kilku minutach przesyłany jest raport z informacją czy dokumentacja zawiera klauzule abuzywne, w których miejscach dokumentacji występują i jakie jest ich brzmienie. Analizę można przeprowadzić całkowicie anonimowo, zasłaniając dane wrażliwe (imię i nazwisko, adres).

Inną metodą samodzielnej weryfikacji umowy kredytowej jest porównanie jej zapisów z opracowaną przez Rzecznika Finansowego i dostępną na stronie https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/ „Mapą klauzul niedozwolonych”.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz