ugody z bankami

Jak policzyć czy UGODA z ING BANK się OPŁACA – Kalkulator UGODY

Zapowiadana przez ING BANK akcja proponowania ugód Frankowiczom ruszy w dniu 25 października. Bank zapowiedział to w oficjalnym komunikacie prasowym. Kredyty hipoteczne w CHF mają zostać przekształcone w złotowe, na warunkach określonych przez Przewodniczącego KNF. Podobnie jak odbywa się to w przypadku ugód z bankiem PKO BP, kredytobiorcy ING BANK będą musieli wziąć udział w mediacjach za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF.

Posiadacze kredytów frankowych zawartych z ING BANK przed podjęciem decyzji o wszczęciu z bankiem mediacji powinni rozważyć wszelkie za i przeciw, a przede wszystkim policzyć czy ugoda się opłaca. Dzięki dostępnym online kalkulatorom mogą zrobić to samodzielnie i bez wychodzenia z domu.

Ugody banku ING BANK – Warunki i zasady

Od 25 października posiadacze frankowych kredytów mieszkaniowych w ING BANK będą mogli złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej Moje ING lub poprzez stronę internetową banku wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Celem mediacji będzie wypracowanie ugody, na mocy której kredyt frankowy zostanie przekształcony w złotówkowy, tak jakby od początku był zawarty w PLN. Konwersja kredytu zostanie przeprowadzona w oparciu o zasady określone w grudniu ubiegłego roku przez Szefa KNF. Szczegóły dotyczące oprocentowania kredytu (okresowo stałe lub zmienne) będą przedmiotem mediacji w Sądzie Polubownym przy KNF.

Mediacje z ING BANK będą mogli podjąć klienci posiadający mieszkaniowy kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny indeksowany kursem CHF. Warunkiem koniecznym jest zaciągnięcie kredytu na własne cele mieszkaniowe i aktywny charakter kredytu.

Z programu ugód w ING BANK nie będą mogli skorzystać Frankowicze, których kredyty są nieaktywne (spłacone), posiadają pożyczki hipoteczne oraz kredyty indeksowane kursem CHF o charakterze konsolidacyjnym, jeżeli konsolidacja dotyczyła także innych (niemieszkaniowych) zobowiązań. Mediacją może zostać objęty tylko jeden aktywny kredyt spełniający wymienione kryteria.

Czy ugoda z bankiem ING się opłaca?

Ugody proponowane przez ING BANK mają przebiegać według warunków określonych przez KNF. Oznacza to, że poza zmianą waluty kredytu z CHF na PLN, nastąpi także zmiana oprocentowania na typowe dla kredytów złotowych, tj. znacznie wyższe niż oprocentowanie kredytów walutowych.

ING BANK w swoim komunikacie ogłosił, że klienci będą mogli wybrać rodzaj oprocentowania tj. okresowo stałe lub zmienne.

W pierwszym przypadku uzyskają oni gwarancję niezmienności oprocentowania przez okres maksymalnie 5 lat, ale za eliminację ryzyka wzrostu stóp procentowych zapłacą wysoką cenę. Będzie to kredyt bardzo drogi – bank zabezpieczy się na rynku finansowym przed ryzykiem zmiany stóp procentowych, a koszty te przerzuci w całości na klienta.

Poza tym, nie każdy otrzyma propozycję kredytu ze stałym oprocentowaniem, bo bank będzie wyliczał na nowo zdolność kredytową jeżeli raty po konwersji będą wyższe niż płacone aktualnie.

Większość kredytobiorców otrzyma zatem ofertę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem, opartym na formule WIBOR plus marża.

Sprawdź: Sprawdź Online swoją umowę z ING BANK – zobacz czy możesz pozwać bank?

Kredyt zostanie od początku przeliczony tak jakby był oprocentowany właśnie według tej formuły, tj. na nowo zostaną wyliczone raty, które bank zestawi z kwotami wpłaconymi przez klienta. W ten sposób określona zostanie nadpłata lub niedopłata wobec banku.

W związku z tym, że WIBOR kształtuje się na wiele wyższym poziomie niż stosowany jako podstawa oprocentowania kredytów frankowych LIBOR, przyjmujący od dawna wartości ujemne, odsetkowa część raty po konwersji urośnie, co może zniwelować korzyści wynikające z wyeliminowania z umowy kredytowej franka.

Sumę ewentualnych korzyści z ugody pomniejszy także kwota podatku dochodowego, naliczanego od wartości umorzonego zobowiązania – gdyż obecnie zwolnione z niego są ugody zawarte tylko do końca roku. Ponadto, warto uwzględnić fakt, że stopy procentowe w Polsce pójdą jeszcze w górę, co przełoży się na wysokość przyszłych rat. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty należy zadać sobie pytanie, czy jest to dobry moment na konwersję kredytu na złotowy z oprocentowaniem według stawki WIBOR i czy ugoda się opłaca?

Jak policzyć czy ugoda się opłaca i porównać potencjalne korzyści z różnych sposobów rozstrzygnięcia sporu?

Kredytobiorcy rozważający opcję podjęcia mediacji z bankiem ING powinni wcześniej dokonać wyliczeń czy ugoda się opłaca i porównać potencjalne zyski do korzyści z drogi sądowej.

Bezpłatnym narzędziem do samodzielnego oszacowania zysków z ugody na warunkach KNF i porównania ich do korzyści z unieważnienia przez sąd umowy kredytowej oraz jej odfrankowiania jest kalkulatorfrankowicza.pl.

Wymaga on jedynie dostępu do internetu oraz posiadania wiedzy na temat podstawowych parametrów kredytu. Dodatkowo zaznaczyć należy, że obliczenia wykonane przez kalkulator są poglądowe i mogą różnić się od właściwych ze względu na zastosowaną przez bank marżę, ewentualne nadpłaty kredytu lub też wakacje kredytowe z jakich korzystał Frankowicz.

Po wpisaniu do aplikacji takich danych, jak kwota kredytu w PLN, data zawarcia kredytu, kurs CHF w momencie podpisania umowy, marża banku oraz okres kredytowania, aplikacja natychmiastowo podaje szacunkowe korzyści ogółem z trzech wariantów rozstrzygnięcia sporu, a także wartość nadpłaty/niedopłaty i wysokość rat po zawarciu ugody i odfrankowieniu.

Wielu Frankowiczów przekonało się już, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest unieważnienie przez sąd umowy kredytowej.

Symulacja korzyści z ugody z ING BANK

Poniżej przedstawiamy przybliżone korzyści jakie kredytobiorca może odnieść decydując się na podpisanie ugody z bankiem ING lub też uzyskując z sądzie odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytu. Przyjmujemy, że ING BANK będzie proponował ugody na warunkach podobnych do PKO BP.

SYMULACJA 1

Kwota kredytu: 400 000,00 zł

Data udzielenia kredytu: 07.2007

Kurs CHF w momencie udzielania kredytu: 2,2 zł 

Marża banku: 1,20 %

Okres Kredytowania: 360 miesięcy

Przybliżona korzyść kredytobiorcy

Unieważnienie kredytu przez sąd ok 416 000,00 zł

Odfrankowienie kredytu przez sąd ok 356 000,00 zł

Podpisanie ugody z ING BANK ok 191 000,00 zł

W przypadku unieważnienia kredytu przez sąd zyskujemy 225.000,00zł więcej niż w przypadku podpisania ugody z ING BANK a kwota ta nie obejmuje jeszcze odsetek, które mogą stanowić również wysoką sumę

 

 

Dużo jednak się zmiana w zależności od tego, kiedy kredytobiorca brał kredyt oraz jaką marżę stosuje bank.

SYMULACJA 2

Kwota kredytu: 400 000,00 zł

Data udzielenia kredytu: 07.2009

Kurs CHF w momencie udzielania kredytu: 2,7 zł

Marża banku: 1,20 %

Okres Kredytowania: 360 miesięcy

Przybliżona korzyść kredytobiorcy

Unieważnienie kredytu przez sąd ok 247 000,00 zł

Odfrankowienie kredytu przez sąd ok 210 000,00 zł

Podpisanie ugody z ING BANK ok – 47.000 zł

 

W tym przypadku widzimy, że podpisanie ugody bankiem nie przyniesie żadnych korzyści a wręcz doprowadzi do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy. Obliczenia jednak są poglądowe i stworzone na podstawie informacji prasowych o warunkach ugód z ING BANK. Każdy powinien przeprowadzić je indywidualnie znając już dokładną propozycję od banku, najlepiej konsultując się z wyspecjalizowaną kancelarią frankową lub analitykiem.

 

Unieważnienia umów ING BANK w sądach przebiegają coraz szybciej

Linia orzecznicza sądów w zakresie sporów na linii ING BANK vs. Frankowicze jest wyraźnie ukształtowana. Sądy w większości przypadków unieważniają umowy kredytowe i robią to coraz szybciej, czego przykładem są trzy poniższe wyroki.

Unieważnienie umowy ING BANK w 4 miesiące, po 1 rozprawie – wyrok w sprawie o sygn. akt II C 704/21

Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 4 października 2021 roku wydał wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego w CHF ING BANK-u po zaledwie 4 miesiącach od wniesienia pozwu. Pozew wpłynął do sądu 25.05.2021 r., a w dniu 20.09.2021 r. odbyła się jedyna rozprawa w ramach procesu.

Postępowanie dowodowe ograniczyło się do wymiany pism procesowych, przesłuchania świadka powołanego przez bank oraz przesłuchania powodów na okoliczności zawarcia umowy. Z zeznań powodów wynikało, że bank nie poinformował ich o konstrukcji umowy kredytu indeksowanego oraz ryzyku walutowym, a wprost przeciwnie – utwierdzał ich w przekonaniu, że jest to produkt bezpieczny.

Wydając korzystny dla kredytobiorców wyrok, sąd uwzględnił zarówno okoliczności zawarcia kredytu, jak i występowanie w umowie klauzul abuzywnych. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie umowy ING BANK w 7 miesięcy na pierwszej rozprawie – wyrok w sprawie o sygn. akt II C 966/20

Wyrok unieważniający umowę kredytu indeksowanego ING BANK-u z 2008 roku zapadł w dniu 21 czerwca 2021 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach na pierwszej rozprawie, która odbyła się w 7 miesięcy po złożeniu pozwu. Pozwany bank domagał się oddalenia powództwa, gdyż w jego opinii umowa kredytowa nie zawierała postanowień abuzywnych, a stosowany do przeliczeń kurs ustalany był w sposób obiektywny i niekrzywdzący dla kredytobiorców.

Na rozprawie sąd zdecydował aby pominąć dowody z zeznań świadka powołanego przez bank oraz z dokumentów przesłanych w odpowiedzi na pozew, jak również oddalił wniosek o sporządzenie opinii przez biegłego. Sąd dopuścił natomiast dowód z przesłuchania powodów, którzy zeznali m.in. że zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe, a w nieruchomości nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej. Sąd podzielił stanowisko prowadzącej sprawę Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni co do abuzywnego charakteru zawartych w umowie klauzul waloryzacyjnych, co stało się podstawą wyroku unieważniającego umowę kredytową.

Unieważnienie umowy ING BANK w 6 miesięcy – wyrok w sprawie o sygn. akt I C 431/20

Ekspresowe unieważnienie umowy kredytowej zawartej w 2008 roku z ING BANK uzyskała także Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w sprawie o sygn. akt I C 431/20. Wyrok zapadł 16 listopada 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach, podczas gdy pozew został złożony w maju 2020 roku, a zatem 6 miesięcy wcześniej. Sąd w pełni podzielił argumentację strony powodowej, która wskazywała że bank nie udzielił kredytobiorczyni informacji na temat potencjalnych negatywnych skutków zawarcia umowy kredytu indeksowanego, w szczególności w zakresie możliwości nieograniczonego wzrostu kursu waluty.

Stosowane do przeliczeń kursy CHF nie miały odniesienia do czynników zewnętrznych, poprzez co bank jednostronnie i dowolnie kształtował wysokość zobowiązania powódki oraz płaconych przez nią rat. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd uznał, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter abuzywny, co powoduje że należy je uznać za bezskuteczne. W związku z tym, że postanowienia te odnosiły się do świadczenia głównego, na skutek ich wyeliminowania umowa nie mogła być kontynuowana i musiała zostać uznana w całości za nieważną. Na tempo wydania wyroku wpłynęło ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania powódki oraz pominięcie przez sąd wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Unieważnienie umowy ING BANK w 7 miesięcy  – wyrok w sprawie o sygn. akt I C 1989/20

Sąd Okręgowy w Białymstoku  wyrokiem z dnia 22 czerwca 2021r ustalił, że umowa o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny jest nieważna i zasądził od pozwanego ING Banku Śląskiego SA na rzecz naszych Klientów kwotę 257 901,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie płatności. Wyrok w sprawie udało się uzyskać choć sędzie wskazywała, że chętnie poczekała by na dużą uchwałę SN. Pozew złożony był w połowie grudnia 2020 r. Sprawę prowadziła radca prawny Anna Kuprewicz

Prawomocne unieważnienie umowy ING BANK w 36 miesięcy – wyrok w sprawie o sygn. I ACa 569/20

Sąd Apelacyjny w Katowicach na posiedzeniu niejawnym wyrokiem z dnia 11 stycznia 2021 r., sygnatura akt I ACa 569/20 oddalił w całości apelację ING BANK ŚLĄSKI SA z siedzibą w Katowicach od korzystnego wyroku dla Kredytobiorców wyroku pierwszej instancji, ustalającego w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził solidarnie na rzecz Powodów solidarnie od pozwanego banku kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Pozew w pierwszej instancji został złożony w styczniu 2018 r., prawomocne rozstrzygnięcie zapadało równo po 3 latach od wniesienia pozwu w sprawie prowadzonej przez Kancelarię radcy prawnego Jacek Zandecki.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz