Wyroki frankowicze

Frankowicze z Deutsche Bank w sądach – WYROKI PRAWOMOCNE

Deutsche Bank uznawany jest przez Frankowiczów i ich prawników za trudniejszego przeciwnika. Skomplikowany język dokumentacji kredytowej, klauzule niedozwolone porozrzucane po różnych dokumentach oraz konstrukcja kredytu zakładająca możliwość spłaty zadłużenia bezpośrednio w CHF, przez kilka lat sprawiały problemy kancelariom podejmującym się obsługi spraw przeciwko Deutsche Bank. Również sądy początkowo przychylały się do argumentacji banku, który twierdził że jego umowy nie były kredytami denominowanymi kursem CHF, ale typowo walutowymi, gdzie kwota zadłużenia wyrażona była w walucie szwajcarskiej i w takiej formie była udostępniana kredytobiorcy na przypisanym do niego rachunku walutowym. Argumentację tę z łatwością obalają obecnie prawnicy, wykazując że przedmiotowy rachunek był przejściowym rachunkiem technicznym, należącym do banku.

Zmiana kierunku orzecznictwa w sprawach przeciwko Deutsche Bank ugruntowała się po decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2018 r. nr DOZIK-9/2018, na mocy której zawarte w umowach banku postanowienia odnoszące się do mechanizmu denominacji zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Decyzja ta stanowi formę prejudykatu w postępowaniach sądowych toczących się z powództwa Frankowiczów, co oznacza że sąd może ją przyjąć za wiążącą i nie musi ponownie badać zapisów umowy pod kątem abuzywności.

Frankowicze świetnie radzą sobie w sprawach z Deutsche Bank

Od czasu wspomnianej zmiany w postrzeganiu przez sądy kredytów denominowanych Deutsche Banku oraz kluczowej decyzji Prezesa UOKiK korzystne dla Frankowiczów wyroki zapadają coraz częściej. Sądy zazwyczaj oceniają umowy Deutsche Banku przez pryzmat abuzywności postanowień odnoszących się do mechanizmu denominacji oraz naruszenia art. 69 ustawy Prawo bankowe, który nakazuje aby bank udostępnił kredytobiorcy na czas oznaczony ściśle określoną kwotę środków w danej walucie.

Tymczasem, w treści umowy bank podawał wartość kredytu w CHF, natomiast kredytobiorcy otrzymywali do dyspozycji środki w PLN w wysokości ustalonej na podstawie kursu kupna CHF. Oddana do dyspozycji kredytobiorcy kwota rzadko zgadzała się z sumą potrzebną do zrealizowania celu kredytu – zazwyczaj była niewystarczająca lub przewyższała wnioskowaną kwotę.

Powyższe wady prawne umów Deutsche Banku, w ocenie większości sędziów, skutkują bezwzględną nieważnością całej umowy. Aktualnie zapadają w ponad 90% korzystne dla kredytobiorców wyroki, przy czym najczęściej dochodzi do unieważnienia umowy, rzadziej wydawane są wyroki odfrankowiające kredyty.

Coraz więcej prawomocnych korzystnych wyroków w sprawach przeciwko Deutsche Bank

Odzwierciedleniem pozytywnego trendu sądowego w zakresie spraw przeciwko Deutsche Bank są coraz liczniejsze korzystne wyroki. Unieważnienia umów kredytowych przez sądy I instancji to już niemal codzienność. Wiadomym jest, że kredytobiorcy czekają jednak na wygrane prawomocne, które także nie są już rzadkością. Warto wymienić kilka z prawomocnych wyroków, które zapadły w sprawach Frankowicze vs. Deutsche Bank:

  • prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.11.2019 r., sprawa I ACa 222/19
  • prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.12.2019 r., sprawa I ACa 66/19
  • prawomocne odfrankowienie umowy Deutsche Bank, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.05.2020 r., sprawa I ACa 581/19
  • prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.07.2020 r., sprawa V Ca 897/19
  • prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r., sprawa I ACa 173/21
  • prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.11.2021 r., sprawa V ACa 484/21
  • prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.11.2021 r., sprawa I ACa 450/21

Najszybsze prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank w 2 lata

Z punktu widzenia kredytobiorców pozywających bank istotny jest nie tylko rezultat sprawy, ale także czas oczekiwania na wyrok. Kancelaria Adwokacka adwokat Paweł Borowski uzyskała kilka tygodni temu najszybszy w kraju prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową Deutsche Bank. Dotyczy to sprawy pod sygn. akt V ACa 484/21, do której Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 04.11.2021 r. wyrok oddalający apelację banku od korzystnego rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt II C 2006/20, na mocy którego umowa kredytowa Deutsche Bank z roku 2008 została unieważniona. Postępowanie przeciwko bankowi w II instancjach trwało łącznie 2 lata, więc jest to rekordowy wynik w kraju, jeżeli chodzi o umowy Deutsche Bank. W ramach obu instancji odbyło się tylko po jednej rozprawie.

Sąd I instancji ocenił stan faktyczny w sprawie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy oraz zeznania powoda. Sąd oddalił wniosek z zeznań świadków pozwanego banku, gdyż nie miało to istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wniosek o powołanie biegłego. Dla Sądu Okręgowego w Warszawie bezspornym było, że umowa nie odzwierciedlała konsensusu stron co do kwoty kredytu. W umowie kwota była określona jako 117.410 CHF, natomiast do dyspozycji kredytobiorcy bank oddał kwotę w PLN, przewyższającą o ponad 12 tys. złotych wnioskowaną sumę potrzebną do zrealizowania celu kredytowego. Brak uzgodnień pomiędzy stronami odnośnie do kwoty kredytu stanowił, w ocenie sądu, naruszenie art. 69 ustawy Prawo Bankowe, dlatego umowę należało uznać za nieważną.

Od powyższego korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Deutsche Bank wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Postępowanie apelacyjne przebiegło błyskawicznie – już po 5 miesiącach od wpłynięcia apelacji sąd oddalił ją. Sąd II instancji w pełni zgodził się z oceną sądu I instancji, że umowa kredytowa naruszała przepisy ustawy Prawo bankowe, gdyż nie określała wysokości zaciągniętego kredytu.

Zdaniem sądu, kwota kredytu w walucie PLN powinna być precyzyjnie określona w umowie, a nie podana do wiadomości dopiero po uruchomieniu środków. Sąd Apelacyjny uznał ponadto, że umowa zawierała klauzule abuzywne, które odnosiły się do głównych świadczeń stron, dlatego po ich wyeliminowaniu nie mogła być dalej wykonywana. W ten sposób sąd II instancji zaakceptował w pełni wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, stwierdzający nieważność umowy.

Pomimo różnych zabiegów podejmowanych przez bank w celu zmiany stanowiska sądu oraz wydłużenia postępowania, wyrok w postępowaniu apelacyjnym zapadł niezwykle szybko. Sąd ograniczył się do pouczenia powoda na temat skutków unieważnienia umowy. Pominął natomiast wniosek dowodowy banku z zeznań świadków i nie dał wiary argumentacji, że kredyt mógł być od początku spłacany w CHF, a kredytobiorca został w sposób wystarczający pouczony na temat ryzyka walutowego.

W wyniku korzystnego prawomocnego wyroku sądu unieważniającego umowę kredytową Deutsche Bank kredytobiorca może zaprzestać spłacania kolejnych rat, a z bankiem musi się jedynie rozliczyć z kwoty brakującego kapitału, bez odsetek. Kolejnym krokiem będzie wniosek o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości, do czego wystarczającą podstawą jest prawomocny wyrok sądu unieważniający umowę.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz