Wyroki frankowicze Wyróżnione

Santander Bank otrzymuje tysiące pozwów za kredyty we frankach i przegrywa w sądach

Według danych zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym Santander Banku za III kwartał 2022, w sądach toczy się już 11.190 postępowań na gruncie frankowych kredytów denominowanych i indeksowanych znajdujących się w portfelu tego banku. Oznacza to przyrost w ciągu 9 miesięcy o 2.176 nowych spraw. Bank przyznaje, że większość wyroków jest dla niego niekorzystna – dominuje linia orzecznicza wskazująca na nieważność umów frankowych. Do 30 września 2022 bank otrzymał łącznie 613 prawomocnych rozstrzygnięć sądowych w postępowaniach prowadzonych na gruncie kredytów frankowych, przy czym aż 553 były dla niego niekorzystne. Uwagę zwraca znaczący przyrost prawomocnych wyroków. W ciągu 9 miesięcy 2022 roku sądy wydały aż 438 prawomocnych orzeczeń w sprawach umów frankowych Santander Banku. To liczba 2,5-krotnie wyższa niż całym w okresie od początku kwestionowania umów kredytowych tego banku aż do końca grudnia 2021 r.

  • Santander Bank był w 2022 roku pozywany przez Frankowiczów 2.176 razy. Liczba toczących się aktualnie spraw sądowych przeciwko temu bankowi wynosi już 11.190.
  • Bank przyznaje w raporcie, że orzecznictwo sądów jest dla niego niekorzystne i zauważa tendencję do unieważniania przez sądy umów frankowych na skutek abuzywności zawartych w nich postanowień.
  • W 2022 roku wyraźnie przybyło prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących kredytów Santander Banku – było ich aż 438. Na dzień 30 września br. liczba prawomocnych rozstrzygnięć wynosiła łącznie 613, podczas gdy według stanu na koniec minionego roku sądy zakończyły prawomocnymi orzeczeniami 175 spraw.
  • Wśród prawomocnych rozstrzygnięć gros stanowią przegrane banku. Bank odniósł do tej pory porażkę w 553 sprawach na 613 prawomocnych wyroków. Odsetek wygranych już jest bardzo wysoki a niebawem powinien jeszcze podskoczyć, bo trend do unieważniania wadliwych umów frankowych utrwalił się, a sądy wydają wyroki coraz sprawniej.
  • Z doświadczonym prawnikiem można szybko doprowadzić sprawę do korzystnego finału. W dalszej części artykułu przybliżamy dwa postępowania zakończone prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe Santander Banku w czasie około 2 – 2,5 roku od złożenia pozwu.

Santander Bank coraz częściej pozywany przez Frankowiczów

Santander, jako jeden z nielicznych banków frankowych, zaraportował zysk za III kwartał 2022 roku. Był on jednak o połowę niższy niż w analogicznym okresie roku minionego. Wynik finansowy za okres lipiec – wrzesień 2022 wyniósł 279,4 mln zł na plusie, wobec 543,8 mln zł rok wcześniej.

Na gorszy wynik finansowy złożyły się w głównej mierze koszty wakacji kredytowych (1,36 mld zł), odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (341 mln zł) oraz dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi (122,9 mln zł). Łączny wpływ ryzyka prawnego dotyczącego kredytów hipotecznych w walutach obcych został oszacowany na dzień 30 września 2022 na ponad 3,2 mld zł, wobec 2,06 mld na koniec 2021 roku. Aktualna wysokość rezerw pokrywa około 34 proc. portfela aktywnych kredytów frankowych Santander Banku.

Santander Bank powiększa systematycznie rezerwy na sporne sprawy dotyczące kredytów frankowych. Wzrost rezerw w bieżącym roku był wynikiem dużej ilości nowych pozwów i wynikającej z tego konieczności aktualizacji prognoz co do spodziewanego napływu nowych spraw.

Na koniec września br. w sądach toczyło się 11.190 postępowań dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych Santander Banku o łącznej wartości przedmiotu sporu 3,18 mld zł. Mowa tutaj zarówno o postępowaniach indywidualnych, jak i o dwóch pozwach grupowych dotyczących odpowiednio – 559 oraz 31 umów kredytowych. Przyrost nowych spraw w ciągu 9 miesięcy tego roku wyniósł aż 2.176. Na koniec 2021 roku bank miał 8.474 sprawy w sądzie.

Orzecznictwo sądów niekorzystne dla Santander Banku

Santander Bank przyznaje, że orzecznictwo sądów w sprawach frankowych jest dla niego niekorzystne. W 2022 roku bank zaobserwował zwiększoną liczbę orzeczeń, przy czym dominuje tendencja do unieważniania umów kredytowych w całości. Według stanu na dzień 30 września 2022 r., łącznie dotąd zapadło 613 prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących kredytów frankowych Santandera, z czego 553 były niekorzystne dla banku. Pozostałe 60 wyroków było w całości albo częściowo korzystne dla banku, przy czym bank nie precyzuje jakie wyroki rozumie za korzystne częściowo. Skoro nie są to orzeczenia w pełni satysfakcjonujące dla banku, oznacza to że mogły być częściowo korzystne dla kredytobiorców.

Zakładając nawet, że tylko 553 na 613 prawomocnych orzeczeń stanowiły wygrane Frankowiczów, to i tak odsetek jest bardzo wysoki i wynosi 90,2 proc. Trzeba przy tym uwzględnić fakt, że liczby te obejmują także rezultaty spraw prowadzonych kilka lat temu. W początkowej fazie sporów banki wygrywały stosunkowo często, a obecnie niekorzystne dla kredytobiorców wyroki to rzadkość.

Można zaobserwować wyraźny przyrost w 2022 roku orzeczeń prawomocnych w sprawach przeciwko Santander Bankowi. Według stanu na 31 grudnia 2021, zakończonych prawomocnie było 175 postępowań dotyczących umów frankowych tego banku. Najświeższe dane na koniec września 2022 r. mówią o 613 prawomocnych wyrokach, zatem w ciągu 9 miesięcy sądy wydały aż 438 prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących kredytów w CHF Santander Banku.

Umowy banku Santander unieważniane w sądach

Na portfel kredytów frankowych Santander Banku składają się zarówno kredyty indeksowane, jak i denominowane. Stanowią one spuściznę po przejętych bankach BZ WBK oraz Kredyt Bank. W sądach z powodzeniem kwestionowane są zarówno umowy na cele mieszkaniowe pod nazwą „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku oraz umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski dawnego banku BZ WBK. Umowy te zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego, które nie wiążą konsumenta od momentu zawarcia umowy (z mocą wsteczną ex tunc).

Dysponując wsparciem doświadczonego prawnika można bezproblemowo wygrać z Santander Bankiem i szybko prawomocnie unieważnić umowę kredytową, tak jak odbyło się to w dwóch postępowaniach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski. Obydwie sprawy zakończyły się wydaniem prawomocnych wyroków unieważniających umowy banku Santander po upływie około 2 – 2,5 roku od złożenia pozwów.

Santander Bank pokonany prawomocnie w Katowicach w 2,5 roku

Sprawa miała swój początek w Bielsku Białej. Do tamtejszego Sądu Okręgowego trafił pozew klientów kancelarii mec. Pawła Borowskiego przeciwko Santander Bank Polska w związku z umową kredytu frankowego „Ekstralokum” zawartą w 2008 roku z Kredyt Bankiem. Dnia 19 lutego 2021 r. SO w Bielsku-Białej w ramach postępowania o sygn. akt I C 486/20 wydał wyrok ustalający nieważność zakwestionowanej umowy.

Od tego wyroku bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie sprawa toczyła się pod sygn. I ACa 516/21 i bardzo szybko zakończyła się oddaleniem apelacji banku. Wyrok prawomocny zapadł w dniu 22 września 2022 r., po upływie około 2,5 roku od momentu zainicjowania procesu.

Postępowanie przebiegło w dwóch instancjach wyjątkowo sprawnie, gdyż oba sądy nie dopuściły dowodu z opinii biegłego oraz zrezygnowały z przesłuchania świadków wnioskowanych przez bank, co znacznie wydłużyłoby czas oczekiwania na wyrok. Sądy w Katowicach i w Bielsku-Białej nie miały wątpliwości, że umowę kredytową Santander Banku należy w całości unieważnić.

W ocenie sądu, umowa ta naruszała zasadę równorzędności stron, gdyż nie zawierała precyzyjnego określenia mechanizmu waloryzacji. Bank nie poinformował też kredytobiorców o znaczeniu zmiany kursu waluty oraz o związanym z tym ryzyku.

Kolejne ekspresowe zwycięstwo nad Santander Bankiem – umowa prawomocnie nieważna po 2 latach procesu

Podobnie potoczyła się inna sprawa prowadzona przeciwko bankowi Santander przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski, dotycząca również umowy „Ekstralokum”. Klientka kancelarii wniosła pozew do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (sprawa o sygn. akt I C 840/20), a wyrok unieważniający przedmiotową umowę zapadł w dniu 21 września 2021 r.

Analogicznie jak we wcześniej omówionej sprawie, pozwany bank nie zgodził się z wyrokiem sądu I instancji i wniósł od niego apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie sprawa toczyła się pod sygn. I ACa 1510/21. W dniu 2 września 2022 r. zapadł w tej sprawie prawomocny wyrok oddalający apelację banku. Umowa kredytowa banku Santander została zatem unieważniona prawomocnie w wyniku procesu trwającego w dwóch instancjach około 2 lata.

Sąd ocenił, że umowa kredytowa zawierała postanowienia abuzywne kształtujące główne świadczenia stron, zatem jej dalsze wykonywanie po usunięciu klauzul indeksacyjnych nie było możliwe. Umowa zawierająca odwołanie do tabel kursowych banku naruszała równowagę stron i dawała bankowi potencjalną możliwość jednostronnego wpływania na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Wynikająca z umowy różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży stanowiła bezpodstawne wynagrodzenie banku, co w ocenie sądu naruszało dobre obyczaje.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz