Wyroki frankowicze

Najszybszy prawomocny wyrok w sprawie o kredyt we frankach w Polsce

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski słynie z szybkiego tempa uzyskiwania na rzecz swoich klientów korzystnych wyroków w sprawach frankowych wytoczonych przeciwko bankom. Kancelaria Mecenasa Borowskiego tym razem odniosła spektakularny sukces doprowadzając do najszybszego prawomocnego wyroku w Polsce unieważniającego umowę kredytu frankowego w II Instancjach w zaledwie 8 miesięcy

Zawarta w roku 2009 umowa kredytu hipotecznego powiązanego z kursem CHF została prawomocnie unieważniona po zaledwie 8 miesiącach od wniesienia pozwu. Sprawa w I instancji toczyła się 4 miesiące przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt I C 214/21 i zakończyła wyrokiem unieważniającym umowę BOŚ Banku wydanym w dniu 07.07.2021 r.

W równie błyskawicznym tempie przeprowadził postępowanie II instancji Sąd Apelacyjny w Katowicach, który w dniu 18.10.2021 r. oddalił apelację banku od korzystnego wyroku SO w Katowicach (sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 966/21). Tym samym, w ciągu zaledwie 8 miesięcy kredytobiorcy, wpierani przez reprezentującą ich kancelarię prawną, uzyskali prawomocne unieważnienie umowy BOŚ Bank.

Błyskawiczne unieważnienie umowy BOŚ Bank w ramach I instancji w 4 miesiące

Głównym roszczeniem pozwu było unieważnienie umowy kredytowej, a z ostrożności procesowej sformułowano także roszczenie ewentualne o odfrankowienie kredytu i zwrot nadpłaty. Rozpoznający sprawę w ramach I instancji Sąd Okręgowy w Katowicach uznał powództwo główne za zasadne, gdyż umowa dotknięta była istotnymi wadami prawnymi.

Przede wszystkim postanowienia odnoszące się do mechanizmu denominacji miały niedozwolony charakter – w umowie brakowało obiektywnych kryteriów, na podstawie których bank ustalał kurs waluty wpływający bezpośrednio na wysokość zobowiązania kredytobiorców.

Zapisy tychże warunków umownych miały niejednoznaczny charakter. W wyniku nietransparentnych postanowień kredytobiorcy nie znali kwoty zadłużenia, jak i nie byli w stanie oszacować wysokości kolejnych rat. Umowa zawarta została według z góry narzuconego wzorca, na treść którego kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu.

Bank kształtował sytuację kredytobiorców w sposób jednostronny, doprowadzając do nierównowagi kontraktowej stron. W ocenie sądu, umowa nie mogła być kontynuowana po wyeliminowaniu z niej abuzywnych postanowień, gdyż pozbawiona byłaby istotnych elementów (essentialia negotii) wymaganych na podstawie art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Sąd zdecydował zatem o uznaniu umowy kredytowej BOŚ Bank za nieważną w całości. Rozstrzygnięcie sądu zapadło na podstawie dowodów w postaci dokumentów oraz przesłuchania kredytobiorców na okoliczności zawarcia umowy, a z pominięciem dowodu z opinii biegłego.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową BOŚ Bank łącznie w 8 miesięcy!

Od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach BOŚ Bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Postępowanie II instancji zakończyło się w dniu 18.10.2021 r. prawomocnym wyrokiem oddalającym apelację banku. Tym samym sąd II instancji zdecydował o utrzymaniu w mocy wyroku SO w Katowicach z dnia 07.07.2021 r. ustalającego nieważność umowy kredytowej BOŚ Bank. Postępowanie w II instancji zakończyło się w 3 miesiące bez przeprowadzania rozprawy, a wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym. Sąd Apelacyjny ocenił, że sprawa została wyjaśniona w sposób dostateczny przez sąd I instancji i dlatego postępowanie apelacyjne ograniczyło się do wymiany pism procesowych.

Sąd II instancji podtrzymał stanowisko sądu I instancji, że umowa BOŚ Bank zawiera niedozwolone postanowienia w rozumieniu art. 385(1) – art. 385(3) k.c. Wyeliminowanie z umowy abuzywnych postanowień określających mechanizm denominacji wyklucza możliwość dalszego wykonywania umowy, gdyż klauzule te odnoszą się do głównych świadczeń stron. Z tego względu, sąd zdecydował aby utrzymać w mocy wyrok unieważniający umowę BOŚ Bank.

W wyniku prawomocnego unieważnienia umowy BOŚ Bank kredytobiorcy nie są zobowiązani do spłaty kolejnych rat, a z bankiem muszą rozliczyć się tylko w zakresie brakującej części kapitału, bez odsetek.

Opisana sprawa pokazuje, że warto podjąć aktywne działania w kierunku unieważnienia umowy, bo rozstrzygnięcia sądów są korzystne i zapadają coraz szybciej.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz