Wyroki frankowicze Wyróżnione

NIE MUSISZ IŚĆ DO SĄDU aby unieważnić kredyt we frankach?

Kredyt frankowy można już unieważnić bez wizyty w sądzie, chociaż nie jest to jeszcze regułą. Przepisy tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. dopuściły możliwość przeprowadzania rozpraw sądowych na posiedzeniach niejawnych. Sędziowie w niektórych sprawach frankowych, bardzo dobrze prowadzonych przez doświadczonych prawników, rezygnują z tradycyjnych rozpraw stacjonarnych i wydają wyroki wyłącznie w oparciu o zgromadzony materiał w postaci dokumentów. Kredytobiorca nie musi wówczas udawać się do siedziby sądu, a ewentualne wyjaśnienia składa na piśmie. W ten sposób może zaoszczędzić czas i uniknąć stresu związanego z przesłuchaniem w sądzie. Takie sprawy trwają zwykle krócej, bo nie trzeba czekać na wyznaczenie terminu rozprawy. 

  • Pandemia COVID-19 paradoksalnie spowodowała usprawnienie pracy sądów poprzez możliwość przeprowadzania rozpraw zdalnych oraz wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych.
  • Wyroki unieważniające umowy frankowe bez rozprawy i bez konieczności udziału w posiedzeniu kredytobiorcy wydawane są od czasu do czasu przez sądy. Dotyczy to na ogół postępowań prowadzonych przez dobre kancelarie frankowe, które posiadają dopracowaną argumentację i know-how jak przekonać sędziów do swoich racji.
  • Doświadczeni sędziowie rezygnują z przeprowadzania rozpraw, w sytuacji jeśli zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów i pism procesowych jest wystarczający do wydania rozstrzygnięcia.
  • Wyrok na posiedzeniu niejawnym skraca czas trwania postępowania i oszczędza kredytobiorcom stresu związanego ze stawiennictwem w siedzibie sądu i przesłuchaniem.
  • Poniżej prezentujemy trzy sprawy zakończone wyrokami unieważniającymi umowy frankowe wydane bez przeprowadzania rozprawy na posiedzeniach niejawnych.

Unieważnienie umowy frankowej bez wizyty w sądzie jest możliwe

W większości spraw frankowych prowadzący je sędziowie decydują się na przeprowadzenie jednej lub nawet kilku rozpraw. Zwykle dochodzi wówczas do przesłuchania kredytobiorcy na okoliczność zaciągnięcia kredytu. Wiąże się to ze stresem i koniecznością wygospodarowania czasu na dojazd do sądu.

Okazuje się jednak, że pandemia covid, pomimo wielu negatywnych konsekwencji, wniosła także usprawnienie do pracy sądów. Dzięki tzw. ustawie covidowej z 2 marca 2020 roku pojawiła się możliwość orzekania na posiedzeniach niejawnych. Następnie nowelizacja kodeksu postępowań cywilnych z dnia 3 lipca 2021 r. wprowadziła możliwość przeprowadzania rozpraw zdalnych (tzw. e-rozprawy) za pośrednictwem łączy internetowych. Bardziej doświadczeni w sprawach frankowych sędziowie korzystają z tych możliwości i m.in. dzięki temu sprawy toczą się sprawniej.

W niektórych sprawach sędziowie rezygnują z przeprowadzania rozpraw i wydają wyroki na posiedzeniach niejawnych. Kredytobiorca nie musi wówczas stawiać się do sądu, a ewentualne pytania sąd kieruje do niego w formie pisemnej.

Daje to kredytobiorcy duży komfort, pozwala spokojnie w warunkach domowych ustosunkować się do wątpliwości sądu i zaoszczędzić stresu. Dzieje się tak na ogół tylko w sprawach perfekcyjnie prowadzonych przez dobre kancelarie frankowe.

Wyrok unieważniający umowę kredytową we frankach bez przeprowadzania rozprawy jest możliwy, jeśli w pozwie i w pismach procesowych kancelaria frankowa zamieści trafną i zwięzłą argumentację przemawiającą za nieważnością umowy, a także prawidłowo wskaże kwotę roszczeń.

Wówczas sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do minimum, zrezygnować z przesłuchiwania licznych świadków oraz z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości, odebrać niezbędne zeznania na piśmie i finalnie wydać wyrok wyłącznie w oparciu o dokumenty zebrane w sprawie.

Postępowanie bez rozpraw jest zazwyczaj krótsze, bo nie trzeba czekać na wyznaczenie terminów. Unieważnienie umowy kredytowej jest całkiem możliwe w kilka miesięcy od złożenia pozwu.

Przykłady wyroków unieważniających umowy frankowe wydanych bez rozprawy

Przykładów wyroków wydanych w sprawach frankowych na posiedzeniach niejawnych jest sporo, ale dotyczą one wyłącznie spraw prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe. Nie każda kancelaria dysponuje argumentacją przemawiającą do sędziów oraz know-how, jak skrócić czas trwania postępowania.

Dobry pozew, niepozostawiający wątpliwości co do racji w kwestii nieważności umowy oraz pola do polemiki banku, pozwala sędziemu na zrezygnowanie z przeprowadzania rozprawy i wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Oto trzy przykłady takich spraw, gdzie sądy orzekły nieważność umów frankowych bez rozprawy.

Unieważnienie umowy frankowej banku PKO BP na posiedzeniu niejawnym w Elblągu

W dniu 9 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Elblągu wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok do sprawy o sygn. akt I C 63/21, którym ustalił nieważność kredytu denominowanego kursem CHF pn. „MIX” banku PKO BP oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 6.942,49 zł, stanowiącą nadwyżkę nad udostępnionym kapitałem kredytu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Postępowanie przed sądem w Elblągu trwało zaledwie 1,5 roku i przebiegało w całości zdalnie, dzięki czemu kredytobiorcy nie musieli składać wizyty w sądzie.

Pozew z żądaniem unieważnienia umowy kredytowej trafił do sądu pod koniec stycznia 2021 r. Wraz z pozwem złożony został wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat na cały czas trwania procesu. Sąd przychylił się do tego wniosku, a kredytobiorcy mogą cieszyć się dziś z prawomocnego zabezpieczenia roszczenia, gdyż oddalone zostało zażalenie banku. Nie muszą więc płacić coraz wyższych rat kredytowych, w sytuacji gdy kurs franka cały czas idzie w górę.

Sąd uwzględnił argumentację prowadzącej sprawę Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni także w kwestii nieważności umowy kredytowej. Do wydania korzystnego dla kredytobiorców rozstrzygnięcia nie było konieczne przeprowadzanie rozprawy.

Kredytobiorcy, jak i świadkowie zawnioskowani przez bank zostali przesłuchani na piśmie, przy czym sąd wyznaczył krótkie terminy na udzielenie odpowiedzi na pytania pełnomocników stron. Następnie, w oparciu o zgromadzony materiał w postaci dokumentów, sąd wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok unieważniający umowę kredytową.

Unieważnienie kredytu frankowego Deutsche Banku bez rozprawy w Warszawie

Bez przeprowadzania ani jednej rozprawy przebiegło także postępowanie o sygn. akt XXVIII C 2797/21, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i dotyczyło umowy kredytu frankowego Deutsche Banku. W dniu 4 listopada 2021 r. zapadł na posiedzeniu niejawnym wyrok w tej sprawie, na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorcy zasądzone zostały olbrzymie kwoty 100.388,77 zł oraz 37.705,41 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwało nieco ponad 2 lata, ale z pewnością zakończyłoby się szybciej, gdyby nie fakt kilkukrotnego przenoszenia sprawy pomiędzy wydziałami sądu.

Kredytobiorca, reprezentowany przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski, nie musiał stawiać się przed sądem, gdyż zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów i pism procesowych okazał się wystarczający do wydania rozstrzygnięcia. Sąd wydał wyrok unieważniający umowę kredytową Deutsche Banku bez przeprowadzania rozprawy, na posiedzeniu niejawnym.

Unieważnienie umowy frankowej Banku Millennium w 1 rok w Warszawie, bez wizyty kredytobiorczyni w sądzie

Kolejnym przykładem na to, jak sprawnie może przebiec sprawa frankowa bez przeprowadzania wielu rozpraw, jest postępowanie o sygn. akt XXVIII C 3073/21, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i dotyczyło kredytu frankowego Banku Millennium.

W dniu 1 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł w tej sprawie wyrok, na mocy którego przedmiotowa umowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorczyni zasądzone zostały kwoty 93.850,15 zł oraz 26.461,72 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sprawa, w której kredytobiorczynię reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, trwała niecały rok. Pozew przeciwko Bankowi Millennium wpłynął do sądu w kwietniu 2021 roku. Postępowanie dowodowe zostało w tym przypadku ograniczone do minimum, przy czym pominięte zostały jako zbędne wnioski banku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz o przesłuchanie świadków będących pracownikami banku.

Sąd wydał rozstrzygnięcie w oparciu o pozew wraz z załącznikami (tj. umowa, zaświadczenie banku o historii spłaty kredytu i sporządzona przez kancelarię kalkulacja roszczeń) oraz odpowiedź banku na pozew. Sąd uznał, że przeprowadzenie rozprawy jest zbędne i wydał wyrok na rozprawie niejawnej. Unieważnienie umowy kredytowej stało się faktem bez konieczności wizyty kredytobiorczyni w sądzie.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz