Wyroki frankowicze Wyróżnione

Najszybsze prawomocne wyroki Frankowiczów w Polsce – Lista październik 2021

Sytuacja Frankowiczów w sporach z bankami przedstawiała się w ostatnich tygodniach rewelacyjnie. Po wakacyjnym spowolnieniu i wyczekiwaniu na uchwałę SN, sądy przyspieszyły orzekanie. W październiku przybyło zarówno nieprawomocnych, jak i prawomocnych wyroków w sprawach frankowych, przy czym nadal utrzymywała się korzystna linia orzecznicza – Frankowicze wygrali około 95% spraw.

Wyroki w sprawach frankowych zapadają coraz szybciej, a sędziowie nie zwlekają już z wydaniem prawomocnych rozstrzygnięć. Postępowania w obu instancjach zamykają się często w okresie 1,5 roku – 2 lat, a nierzadko nawet krócej, zaś samo postępowanie apelacyjne trwa zwykle parę miesięcy. Na szybkie tempo wydawania wyroków wpływ ma nie tylko zmiana w podejściu sądów, ale także skuteczne działania kancelarii reprezentujących Frankowiczów.

Dobre kancelarie frankowe uzyskują wyroki znacznie szybciej niż te mniej doświadczone, bo posiadają wypracowane przez lata know-how jak przeciwdziałać praktykom banków polegającym na przewlekaniu postępowań. Poniżej przegląd najszybszych prawomocnych wyroków, które zapadły w ostatnim okresie.

Prawomocne unieważnienie umowy BOŚ Bank II Instancje w 8 miesięcy 

Prowadząca sprawę Kancelaria Adwokacka adwokat Paweł Borowski uzyskała rekordowy wynik, doprowadzając do prawomocnego unieważnienia umowy BOŚ Bank w 8 miesięcy, bo tyle trwało postępowanie w obu instancjach.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 18.10.2021 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 966/21, w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 07.07.2021 r. Postępowanie w II instancji trwało zaledwie 3 miesiące i przebiegło bez przeprowadzenia rozprawy, a wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Apelacyjny uznał, że sprawa została wyjaśniona prawidłowo przez sąd I instancji i w pełni podzielił jego stanowisko, że umowa kredytowa BOŚ Bank jest w całości nieważna. W wyniku tego rozstrzygnięcia kredytobiorcy mają do zwrotu bankowi wyłącznie brakującą część udzielonego kapitału i nie muszą uiszczać kolejnych rat. Dodatkowo, na ich rzecz zasądzone zostały od banku koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100 złotych.

Prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank w 2 lata, apelacja banku oddalona w 5 miesięcy

Doskonały rezultat udało się osiągnąć Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski także w sprawie o sygn. akt V ACa 484/21. W dniu 04.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Deutsche Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2021 r., w którym ustalił nieważność umowy kredytowej.

Postępowanie w II instancji trwało zaledwie 5 miesięcy i ograniczyło się do 1 rozprawy. Pomimo, że pozwany bank przedstawiał przed sądem dodatkową argumentację (w dużej części rozmijającą się z prawdą) i wnioskował o przyjęcie przez sąd dowodu z zeznań świadka (tzw. „etatowego” pracownika banku) sąd uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest wystarczający, aby uznać umowę za nieważną.

W wyniku tego rozstrzygnięcia kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty kolejnych rat, a z bankiem rozliczyć musi się tylko w zakresie nominalnej kwoty kredytu. Ponadto, na rzecz kredytobiorcy zasądzone zostały koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100 złotych.

Prawomocne unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank w 2 lata, apelacja rozpatrzona w 4 miesiące

W dniu 05.11.2021 r. prowadząca sprawę kredytobiorcy Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała prawomocne unieważnienie umowy kredytowej Raiffeisen Bank (sprawa o sygn. akt  I ACa 519/21).

Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 12.05.2021 r. częściowo zmienił zaskarżony wyrok w zakresie powództwa o zapłatę ustawowych odsetek za opóźnienie, jednak oddalił apelację w pozostałej części, co oznacza że nieważność umowy kredytowej stała się prawomocna.

Na uwagę zasługuje fakt, że postępowanie w II instancji trwało niespełna 4 miesiące. Sąd Apelacyjny w większości podzielił argumentację strony powodowej, zwłaszcza w zakresie abuzywności klauzul przeliczeniowych.

Sąd uznał także, że zgromadzone w materiale dowodowym zeznania powoda, stoją w sprzeczności z twierdzeniem banku, że wywiązał się on w sposób wystarczający z obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka kursowego. Sąd nie uwzględnił także wniosku banku o przesłuchanie świadka (pracownika banku) na okoliczność obowiązujących procedur, gdyż nie miało to znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Apelacyjny, po odebraniu od powoda oświadczenia o skutkach unieważnienia umowy, uznał że nie jest możliwym utrzymanie jej w mocy. W wyniku tego rozstrzygnięcia, kredytobiorca nie musi dalej uiszczać rat kredytowych, a bank jest zobowiązany oddać mu nadpłatę w wysokości 27.145,69 zł. Dodatkowo, na rzecz kredytobiorcy zasądzone zostały koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100 zł. Prawomocny wyrok unieważniający umowę daje kredytobiorcy wystarczającą podstawę do wnioskowania o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę banku BPH po I instancji, w 14 miesięcy od złożenia pozwu

Bardzo dobry wynik osiągnęła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w sprawie o sygn. akt I C 85/20. Na skutek tego, że pozwany bank BPH nie wniósł w ustawowym terminie wniosku o przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem, uprawomocnił się wyrok sądu I instancji, wydany przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 29.03.2021 r.

Sąd ustalił w nim nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu. W ramach postępowania odbyły się 2 rozprawy, w trakcie których przesłuchano powodów oraz jednego ze świadków zawnioskowanych przez bank. Pozostali świadkowie przesłuchani zostali w trybie pisemnym.

Sąd oddalił wniosek dowodowy z opinii biegłego z zakresu rachunkowości, co znacznie skróciło czas oczekiwania na wyrok. Sąd ustalił, że kredytobiorcy nie mieli wpływu na kształtowanie stosunku prawnego, gdyż to bank w sposób jednostronny określał kursy przeliczeniowe. Szereg postanowień umownych dotknięte było abuzywnością, jednak ich eliminacja z umowy byłaby bezcelowa. Dlatego sąd uznał, zgodnie z żądaniem pozwu, że umowa jest nieważna.

Prawomocne unieważnienie umowy BOŚ Bank w 1,5 roku

W dniu 09.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał na posiedzeniu niejawnym prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 479/21, w sentencji którego ustalił, że umowa kredytu denominowanego kursem CHF zawarta w 2008 r. z BOŚ Bank jest nieważna. Tym samym Sąd Apelacyjny zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie.

W wyniku tego rozstrzygnięcia na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały wszystkie kwoty wpłacone do banku tytułem kredytu tj. 282.964,84 PLN i 58.215,21 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty (brak zarzutu zatrzymania). Dodatkowo bank został obciążony w całości kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Na uwagę zasługują tutaj nie tylko ogromne korzyści finansowe uzyskane przez kredytobiorców w wyniku wyroku, ale także ekspresowe tempo procedowania sprawy. Postępowanie w obu instancjach trwało zaledwie 1,5 roku. W ramach I instancji odbyła się tylko 1 rozprawa, a wyrok prawomocny zapadł na posiedzeniu niejawnym, przed którym sąd odebrał od powodów w formie pisemnej oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy. Sprawę kredytobiorców prowadziła Kancelaria Pilawska Zorski Adwokaci.

 

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]