Frankowicze poradnik

Jakie dowody (dokumenty) są potrzebne, aby pozwać bank za kredyt we frankach

Powszechnie przyjmuje się, że kredyt we frankach sąd może unieważnić, gdyż umowy zawierane w tym zakresie, pełne są niedozwolonych postanowień, które tak naprawdę nigdy nie powinny się w nich znaleźć. W 2024 roku Frankowicze, których sprawy prowadzą doświadczone kancelarie frankowe wygrywają już 97% spraw z bankami. Mając takie informacje, większość kredytobiorców uważa, że postępowanie sądowe to tylko formalność, a proces zakończy się korzystnym dla frankowicza wyrokiem właściwie automatycznie, gdy tylko do sądu trafi żądanie odpowiednio, dotyczące stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego

Jak wygląda sprawa o unieważnienie kredytu we frankach

W rzeczywistości jednak, postępowanie w przedmiocie kredytu frankowego nie różni się niczym od postępowań w innych sprawach, a więc ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

To Frankowicz musi więc w sądzie wykazać, że zawarta umowa jest niezgodna z prawem, tak samo jako musi przedstawić dowody, które będą potwierdzać wysokość dochodzonego roszczenia, dlatego żądanie kierowane do sądu nie może być lakoniczne, lecz do pozwu w sprawie frankowej, muszą zostać dołączone odpowiednie dokumenty, które również są niezbędne by prawnik ocenił czy uda się pozwać bank i wygrać proces. W rzeczywistości obecnie doświadczone kancelarie frankowe po zleceniu sprawy udostępniają Frankowiczom swoje wypracowane procedury dzięki którym skompletowanie dokumentów nie jest problemem więc nie należy się tego obawiać. 

Umowa o kredyt wraz z załącznikami, regulamin, ogólne warunki, a także aneksy i porozumienia.

Do analizy sprawy frankowej pod kątem możliwości procesowych, prawnik przede wszystkim potrzebuje umowy o kredyt, którą frankowicz z bankiem zawarł, i o ile zwykle frankowicze mają świadomość, że umowa jest niezbędna do wszczęcia procesu, to jednak już z dokumentami jej towarzyszącymi, jest z reguły problem.

Każda umowa o kredyt, nie tylko w sprawach frankowych, zawiera szereg załączników oraz odwołuje się do regulaminu banku lub ogólnych warunków umów, dlatego też, te wszystkie dokumenty należy sprawdzić, a kolejno dołączyć do pozwu.

Załączniki stanowią integralną część umowy i często jest tak, że uszczegóławiają zapisy zawarte w umowie, dlatego by można było dokonać całościowej analizy sprawy, konieczne jest posiadanie wszystkich tych dokumentów.

Powyższe dotyczy również regulaminu/ogólnych warunków umów, banki zwykle bowiem w tych dokumentach umieszczały zapisy określające zasady przeliczenia kredytu według waluty obcej.

Co jednak ważne, regulamin/ogólne warunki umów muszą być aktualne na dzień zawarcia umowy, a więc nie można się skupić na obecnie obowiązujących w banku regulaminie lub ogólnych warunkach, lecz powinny zostać zebrane te dokumenty, które kredytobiorca otrzymał w momencie zawierania umowy kredytowej.

Innymi więc słowy, skompletować należy wszystkie dokumenty, które kredytobiorca podpisał/otrzymał, gdy zawierał z bankiem umowę o kredyt frankowy.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Zdarza się również, że w okresie wykonywania umowy kredytowej, bank zawierał z kredytobiorcą dodatkowe aneksy lub porozumienia, te dokumenty również powinny więc zostać zgromadzone i dostarczone prawnikowi, nawet jeśli kredytobiorcy może się wydawać, że nie są one istotne dla sprawy.

Banki od dłuższego czasu miały świadomość, że umowy o kredyty frankowe są wadliwe, dlatego, by zabezpieczyć swoje interesy, niektóre banki, w pozornie nic nieznaczących aneksach/porozumieniach, umieszczały zapisy, które teraz mogą kredytobiorcom utrudnić dochodzenie swoich praw.

Mowa tutaj przede wszystkim o zapisach, którymi kredytobiorca zrzekł się wszelkich roszczeń względem banku, a które bank z całą pewnością wykorzysta, jednak dobry prawnik powinien kredytobiorce z takiej sytuacji „uratować”.

 

Wniosek o udzielenie kredytu i inne dokumenty, które trzeba uzyskać z banku.

Zdecydowanie mniej oczywistym dla frankowiczów dokumentem, który również jest potrzebny by pozwać bank za kredyt frankowy, jest złożony przez kredytobiorcę wniosek o udzielenie kredytu. Z tego dokumentu można się bowiem dowiedzieć, o jaką kwotę wnioskował kredytobiorca i jak finalnie została ona przez bank przeliczona, dla prawnika jest to więc cenna informacja.

Pozostałe dokumenty, które są niezbędne by pozwać bank, kredytobiorca musi uzyskać z banku, i jest to:

  • zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytobiorcy kredytu,
  • zaświadczenie o saldzie zadłużenia oraz historia spłaty kredytu.

Zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytu jest niezbędne by ustalić jaką kwotę rzeczywiście kredytobiorca z banku otrzymał. Kredyty bardzo często są bowiem wypłacane w transzach, a że kredyt był przeliczany według kursu franka szwajcarskiego, może się okazać, że finalnie wypłacona przez bank kredytobiorcy kwota, różniła się od kwoty kredytu o którą wnioskował frankowicz.

Zaświadczenie o saldzie zadłużenia jest z kolei niezbędne by ustalić jak obecnie kształtuje się dług kredytobiorcy względem banku i ile jeszcze kredytu pozostało mu do spłaty. Z reguły ten dokument najskuteczniej uświadamia również kredytobiorcom jak bardzo kredyt frankowy jest niebezpieczny i ile na tym kredycie bank już zarobił. Nie rzadkie są bowiem przypadki, że z salda zadłużenia nadal wynika, że kredytobiorca do banku musi oddać więcej, niż wynosiła pierwotna kwota uzyskanego kredytu, a więc 10, a nawet 15 lat spłacania kredytu, tak naprawdę w żadnym stopniu nie zmniejszyły zadłużenia kredytobiorcy względem banku.

Ostatnim dokumentem niezbędnym do pozwania banku jest historia spłaty kredytu, jest to więc dokument stanowiący zestawienie wszystkich dokonanych przez kredytobiorcę wpłat na rzecz banku. Siłą rzeczy, jest to dokument najbardziej obszerny, jednak tylko na jego podstawie możliwe jest wyliczenie kwoty, którą bank niesłusznie pobrał od kredytobiorcy, dlatego nie może być pominięty.

Zobacz: Wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF [ WZÓR ] – pierwszy krok do pozwania banku

 

Każdy bank ma obowiązek wydać wskazane powyżej dokumenty, jeśli tylko kredytobiorca zgłosi taką potrzebę.

Żeby pozwać bank za kredyt we frankach, potrzebujesz:

umowę o kredyt frankowy, którą zawarłeś z bankiem, wraz z załącznikami

– regulamin banku/ogólne warunki umów

– aneksy/porozumienia, jeżeli były zawierane w trakcie wykonywania umowy

– wniosek o udzielenie kredytu

– zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytu

– zaświadczenie o saldzie zadłużenia

– historię spłaty kredytu

 

Pamiętaj jednak, że stworzenie pozwu i pozwanie banku za kredyt we frankach jest bardzo trudnym procesem. Koniecznie należy skorzystać z bardzo doświadczonej kancelarii adwokatów lub radców prawnych. W poniższym materiale znajdziesz też rady czym się kierować wybierając prawnika do sprawy frankowej.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz