Frankowicze poradnik

Pozew przeciwko bankowi kredyt we frankach – opłaty

Od pozwu należy przede wszystkim uiścić opłatę sądową, jeśli tego nie zrobisz, pozew zostanie przez sąd zwrócony i sprawa nie będzie podlegać rozpoznaniu. Zgodnie z ustawą o kosztach cywilnych, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

W przypadku pozwów dotyczących kredytów we frankach, wskazana zasada została jednak zmodyfikowana w ten sposób, że opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1 000 złotych.

Poza opłatą sądową, którą uiścić musisz już w momencie, gdy składasz pozew, w toku postępowania sądowego możesz zostać przez sąd zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat, których wysokości w momencie składania pozwu nie sposób jednak przewidzieć.

Przede wszystkim sąd może nałożyć na ciebie obowiązek uiszczenia opłaty będącej zaliczką na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego. Wysokość takiej zaliczki waha się z reguły w granicach 300 – 1000 zł i zależy od uznania sądu.

Jeśli jednak nie stać cię na poniesienie jakichkolwiek opłat sądowych, zawsze wraz z pozwem, złożyć możesz wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Pamiętaj jednak, że do wniosku dołączyć musisz wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. W sytuacji, gdy sąd do wniosku się przychyli, nie będziesz zobowiązany do uiszczenia żadnych opłat, sąd może jednak zwolnić cię od kosztów tylko w części.

Częściowe zwolnienie od kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie.

Jeżeli zostaniesz częściowo zwolniony od kosztów sądowych, wówczas obowiązany będziesz uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Tak samo będzie w przypadku, gdy sąd odmówi zwolnienia od kosztów, wówczas jednak musisz ponieść opłaty w pełnej wysokości.