Frankowicze poradnik

Skutki uznania umowy za nieważną lub istnienia w umowie frankowej niedozwolonych postanowień

Gdyż już wiesz o co, o ile i w jaki sposób będziesz walczyć w sądzie z bankiem, warto zdać sobie również sprawę z tego jakie konsekwencje będzie mieć dla ciebie uzyskanie korzystnego wyroku, bo to że bank odda to co bezprawnie pobrał, to jednak nie wszystko.

W przypadku, gdy sąd uzna, iż zawarta umowa kredytowa nie została ważnie zawarta, wówczas powstaje stan taki jakby owa umowa kredytowa nigdy w ogóle nie została zawarta.

W związku z powyższym, strony takiej umowy zobowiązane będą zwrócić sobie wzajemnie świadczenia, które od siebie otrzymały, bank musi zatem ci zwrócić pobraną od ciebie prowizję za udzielnie kredytu, dodatkowo pobrane opłaty, jak również odsetki i spłacony przez ciebie kapitał, ty natomiast oddać będziesz musiał kwotę kredytu jaką otrzymałeś od banku.

Nieco inaczej sytuacja kształtuje się, gdy sąd dojdzie do wniosku, że zawarta umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, wówczas bowiem umowa taka nadal funkcjonuje i obowiązuje, jednak nie są ważne te zapisy, które zostały uznane za abuzywne.

W takim więc przypadku z umowy „usuwane” są niedozwolone postanowienia umowne, tak jakby nigdy nie istniały, i wysokość poszczególnych rat kredytu obliczana jest zwykle w oparciu o kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w dniu zawarcia umowy kredytowej.