Wyroki frankowicze

Kredyty frankowe wyroki mBank – Frankowicze z mBank w doskonałej sytuacji

mBank należy do czołówki pod względem wartości portfela kredytów frankowych, ale również jest liderem jeżeli chodzi o liczbę przegranych spraw sądowych z Frankowiczami. Umowy kredytowe mBanku należą do najbardziej wadliwych na rynku i zawierają liczne postanowienia niedozwolone, które znalazły się w rejestrze klauzul abuzywnych UOKiK.

Korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBank zapadają przed sądami w całej Polsce – są to w zdecydowanej większości unieważnienia umów kredytowych. Reprezentujące Frankowiczów wyspecjalizowane kancelarie prawne nie tylko doprowadzają do szybkich, pozytywnych wyroków, ale także uzyskują w błyskawicznym tempie wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości. Kredytobiorcy z mBanku nie powinni się wahać przed złożeniem pozwu, bo statystyki wyroków pokazują, że szanse na wygranie sprawy sądowej są ogromne. O tym w jak doskonałej sytuacji są Frankowicze z mBanku świadczą niżej opisane wyroki.

Unieważnienie kredytu mBank w sądzie w Warszawie w 5 miesięcy i bez rozprawy

W dniu 30.08.2021 r. XXVIII Wydział Cywilny (tzw. wydział frankowy) Sądu Okręgowego w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 136/21, w którym unieważnił umowę kredytu indeksowanego kursem CHF mBanku pn. „Multiplan” oraz w oparciu o teorię dwóch kondykcji zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę stanowiącą sumę wszystkich wpłaconych przez niego rat kredytowych i zwrot kosztów procesu.

Co interesujące, pozew został złożony do sądu na początku kwietnia 2021 r., a do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy doszło na posiedzeniu niejawnym po 5 miesiącach, bez przeprowadzania rozprawy, wyłącznie w oparciu o zgromadzone dokumenty. Sąd pominął wnioskowane przez bank dowody z zeznań świadka, gdyż nie uczestniczył on w procesie zawierania umowy. Oddalony został także wniosek banku o dowód z opinii biegłego z zakresu rachunkowości.

Sąd uznał, że nie jest konieczne przesłuchanie powoda na okoliczność zawarcia umowy kredytu i – jak wnioskował pozwany bank – w celu ustalenia zakresu jego wiedzy na temat kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty. Kwestie te miały dla sądu drugorzędne znaczenie, gdyż bank jako profesjonalista na rynku finansowym nie miał prawa oferować konsumentom umów, gdzie całość ryzyka związanego z nieograniczoną zmianą kursu waluty, salda zadłużenia i wysokości raty została przerzucona na kredytobiorcę.

W toku postępowania sąd ustalił, że umowa kredytowa mBanku zawierała niedozwolone postanowienia umowne i inne wady prawne (m.in. brak precyzyjnie określonej kwoty kredytu), dlatego umowę taką należało uznać za nieważną. Trafnie dobrana przez prowadzącą sprawę Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni argumentacja i precyzyjnie określone roszczenia pozwu pozwoliły na ekspresowe uzyskanie wyroku w zaledwie 5 miesięcy. Jest to tym bardziej imponujący wynik, że sprawa toczyła się przed mocno obłożonym sprawami frankowymi sądem warszawskim.

Prawomocna wygrana z mBank i wykreślenie hipoteki w 16 dni

W dniu 10.03.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 427/20, oddalając apelację mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2020 r. w sprawie I C 136/19 stwierdzającego nieważność umowy kredytowej „Multiplan”. Tym samym unieważnienie umowy kredytowej mBanku stało się prawomocne i dało kredytobiorcy podstawę do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Prowadzącej sprawę Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni udało się w rekordowym tempie 16 dni od złożenia wniosku wyczyścić księgę wieczystą nieruchomości, pomimo negatywnej postawy banku, który nie wydał kredytobiorcy tzw. kwitu mazalnego potwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności i stanowiącego zgodę na wykreślenie hipoteki banku.

Pomimo braku tego dokumentu, kredytobiorca na podstawie prawomocnego wyroku sądu unieważniającego umowę kredytową złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wykreślenie hipoteki banku. Wniosek ten wpłynął do sądu w dniu 27.07.2021 r., a już 12.08.2021 r. sąd dokonał wykreślenia wpisu w hipotece nieruchomości, uznając za wystarczający do dokonania tej czynności wyrok sądu ustalający nieważność umowy kredytowej.

Unieważnienie umowy mBank w 6 miesięcy

Kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank zapadł w dniu 16.09.2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 647/21. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej „Multiplan” i na podstawie teorii dwóch kondykcji zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 320 tys. złotych oraz zwrot kosztów procesu. Postępowanie w ramach I instancji trwało zaledwie pół roku, a w międzyczasie odbyły się 2 rozprawy.

W toku postępowania dowodowego sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczności zawarcia umowy. Jednocześnie, sąd zdecydował się nie uwzględnić dowodu z opinii biegłego, co wpłynęło bezpośrednio na skrócenie okresu oczekiwania na wyrok. Sąd uznał, że umowa kredytowa zawierała szereg niedozwolonych postanowień, a bank dopuścił się naruszenia natury stosunku prawnego, gdyż kształtował zobowiązanie kredytobiorców w sposób dowolny i jednostronny. Przy zawieraniu umowy bank nie przedstawił klientom pełnych i obiektywnych informacji na temat możliwych negatywnych konsekwencji zawarcia umowy kredytu waloryzowanego kursem obcej waluty.

Całość nieograniczonego ryzyka wzrostu kapitału bank przerzucił na kredytobiorców, nie proponując im żadnych instrumentów zabezpieczających. Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna w całości, z powodu bezskuteczności głównych postanowień, których nie dało się zastąpić innymi zapisami. W toku procesu pozwany bank próbował m.in. zakwestionować przysługujący kredytobiorcom status konsumenta, jak również podnosił zarzut przedawnienia roszczeń. Dzięki trafnie dobranej argumentacji przez prowadzącą sprawę kredytobiorców Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski sąd nie przychylił się do żadnego z tych zarzutów.

Unieważnienie umowy „mPlan” przez Sąd Okręgowy w Katowicach

Korzystne wyroki w sprawach przeciwko mBank zapadają nie tylko przed sądami warszawskimi, ale także w innych miastach Polski. Przykładem jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 24.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt II C 940/20. W wyroku sąd stwierdził nieważność umowy mBanku pod nazwą „mPlan”.

Podstawą wyroku była wadliwość klauzuli waloryzacyjnej oraz fakt, że bank kształtował kurs przeliczeniowy w sposób jednostronny i dowolny. Sąd uznał za konieczne usunięcie z umowy niedozwolonych postanowień, w wyniku czego umowa kredytowa musiała zostać wycofana z obiegu prawnego i nie mogła dalej obowiązywać. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Łukasz Oleś.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz