wiadomości frankowicze

Kredyt we frankach można unieważnić szybko w sądzie w Warszawie

Pojawiają się nieraz opinie, że sprawy frankowe w Warszawie trwają po kilka lat, bo tamtejsze sądy są najmocniej w kraju obłożone tymi postępowaniami. Chociaż jest w tym ziarenko prawdy, bo rzeczywiście do Sądu Okręgowego w Warszawie wpływa niemal połowa wszystkich pozwów frankowych, to zaprezentowane w tym artykule sprawy dowodzą, że można w Warszawie prawomocnie unieważnić kredyt frankowy bardzo szybko, nawet w 20 miesięcy od wniesienia powództwa. Nie jest to jednak regułą – większe szanse na ekspresowe unieważnienie kredytu w sądach stołecznych istnieją przy wsparciu Dobrych Kancelarii Frankowych.

  • Sądy warszawskie cieszą się największą popularnością wśród Frankowiczów, bo ich linia orzecznicza jest powszechnie znana i korzystna dla kredytobiorców. Pomimo możliwości złożenia pozwu w sądzie najbliższym dla miejsca zamieszkania, wielu kredytobiorców woli poczekać dłużej na wyrok, ale zminimalizować ryzyko przegranej. Dlatego składają pozwy do sądów stołecznych, gdzie sędziowie dysponują największym doświadczeniem w sprawach kredytów waloryzowanych kursem CHF.
  • Najwięcej pozwów w kraju wpływa do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym od kwietnia 2021 roku funkcjonuje tzw. wydział frankowy.  Na początku kwietnia 2022 roku liczba czynnych spraw frankowych rozpoznawanych w tym wydziale sięgnęła aż 23,5 tys., a napływ nowych pozwów w styczniu i lutym br. wyniósł ponad 4,5 tys.
  • Najmocniej obłożonym sądem w kraju rozpoznającym sprawy frankowe w II instancji jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, w którym na koniec 2021 roku toczyło się 1.080 postępowań odwoławczych.
  • Pomimo tak z ogromnej liczby spraw frankowych toczących się w sądach w Warszawie, z Dobrą Kancelarią Frankową można unieważnić kredyt we frankach szybko. Dowodem na to są trzy sprawy omówione w tym artykule. Zakończyły się one prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych po 20, 21 i 23 miesiącach od wniesienia powództwa. Jak na sądy stołeczne i postępowania dwuinstancyjne jest to rewelacyjny rezultat.

Sądy w Warszawie mocno oblegane przez Frankowiczów

Frankowicze preferują składanie pozwów do sądów warszawskich, które od wielu lat orzekają w tych sprawach. Tamtejsi sędziowie zdobyli już ogromną wiedzę z zakresu kredytów waloryzowanych kursem CHF, są na bieżąco z wyrokami TSUE oraz SN, a przede wszystkim wypracowali linię orzeczniczą, zgodnie z którą wadliwe umowy frankowe powinny być unieważniane.

Na mocy nowelizacji Kpc z listopada 2019 roku Frankowicze mają możliwość składania pozwów do sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Pomimo to, znaczna część kredytobiorców woli wszcząć postępowanie przeciwko bankowi w Warszawie, gdzie prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego wyroku jest duże. Czynią tak nawet za cenę dłuższego oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu.

Liczby wskazują, że najmocniej obłożony sprawami frankowymi jest Sąd Okręgowy w Warszawie, gdzie od ponad roku działa specjalny wydział zajmujący się wyłącznie postępowaniami na gruncie kredytów w CHF. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku do wydziału frankowego SO w Warszawie wpłynęło ponad 4,5 tys. nowych spraw. Według danych z początku kwietnia br., czynnych tam było 23,5 tys. spraw frankowych, które rozpoznaje 21 sędziów.

Pomimo że daje to ponad 1.000 spraw na 1 sędziego, postępowania toczą się sprawnie, bo sędziowie dysponują dużym doświadczeniem. Najczęściej wydają wyroki po 1 rozprawie, czasami nawet bez rozprawy, tylko w oparciu o materiał dowodowy w postaci dokumentów. Dzięki temu, że sędziowie oddalają zbędne dowody w postaci niewnoszących nic do sprawy zeznań świadków powoływanych przez bank, czy dowody z opinii biegłego, sprawy są zakańczane w szybkim tempie, a wyroki zapadają nierzadko po kilku miesiącach od wniesienia pozwu.

Ze sprawami frankowymi doskonale radzi sobie także Sąd Apelacyjny w Warszawie, do którego najczęściej trafiają apelacje banków niezadowolonych z wyroków sądów I instancji. Sąd ten rozpatruje najwięcej w kraju postępowań odwoławczych w sprawach frankowych – na koniec 2021 roku liczba czynnych postępowań wyniosła tam 1.080. Pomimo to, Sąd Apelacyjny w Warszawie działa sprawnie i wydaje prawomocne wyroki unieważniające umowy kredytowe. Rozstrzygnięcia zapadają nierzadko po kilku miesiącach od wpłynięcia apelacji i po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy.

Z Dobrą Kancelarią Frankową łatwiej szybko unieważnić kredyt w CHF

Warszawskie sądy są przychylne Frankowiczom i wydają korzystne wyroki tj. najczęściej unieważniają wadliwe umowy frankowe. Oczywiście nie dzieje się tak zawsze, bo sprawy frankowe są mocno skomplikowane i wymagają wsparcia doświadczonego prawnika z Dobrej Kancelarii Frankowej, który wie w jaki sposób szybko doprowadzić do korzystnego wyroku.

Szanse na wygraną z bankiem wzrastają jeżeli pozew jest dobrze skonstruowany i zawiera trafne argumenty, które potrafią przekonać sąd. Dobry prawnik na bieżąco reaguje na działania banku wymierzone w przedłużanie postępowania, wnioskując o oddalenie nieistotnych dla sprawy dowodów.

Poniżej krótkie omówienie trzech spraw prowadzonych przez jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii frankowych w kraju tj. Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, które zakończyły się ekspresowymi prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy frankowe.

Prawomocne unieważnienie umowy PKO BP w 20 miesięcy w Warszawie

Sprawa dotycząca kredytu frankowego zaciągniętego w banku PKO BP toczyła się najpierw przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt II C 996/20. W dniu 8 czerwca 2021 roku zapadł wyrok ustalający nieważność przedmiotowej umowy kredytowej. Od wyroku tego bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, jednak ten utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, oddalając w dniu 10 marca 2022 roku apelację banku (postępowanie pod sygn. akt V ACa 568/21). Łącznie w dwóch instancjach sprawa trwała 20 miesięcy i zakończyła się prawomocnym unieważnieniem umowy banku PKO BP.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że umowa kredytowa PKO BP zawiera klauzule abuzywne. Zarzucił także bankowi brak wskazania w umowie w jaki sposób ustalane są kursy kupna i sprzedaży waluty. Umowa nie określała ponadto kwoty kredytu w PLN, wobec czego utrzymanie jej w mocy było niemożliwe.

Prawomocne unieważnienie umowy BNP Paribas/BGŻ w 23 miesiące w Warszawie

Ekspresowe rozstrzygnięcie uzyskała Kancelaria Sosnowski w Warszawie także w sprawie kredytu dawnego banku BGŻ, obecnie BNP Paribas. Do prawomocnego unieważnienia umowy doszło w 23 miesiące od wytoczenia powództwa. Najpierw sprawę rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie, który w dniu 5 lutego 2021 r. w wydanym wyroku do sprawy o sygn. akt I C 631/20 ustalił, że umowa jest nieważna. Wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w dniu 11 lutego 2022 roku oddalił apelację banku w ramach postępowania o sygn. akt I A Ca 318/21.

W ocenie sądów I i II instancji, umowa kredytowa oraz regulamin dawnego banku BGŻ zawierały typowe klauzule przeliczeniowe z odwołaniem do tabel kursowych, które odnosiły się do istotnych przedmiotowo postanowień umowy, tzw. essentialia negotii. Po wyeliminowaniu z umowy wadliwych postanowień, nie można było zastąpić ich przepisami art. 358 § 2 k.c. (tzw. zasada walutowości), gdyż przepis ten wszedł w życie po dacie zaciągnięcia kredytu. Konieczne było zatem unieważnienie umowy w całości i wycofanie jej z obiegu prawnego.

Ekspresowe prawomocne unieważnienie umowy Getin Banku w 21 miesięcy w Warszawie

O ekspresowym prawomocnym unieważnieniu umowy kredytowej przez sądy w Warszawie można mówić także w przypadku postępowania dotyczącego kredytu Getin Banku. Podobnie jak w wyżej omówionych sprawach, kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Tym razem doszło do prawomocnego korzystnego wyroku po 21 miesiącach od wniesienia pozwu. Najpierw sprawa toczyła się pod sygn. akt II C 1027/20 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który w dniu 26 maja 2021 roku ustalił nieważność przedmiotowej umowy. Wyrok został zaskarżony przez Getin Bank, jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 26 stycznia 2022 roku utrzymał go w mocy. Postępowanie apelacyjne toczyło się pod sygn. akt V ACa 655/21.

Sądy I i II instancji sprawnie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy. Wyrok sądu I instancji zapadł po 13 miesiącach od wniesienia pozwu i po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy, a postępowanie dowodowe zostało ograniczone do przesłuchania kredytobiorców. Sąd pominął dowód z opinii biegłego jako nieistotny dla sprawy. Natomiast Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości co do słuszności wyroku Sądu Okręgowego i przyjął w dużej mierze ustalenia poczynione przez sąd pierwszoinstancyjny jako swoje. Wyrok zapadł głównie w oparciu o abuzywność postanowień umowy i przyznane sobie przez bank prawo do jednostronnego kształtowania kursów przeliczeniowych. Sąd uznał także, że umowa kredytowa Getin Banku nie wypełniała wszystkich dyspozycji określonych w art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz