wiadomości frankowicze

Umowy o kredyty we frankach PKO BP mają wady dlatego Frankowicze wygrywają w sądach

Bank PKO BP posiada najwięcej w kraju hipotek frankowych. Do niedawna szacowano liczbę umów frankowych tego banku na około 100 tysięcy. Zdając sobie sprawę z wadliwości swoich kredytów frankowych, PKO BP jako pierwszy uruchomił w październiku 2021 roku program ugód dla Frankowiczów. W ten sposób próbował zniechęcić kredytobiorców, którzy nie weszli jeszcze z nim w spór sądowy do składania pozwów i zaoszczędzić kosztów związanych z przegraniem kolejnych spraw. Akcja ugód banku PKO BP nie spotkała się z dużym zainteresowaniem kredytobiorców frankowych (na koniec czerwca br. tylko 15,3 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie), gdyż zbiegła się w czasie z serią podwyżek stóp procentowych w Polsce. Ugody na warunkach zaoferowanych przez bank są obecnie całkowicie nieopłacalne. Jedyną skuteczną drogą pozbycia się kredytu we franku banku PKO BP jest unieważnienie go przez sąd. Sądy w całym kraju masowo unieważniają umowy kredytów frankowych tego banku, gdyż są one jednymi z bardziej wadliwych na rynku.

  • Wszystkie wzorce umów kredytów frankowych banku PKO BP zawierają abuzywne postanowienia, które nie wiążą konsumenta z mocą wsteczną (od daty zawarcia umowy) oraz inne wady prawne. Na tej podstawie sądy masowo unieważniają umowy frankowe największego polskiego banku.
  • Ugody oferowane przez bank PKO BP są całkowicie nieopłacalne w momencie, kiedy oprocentowanie kredytów złotowych jest na rekordowo wysokim poziomie i dalej rośnie.
  • Jedynym sposobem na uwolnienie się od kredytu we franku banku PKO BP jest złożenie w sądzie pozwu i domaganie się unieważnienia wadliwej umowy. W ostatnim okresie bank przegrywa niemal wszystkie sprawy z powództwa Frankowiczów.
  • W artykule prezentujemy trzy postępowania zakończone prawomocnymi unieważnieniami umów frankowych banku PKO BP. Prawomocne wyroki zapadły w tych sprawach po upływie od 16 do 24 miesięcy od momentu złożenia pozwu.

Wady umów frankowych banku PKO BP

Na portfel kredytów frankowych banku PKO BP składają się następujące umowy:

  • Umowy kredytowe pn. „Własny kąt hipoteczny”
  • Umowy kredytowe pn. „MIX”
  • Umowy kredytowe dawnego Nordea Bank Polska pn. „Nordea-Habitat”

Sądy w różnych miastach kraju wielokrotnie orzekały nieważność tych umów ze względu na zawarte w nich poważne wady prawne. Większość umów frankowych banku PKO BP to kredyty denominowane, tj. takie, gdzie kwota kredytu wyrażona jest walucie obcej, natomiast wypłata i spłata następuje w złotówkach. Umowy te zawierają typowe odesłania do kursów z tabel bankowych, na podstawie których przeliczane były świadczenia. W ten sposób bank jednostronnie i dowolnie kształtował wartość zadłużenia kredytobiorców oraz wysokość rat. Jest to dziś uznawane przez sądy za rażące naruszenie dobrych obyczajów oraz interesów konsumenta.

W związku z tym, że sposób ustalania kursów nie został precyzyjnie opisany w umowach, jak również nie odnosił się do obiektywnych oraz weryfikowalnych kryteriów, klauzule denominacyjne z umów banku PKO BP są traktowane jako niedozwolone postanowienia, zgodnie z art. 385 (1) k.c. Klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta z mocą wsteczną, tj. od chwili zawarcia umowy.

Fakt, że zapisy we wzorcach umów stosowanych przez bank PKO BP, jak i przejęty przez niego bank Nordea BP, zawierają klauzule abuzywne, potwierdzony został w opracowaniu sporządzonym przez Rzecznika Finansowego pn. „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”.

Natomiast w październiku 2020 roku Prezes UOKiK wydał decyzję, w której sformułował pod adresem banku PKO BP zarzut, że w umowach kredytów frankowych w sposób dowolny i nieprecyzyjny określał wysokość kursów walut oraz odsyłał do tabel kursowych przy wyliczaniu rat kredytowych. W ten sposób kredytobiorcy nie byli w stanie przewidzieć ich wysokości. Za takie działania na bank nałożona została kara w wysokości 40,7 mln zł.

Jedynym sposobem na pozbycie się kredytu banku PKO BP jest unieważnienie go przez sąd

Opisane wyżej wady prawne kredytów frankowych banku PKO BP są podstawą do domagania się w sądzie unieważnienia umowy. Jest to jedyny skuteczny sposób na definitywne pozbycie się toksycznego zadłużenia. Wcześniej trzeba jednak złożyć do sądu pozew i zakwestionować wadliwą umowę kredytową, przy czym najlepiej skorzystać tutaj ze wsparcia doświadczonej kancelarii frankowej.

Unieważnienie kredytu frankowego banku PKO BP oznacza, że umowa jest traktowana tak jakby nie była zawarta. Strony muszą rozliczyć się z wzajemnych świadczeń – bank oddaje wszystkie wpłacone raty i opłaty okołokredytowe, a kredytobiorca musi zwrócić mu tylko pożyczony kapitał (nominalną kwotę kredytu), bez odsetek.

Ciekawe: Ponad 2000 pozwów miesięcznie składają Frankowicze bo wygrywają i mieszkania będą za darmo?

W ten sposób kredyt jest darmowy, a kredytobiorca zatrzymuje na własność nieruchomość i po wykreśleniu hipoteki banku może nią swobodnie dysponować. W wyniku prawomocnego wyroku unieważniającego umowę, wykazywane przez bank saldo zadłużenia w złotówkach spada do 0. Kredytobiorcy zyskują na takich wyrokach co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, a zwykle są to sumy rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Brak opłacalności ugód PKO BP

Oferowane przez bank PKO BP od 4 października 2021 ugody dla kredytobiorców frankowych nie są dobrą alternatywą dla ścieżki sądowej. Początek programu ugód zbiegł się z serią podwyżek stóp procentowych w Polsce, na skutek czego gwałtownie poszedł w górę wskaźnik WIBOR, stosowany jako podstawa oprocentowania kredytów złotowych.

Tymczasem założeniem ugód jest przekształcenie kredytu frankowego w złotowy oprocentowany według formuły WIBOR plus historyczna marża kredytów w PLN. Przy takich warunkach konwersja kredytu w CHF na złotówkowy jest całkowicie nieopłacalna.

Stopy procentowe w Polsce są teraz na rekordowo wysokim poziomie, a Szwajcarzy wciąż jeszcze nie odeszli od ujemnych stóp procentowych. Różnica w oprocentowaniu hipotecznego kredytu frankowego i kredytu złotowego wynosi co najmniej 7,39 proc. (aktualna stawka SARON 3M -0,242 proc., aktualna stawka WIBOR 3M +7,15 proc.). Ugoda z bankiem PKO BP i przejście w tym momencie na kredyt złotowy oznacza wyższe raty kredytu, a także nieograniczone ryzyko dalszego wzrostu oprocentowania.

Z bankiem PKO BP można szybko wygrać w sądzie – przykłady spraw

Bank PKO BP nie jest w sądzie trudnym przeciwnikiem, gdyż zdecydowana większość spraw kończy się wygraną kredytobiorców. Świadczą o tym statystyki wyroków za ubiegły rok. W 2021 roku bank PKO BP przegrał 99 proc. spraw w I instancji oraz zanotował 100 proc. porażek prawomocnych.

Poniżej prezentujemy trzy sprawy zakończone prawomocnymi wygranymi kredytobiorców z bankiem PKO BP. Wszystkie postępowania prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu banku PKO BP pn. „Własny kąt” w Legnicy po I instancji

O tym jak szybko można prawomocnie unieważnić kredyt frankowy banku PKO BP przekonali się klienci kancelarii mec. Borowskiego, którzy zakwestionowali w Sądzie Okręgowym w Legnicy umowę kredytową pn. „Własny kąt” zawartą przez nich w 2008 roku.

Spawa toczyła się tam pod sygn. akt I C 494/20. Kredytobiorcy mogą mówić o dużym szczęściu, gdyż wyrok unieważniający umowę kredytową zapadł szybko (po upływie 16 miesięcy od wniesienia pozwu), a bank PKO BP zrezygnował ze złożenia apelacji. W ten sposób umowa stała się prawomocnie nieważna, a na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały kwoty 119.212,29 zł oraz 29.057,24 CHF.

Rozpoznający sprawę sąd w Legnicy podkreślił, że zawieranie umów o kredyt denominowany było dopuszczalne, ale przy zachowaniu równowagi stron i dokładnym określeniu mechanizmu przeliczeniowego, jak również po wskazaniu jaka kwota miała zostać wypłacona do dyspozycji kredytobiorców oraz spłacona do banku.

W przypadku umowy „Własny kąt”, kwota do wypłaty i spłaty kredytu była każdorazowo ustalana na podstawie jednostronnej decyzji banku, który opierał się na swojej tabeli kursowej. Sąd uznał, że doszło tutaj do przekroczenia zasady swobody umów (art. 3531 k.c.) i dlatego umowa kredytowa banku PKO BP została uznana za nieważną.

Ekspresowa wygrana z bankiem PKO BP w Szczecinie, wyrok prawomocny w 1,5 roku

Do ekspresowego prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową banku PKO BP doszło w Szczecinie, gdzie tamtejszy Sąd Apelacyjny w dniu 29 kwietnia 2022 r. podtrzymał stanowisko sądu I instancji w kwestii nieważności umowy (postępowanie o sygn. akt I ACa 667/21).

Sprawa toczyła się najpierw przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, który wyrokiem z dnia 26 lipca 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 1227/20 ustalił nieważność przedmiotowej umowy. Dwuinstancyjne postępowanie przed sądami w Szczecinie trwało łącznie zaledwie 1,5 roku. Kredytobiorców reprezentowała w tym postępowaniu Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Zobacz: NIE MUSISZ IŚĆ DO SĄDU aby unieważnić kredyt we frankach?

Sąd w Szczecinie podkreślił, że kredytobiorcy są konsumentami, a zatem słabszą stroną kontraktu. Możliwość wyboru waluty i sposobu spłaty kredytu, którą bank zapewnił im rzekomo w umowie, nie wypełnia warunków równowagi stosunku kontraktowego. Sąd nie miał wątpliwości, że warunki umowy nie były negocjowane z kredytobiorcami, a bank nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego.

Prawomocne unieważnienie kredytu dawnego Nordea BP (PKO BP) w Warszawie w 2 lata

Sukcesem klienta Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski zakończyła się także sprawa dotycząca kredytu dawnego banku Nordea BP. Pozew przeciwko następcy prawnemu Nordei, tj. bankowi PKO BP, został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie sprawa toczyła się pod sygn. akt XXVIII C 5129/21 i zakończyła się wyrokiem z dnia 29 lipca 2021 r., na mocy którego umowa została uznana za nieważną.

W wyniku zaskarżenia tego wyroku do sądu wyższej instancji, sprawa następnie była rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie pod sygn. akt I ACa 898/21. W dniu 14 kwietnia 2022 r. sąd ten wydał prawomocny wyrok, oddalający apelację banku. Umowa kredytowa d. banku Nordea została unieważniona po 2 latach trwania dwuinstancyjnego postępowania przed sądami w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji w kwestii zawartych w umowie klauzul abuzywnych, które skutkują upadkiem umowy. Klauzule przeliczeniowe, stanowiące główne świadczenia stron, zostały sformułowane w sposób nietransparentny, w wyniku czego kredytobiorca nie mógł znać skutków zawarcia tego typu umowy. Pozwany bank nie sprostał także standardom informacyjnym wyznaczonym przez TSUE.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz