wiadomości frankowicze

Sądy we Wrocławiu i Warszawie szybko uznają kredyty we frankach Deutsche Bank za nieważne

Wyroki w sprawach frankowych przeciwko Deutsche Bank jakiś czas temu uchodziły za rzadkie. Obecnie pozycja Frankowiczów względem niemieckiego banku uległa diametralnej zmianie. Umowy kredytowe Deutsche Banku są w sądach unieważniane w ekspresowym tempie, zdarza się to nawet bez rozprawy. Korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia zapadają zarówno w sądzie w Warszawie, jak i w innych miastach Polski.

Umowy Deutsche Bank już nie stanowią trudności dla prawników i sądów

Początkowo umowy kredytowe Deutsche Banku stanowiły problem zarówno dla prawników reprezentujących Frankowiczów, jak i sędziów orzekających w sporach na tle tych kredytów. Jedną z przyczyn owych trudności była konstrukcja umów kredytowych, która mogła stwarzać pozory, że jest to kredyt walutowy. Zresztą taką linię obrony przyjmował sam bank, twierdząc że kredytobiorcom udostępniana była kwota w walucie na przypisanym do nich rachunku. Stanowisko to rozmijało się z prawdą, gdyż były to rachunki techniczne należące do banku.

W rzeczywistości umowy Deutsche Banku to nie kredyty walutowe, ale denominowane kursem CHF. Zawierają one postanowienia niedozwolone odnoszące się do mechanizmu denominacyjnego, które zostały wpisane przez UOKiK do rejestru klauzul abuzywnych. Skutkuje to nieważnością umowy, czego domagają się w sądach Frankowicze i w ponad 90% przypadków wygrywają z bankiem.

Deutsche Bank pokonywany w sądach coraz szybciej

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank w 2 lata to rekord nie do pobicia. Udało się to Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski w sprawie o sygn. akt V ACa 484/21, do której w dniu 4 listopada 2021 roku zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Aktualnie wiadomo już, że umowę Deutsche Banku można unieważnić prawomocnie jeszcze szybciej.

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w dniu 17 lutego 2022 roku uzyskała najszybsze w Polsce prawomocne unieważnienie kredytu Deutsche Bank. Postępowanie w dwóch instancjach trwało nieco ponad rok, co jest doskonałym wynikiem. Poniżej kilka słów na temat przebiegu tego postępowania.

Najszybsze w Polsce prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank w 1 rok

Spór dotyczył kredytu Deutsche Banku zaciągniętego w 2008 roku. Kredytobiorcy zdecydowali się zakwestionować umowę kredytową składając pozew przeciwko bankowi do Sądu Okręgowego w Legnicy. Sprawa toczyła się tam pod sygn. akt I C 530/20 i została rozstrzygnięta wyrokiem wydanym w dniu 1 lipca 2021 roku, czyli po zaledwie 6 miesiącach.

Sąd uwzględnił roszczenie główne strony powodowej, którym było uznanie umowy za nieważną. W trakcie postępowania strona powodowa ujawniła szereg okoliczności związanych z zaciągnięciem kredytu, a dotyczyło to niedopełnienia przez pracowników banku obowiązku informacyjnego wobec klientów, a nawet wprowadzenia ich w błąd.

Pracownik banku utrzymywał, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF jest korzystniejsza niż tradycyjny kredyt złotowy i w pełni bezpieczna, a szwajcarską walutę cechuje wyjątkowa stabilność. Sąd w Legnicy przyznał rację stronie powodowej, uznając zawarty w umowie mechanizm denominacyjny za wadliwy.

Zobacz: Wojna na Ukrainie a kredyty we frankach – co teraz mogą zrobić Frankowicze?

W ocenie sądu, podpisanie przez kredytobiorców oświadczenia o ryzyku walutowym nie jest równoznaczne z tym, że bank poinformował ich w sposób dostateczny o realnym ryzyku wiążącym się z tego typu umową. Przyznając sobie jednostronne prawo do określania kursu waluty stosowanego do przeliczeń kredytu, bank doprowadził do nierównowagi kontraktowej. W związku z tym, że wadliwe klauzule denominacyjne odnosiły się do głównych świadczeń stron, utrzymanie umowy w mocy po ich wyeliminowaniu nie było możliwe. Sąd I instancji unieważnił przedmiotową umowę w całości, po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy. Oddalenie przez sąd wniosku dowodowego z zeznań świadków powołanych przez bank oraz dowodu z opinii biegłego skróciło czas oczekiwania na wyrok.

Od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy Deutsche Bank wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sprawa toczyła się tam pod sygn. akt I ACa 1406/21 i zakończyła prawomocnym wyrokiem wydanym już po około pół roku tj. w dniu 17.02.2022 r. Sąd II instancji oddalił apelację banku, tym samym umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna. W ustnych motywach wyroku sąd skupił się przede wszystkim na dowolności w określaniu przez bank wysokości zobowiązania oraz niedopuszczalnej różnicy pomiędzy wypłaconą kwotą kredytu, a sumą rat, jaka miała być wpłacona do banku.

Opisane wady prawne uniemożliwiały utrzymanie umowy w mocy. Kredytobiorcy w wyniku prawomocnego unieważnienia umowy nie muszą już dalej spłacać rat, a z Deutsche Bankiem muszą rozliczyć się wyłącznie w zakresie kwoty pożyczonego kapitału, bez odsetek. Korzyść z unieważnienia umowy wyniosła tu ok. 300 tys. zł. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że korzystny prawomocny wyrok uzyskano w wyniku postępowania dwuinstancyjnego, które trwało łącznie zaledwie 1 rok. 

Unieważnienie umowy Deutsche Bank w Warszawie w 2 lata bez rozprawy

Umowy Deutsche Banku są unieważniane ekspresowo. Zdarzają się sytuacje, gdzie wyrok zapada na posiedzeniu niejawnym – niekonieczne jest wówczas przeprowadzanie rozprawy. Tak stało się w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2797/21, którą również prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski z Wrocławia. Postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i zakończyło wyrokiem unieważniającym umowę frankową Deutsche Banku, wydanym w dniu 4 listopada 2021 r. Na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały duże kwoty w PLN i CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami – łącznie około 263 tys. zł.

Po rozliczeniu kredytobiorców z bankiem w zakresie brakującej kwoty kapitału, zysk z wyroku wyniósł w tym przypadku około 214 tys. zł. Postępowanie I instancji trwało 2 lata, ale wyrok z pewnością zapadłby jeszcze szybciej, gdyby nie kilkukrotne przenoszenie sprawy pomiędzy wydziałami sądu. Do rozstrzygnięcia sporu sąd nie potrzebował rozprawy, oparł się wyłącznie na zebranej dokumentacji. Dobrze obrazuje to nastawienie sądów do sporów na tle umów Deutsche Banku. Umowy te są już na tyle przeanalizowane, że sędziowie zdążyli wyrobić sobie opinię co do skali ich wadliwości. Do wydania wyroku w sprawie umów Deutsche Banku niekonieczne jest nawet przesłuchiwanie kredytobiorców, ani też powoływanie świadków i biegłych, co skraca czas trwania postępowań.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz