wiadomości frankowicze Wyróżnione

Sąd dla Frankowiczów w Warszawie czyli Wydział Frankowy

Od kwietnia 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie działa XXVIII Wydział Cywilny, nazywany także „Wydziałem Frankowym”, ponieważ rozpoznawane są w nim tylko sprawy dotyczące kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem obcej waluty. Powodem powołania do życia specjalnego wydziału była zarówno społeczna waga problemu jakim są kredyty frankowe, jak i kwestie pragmatyczne, którymi kierował się resort sprawiedliwości. Ogromna liczba pozwów frankowych stanowi duże wyzwanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, a skupienie spraw w jednym wydziale usprawnia orzekanie.

Nie jest to jednak „sąd wyjątkowy”, jak twierdzą niektórzy prawnicy związani z sektorem bankowym, gdyż stosuje te same co inne sądy powszechne regulacje prawne, podlega kontroli instancyjnej Sądu Apelacyjnego oraz nadzorowi judykacyjnemu ze strony Sądu Najwyższego. Linia orzecznicza Wydziału Frankowego jest korzystna dla kredytobiorców, ale wynika to wyłącznie z obiektywnych przesłanek, tj. skali wadliwości umów frankowych i konieczności ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków.

Wydział Frankowy wydaje korzystne dla kredytobiorców wyroki, nie wszystkim się to jednak podoba

Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie cieszy się dużą popularnością wśród Frankowiczów, gdyż wydaje w większości korzystne dla nich wyroki. Stało się to powodem formułowanych przez niektórych prawników zarzutów, że jest to „sąd wyjątkowy” w myśl art. 175 ust. 2 Konstytucji, co miałoby sugerować, że nie jest on sądem powszechnym. Tymczasem, wydział ten powstał zgodnie z art. 16 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który dopuszcza możliwość powoływania wydziałów cywilnych do rozpoznawania określonego katalogu spraw. Wydział jest zatem integralną częścią Sądu Okręgowego, a jego powstanie nie było wynikiem przepisów szczególnych i nie zmieniło zasad obowiązujących w polskim systemie prawnym.

Sąd Okręgowy w Warszawie od pewnego czasu jest zalewany sprawami frankowymi, gdyż w stolicy zlokalizowane są centrale większości banków. Powołanie wydziału dedykowanego do tego typu spraw miało jedynie usprawnić postępowania i przyspieszyć wydawanie wyroków.

W wydziale orzeka aktualnie 19 sędziów (włącznie z przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego), którzy są niezwiśli i nie podlegają żadnym przepisom wymuszającym zajęcie określonego stanowiska w sprawie. Nie mówiąc już o ujednolicaniu orzecznictwa, bo jest to rola Sądu Najwyższego.

Sędziowie Wydziału Frankowego stosują te same regulacje prawne co orzecznicy w innych sądach. Dotyczy to zarówno norm prawa materialnego, jak i przepisów proceduralnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Podobnie jak w każdym innym wydziale, Przewodniczący zwołuje narady sędziowskie, które stanowią forum wymiany doświadczeń, a także służą zaprezentowaniu zagadnień budzących wątpliwości. Jednolite w dużej mierze stanowisko sędziów w sprawach frankowych to efekt przede wszystkim zgodnej oceny przepisów, a te są od dłuższego czasu prokonsumenckie.

Trzeba także zauważyć, że niezadowolony z wyroku bank ma prawo wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, gdzie środki odwoławcze są rozpoznawane w ramach trzech wydziałów tj. potencjalnie przez wszystkich sędziów, a ponadto wyroki prawomocne podlegają kontroli kasacyjnej. Nie można więc formułować zarzutów, że kilkunastu sędziów narzuca swoje przekonania innym sądom w kraju.

Rekordowa liczba spraw w Wydziale Frankowym

Od kwietnia do listopada 2021 roku Wydział Frankowy zarejestrował wpływ aż 17.892 nowych spraw, przy czym część została przeniesiona z innych wydziałów. Realny przyrost nowych pozwów za okres ośmiu miesięcy wyniósł 14.817, czyli relatywnie więcej niż w 2020 roku, kiedy za dwanaście miesięcy w SO w Warszawie zarejestrowano wpływ 15.588 spraw frankowych.

Oficjalne statystyki sądu wskazują, że miesięcznie do Wydziału Frankowego wpływało w minionym roku od 1600 do 2100 nowych pozwów. Na początku 2022 roku wydział ten był jeszcze mocniej oblegany, bo przed połową stycznia przyjął 1660 spraw.

Przyczyną napływu tak dużej liczby spraw jest m.in. właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w Warszawie, ze względu na lokalizację w stolicy większości central bankowych. Do tego sądu pozwy mogą więc składać kredytobiorcy z całej Polski. Ale prawdą jest, że to nie jedyny powód, dla którego Wydział Frankowy bije rekordy popularności.

Prezentowana przez sędziów Wydziału Frankowego linia orzecznicza jest korzystna dla konsumentów. Obsadę sędziowską tworzą orzecznicy z dużą wiedzą w zakresie kredytów indeksowanych i denominowanych, posiadający największe w kraju doświadczenie w rozstrzyganiu sporów na tym tle. Od początku funkcjonowania wydziału zapadło już wiele pozytywnych dla Frankowiczów rozstrzygnięć, nierzadko w ekspresowym tempie i nawet bez przeprowadzania rozprawy.

Zobacz: Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt we frankach bez rozprawy.

Sędziowie znają doskonale specyfikę umów frankowych oraz wiedzą jak przeciwdziałać taktyce banków wymierzonej w przedłużanie postępowań. Wnioskowane przez banki nieistotne dla sprawy dowody w postaci np. zeznań tzw. ekspertów bankowych, czy opinii biegłych z dziedziny rachunkowości są zazwyczaj oddalane, co wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na wyrok. Wydział Frankowy jest także przychylnie nastawiony do udzielania Frankowiczom zabezpieczenia roszczeń, w sytuacji gdy spłacony został w całości kapitał.

Pozew do Wydziału Frankowego czy do sądu w miejscu zamieszkania?

Chociaż do tej pory Wydział Frankowy SO w Warszawie dał się poznać z pozytywnej strony, to już pojawiają się głosy, że konieczne jest jego wzmocnienie kadrowe. W przeciwnym wypadku wkrótce może zostać zapchany sprawami, a oczekiwanie na wyrok się wydłuży.

Nowelizacja Kpc z listopada 2019 roku umożliwiła składanie pozwów do sądów najbliższych dla miejsca zamieszkania powoda. Oznacza to, że mimo siedziby banku w Warszawie, pozew można złożyć także tam gdzie się mieszka. Coraz więcej Frankowiczów korzysta z tej możliwości, bo wiele sądów w kraju zanotowało w ubiegłym roku trzycyfrowy przyrost spraw frankowych. Tak było m.in. w Gliwicach, Ostrołęce, Siedlcach, Łomży i Krośnie.

Decyzja o wyborze sądu nie powinna być podyktowana wyłącznie odległością, bo z reguły kredytobiorca musi się stawić przed sądem tylko raz. Dobrze jest w tej kwestii zasięgnąć porady prawnika z wyspecjalizowanej kancelarii frankowej, który z pewnością będzie wiedział, która opcja (Wydział Frankowy w Warszawie, czy sąd w miejscu zamieszkania) będzie w danym przypadku lepsza.  

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz