wiadomości frankowicze Wyróżnione

Sądy masowo uznają kredyty we frankach za nieważne – 98% wyroków korzystne dla Frankowiczów

Frankowicze mogą mieć powody do radości, gdyż dopiero niedawno wkroczyliśmy w 2022 rok, a już w sprawach frankowych zapadło kilkaset nowych i korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń. Co jednak bardzo istotne, w sporach z bankami coraz więcej wydawanych jest wyroków prawomocnych, czyli wyroków sądów drugiej instancji, a to oznacza, że bank musi wówczas wypłacić zasądzone na rzecz kredytobiorcy świadczenie.

Wydaje się więc, że kolejny rok w sprawach frankowych upłynie pod znakiem licznych procesów sądowych i wielu korzystnych dla frankowiczów wyroków, gdyż przy obecnym poziomie WIBOR nie można się łudzić, że ugody oferowane przez banki spowolnią proces ich pozywania. Dla frankowiczów to zdecydowanie dobry czas, warto więc go odpowiednio wykorzystać.

Styczeń 2022 r. należał do frankowiczów.

Ze statystyk prowadzonych przez kancelarie frankowe wynika, że w styczniu br., sądy wydały 415 wyroków w procesach, które miały za przedmiot umowy kredytowe odnoszące się do franka szwajcarskiego, porównują więc ten wynik do początku ubiegłego roku, obecnie zapada ponad dwa razy więcej orzeczeń w tego rodzaju postępowaniach, gdyż wówczas wydawano średnio 150-200 wyroków miesięcznie. Największym optymizmem napawa jednak fakt, że odsetek korzystnych dla kredytobiorców wyroków wynosi prawie 98 procent wszystkich orzeczeń, a to oznacza, że banki wygrały zaledwie 2 procent postępowań.

Zdecydowana większość wskazanych wyroków, bo aż 340, została wydana przez sądy pierwszej instancji, są to więc orzeczenia nieprawomocne, które najpewniej zostaną zaskarżone apelacją, jednak pozostałe 75 rozstrzygnięć to orzeczenia prawomocne.

Ważne jest, że sądy drugiej instancji prawie zawsze zgadzają się z ustaleniami sądów niższego rzędu i utrzymują korzystne dla kredytobiorców wyroki, co potwierdza fakt, iż na 75 prawomocnych wyroków wydanych w styczniu, tylko 1 orzeczenie było korzystne dla banku. Widać więc, że tendencja się utrzymuje, gdyż w grudniu 2021 roku sądy wydały 94 prawomocne wyroki, a w listopadzie aż 110, sądy orzekają więc coraz szybciej.

Zwrócić uwagę również należy, iż frankowicze zdecydowanie odchodzą od postępowań mających na celu odfrankowienie kredytu, czyli od rozwiązania polegającego na usunięciu z umowy klauzul walutowych, przez co kredyt frankowy staje się kredytem złotówkowym, oprocentowanym stawką LIBOR. W styczniu zapadło tylko 20 wyroków dotyczących odfrankowienia, zaś w pozostałych przypadkach umowy zostały unieważnione, czyli zostały wyeliminowane z obrotu prawnego. Dla porównania, jeszcze dwa lata temu około 40 procent kredytobiorców domagało się odfrankowienia, obecnie kredytobiorcy wolą więc definitywnie rozwiązać umowę łączącą ich z bankiem.

Z uwagi iż podane statystyki nie są prowadzone w sposób oficjalny, możliwe, że zaprezentowane dane różnią się nieco od rzeczywistości i nie uwzględniają wszystkich orzeczeń, jednak nie zmienia to ogólnego oglądu na to jak sprawy frankowe w tym momencie się układają. Frankowicze w sądach posiadają miażdżącą wręcz przewagę i nie ma wątpliwości, że kredytobiorcy wygrywają ponad 90 procent postępowań sądowych, ten poziom od kilkunastu miesięcy jest więc praktycznie taki sam.

 

Źródło: Nawigator Sbb

 

Sądy dostosowują się do nowych okoliczności.

O korzystnych dla frankowiczów wyrokach mówimy w kontekście całego kraju, brane są więc pod uwagę orzeczenia wszystkich sądów, które tego rodzajem spraw się zajmują, dlatego choć generalnie można stwierdzić, że frankowicze w sądach bardzo dobrze sobie radzą, to nie od dziś wiadomo, że są sądy, które od początku bardzo przychylnie patrzą na roszczenia frankowiczów, jak i takie, które są bardziej sceptyczne i gdzie uzyskanie korzystnego orzeczenia jest trudniejsze.

Do tej drugiej grupy od dawana zalicza się sądy z apelacji wrocławskiej, gdyż sądy te dały się poznać kredytobiorcom jako sądy bardziej wymagające, postępowania trwają dłużej i wymagają dobrego prawnika oraz dużego zaangażowania by sprawa zakończyła się po myśli frankowicza, w ostatnim czasie dało się jednak zauważyć, że sądy z Wrocławia coraz częściej zaczynają się opowiadać po stronie kredytobiorców.

Wyrok z dnia 20 stycznia 2022 r., sygn. akt: I ACa 551/21, sprawie prowadzonej przez Kancelarię adwokat Paweł Borowski z Wrocławia, kończący postępowanie w sprawie umowy kredytowej GE Money Bank (obecny bank BPH S.A.), został wydany co prawda po dwóch i pół letnim procesie, postępowanie do krótkich więc nie należało, istotne jednak jest, że zarówno Sąd Okręgowy w Świdnicy, jak i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, opowiedzieli się po stronie kredytobiorców.

Wyrokiem sądu pierwszej instancji ustalona została nieważność umowy kredytu frankowego, z orzeczeniem tym nie zgodził się jednakże bank i zaskarżył wydany wyrok apelacją. Argumenty podniesione w apelacji nie znalazły uznania w oczach sędziów Sądu Apelacyjnego, więc wniesiony środek zaskarżenia został oddalony, lecz wygrana kredytobiorców nie była taka jednoznaczna, gdyż do wyroku Sądu Apelacyjnego zostało zgłoszone votum separatum, czyli zdanie odrębne.

Generalnie jednak Sąd Apelacyjny zgodził się z ustaleniami poczynionymi przez sąd niższego rzędu, zawarte w umowie klauzule indeksacyjne określały główne świadczenia stron, gdyż to one określały wysokość świadczenia kredytobiorców, nie można zatem uznać, że owe klauzule mają charakter jedynie dodatkowy. Ponadto, Sąd zgodził się z poglądem, że bank miał dowolność w kształtowaniu kursu waluty, który to kurs wykorzystywany był do przeliczeń, abuzywny charakter tych postanowień doprowadził więc do upadku umowy kredytowej.

Najbardziej oblegany przez frankowiczów sąd w Polsce nie zwleka z wydawaniem wyroków.

W pierwszej połowie 2021 r., w Sądzie Okręgowym w Warszawie został utworzony odrębny wydział, dedykowany rozpoznawaniu tylko spraw frankowych, a to dlatego, gdyż do Sądu w Warszawie wpływa najwięcej pozwów, w skali całego kraju, składanych przeciwko bankom. Frankowicze wybierają ten właśnie Sąd, ponieważ orzekający w nim sędziowie mają duże doświadczenie w rozpoznawaniu tego rodzaju spraw i jest to Sąd bardzo przychylny roszczeniom frankowiczów, okazuje się jednak, że pomimo znacznego obłożenia, na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wcale nie trzeba długo czekać.

Po zaledwie ośmiu miesiącach od dnia wniesienia pozwu i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, w dniu 16 listopada 2021 roku, został wydany wyrok, którym Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę o kredyt frankowy. Postępowanie toczyło się pod sygnaturą akt:  XXVIII C 1933/21 prowadzone przez Kancelarię Adwokat Jacek Sosnowski Adwokat i Radcowie Prawni z Warszawy, a wydane orzeczenie w całości uwzględniało roszczenia zgłaszane w pozwie, widać więc jak istotne jest właściwe przygotowanie się do postępowania i przemyślane sformułowanie żądań pozwu, gdyż tylko w takich przypadkach sąd ma możliwość szybkiego wydania wyroku. 

W przedmiotowej sprawie Sąd zgodził się z twierdzeniami zgłaszanymi w pozwie, iż zawarta umowa kredytowa posiada niedozwolone postanowienia, ponieważ zapisy klauzuli indeksacyjnej uprawniały bank do dokonywania przeliczeń zobowiązania w oparciu o kurs waluty ustalany przez bank w tabeli kursowej. Ponadto, bank nie wykazał, że umowa była indywidualnie negocjowana z kredytobiorcami, gdyż jako indywidualnego uzgodnienia nie można traktować dokonanie wyboru przez konsumenta, gdy nie przedstawiono mu innych możliwości. Umowa musiała więc zostać unieważniona.

W sprawach frankowych ponownie wypowie się TSUE.

Warte odnotowania również jest, że już w marcu br. możemy spodziewać się kolejnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, które będzie bardzo ważne dla frankowiczów. Na posiedzeniu zaplanowanym na dzień 17 marca, Trybunał zajmie się trzema sprawami, dwie z nich dotyczą możliwości zastosowania średniego kursu NBP, w przypadku gdy za niedozwoloną klauzulę umowną uznany zostanie zapis przeliczający kredyt na walutę obcą, natomiast trzecia sprawa dotyczy sposobu liczenia terminu przedawnienia roszczeń w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Specjaliści z zakresu spraw frankowych spodziewają się, że TSUE utrzyma dotychczasową linię orzeczniczą, jest więc duża szansa, że zostanie wydany kolejny korzystny dla frankowiczów wyrok.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz