wiadomości frankowicze

Ugody dla Frankowiczów BOŚ BANK czy jest na co czekać?

Po kilkukrotnej zmianie stanowiska BOŚ Bank zakomunikował ostatnio, że rozważa jednak ugody z Frankowiczami. Od momentu zgłoszenia przez Szefa KNF pomysłu z ugodami w grudniu ubiegłego roku, BOŚ włączył się w prace zespołu międzybankowego zmierzające do wypracowania formuły konwersji kredytów frankowych na złotowe, jednak do chwili obecnej nie uzyskał zgód korporacyjnych wymaganych do rozpoczęcia tego procesu.

Z najświeższych doniesień wynika, że na 8 grudnia 2021 r. zwołane zostało walne zgromadzenie akcjonariuszy BOŚ Banku, które ma zdecydować o rozpoczęciu programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe, w tym frankowe. Czy decyzja zapadanie w wyznaczonym terminie?

Przypomnijmy, że nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BOŚ Banku w sprawie ugód było już zwołane na 30 marca i kontynuowane 26 kwietnia. Wówczas zdecydowano jednak o odłożeniu w czasie głosowania nad uchwałą dotyczącą powszechnego programu ugód z Frankowiczami. Czy tym razem nie stanie się podobnie? Nawet jeżeli akcjonariusze BOŚ Bank zdecydują się jednak na akcję ugód, nie ma gwarancji, że będą one korzystne dla Frankowiczów.

BOŚ Bank ma podjąć wkrótce decyzję o ugodach

Prezes BOŚ Bank Wojciech Hann poinformował kilka dni temu, że bank jest już gotowy operacyjnie do rozpoczęcia akcji proponowania ugód kredytobiorcom walutowym. Od momentu ogłoszenia propozycji przez Szefa KNF bank intensywnie działał w międzybankowym zespole, tak aby uzyskać gotowość. Do tej pory nie wydane zostały jednak zgody korporacyjne.

Z projektów uchwał przygotowanych na walne zgromadzenie akcjonariuszy BOŚ Banku w dniu 8 grudnia 2021 r. wynika, że zaplanowane jest w jego trakcie głosowanie nad zgodą dotyczącą rozpoczęcia programu ugód z kredytobiorcami walutowymi. Aprobata ze strony akcjonariuszy jest konieczna z uwagi na skalę wpływu ugód na sytuację finansową banku.

BOŚ Bank szacuje, że koszt programu ugód może oscylować w granicach 400 mln złotych. Tymczasem, rok 2020 bank zakończył stratą netto na poziomie 307 mln złotych, co w głównej mierze było skutkiem powiększenia rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. Na koniec III kwartału bieżącego roku wysokość rezerw z tego tytułu wyniosła 415,2 mln złotych, a w sądach toczyły się łącznie 582 sprawy związane z kredytami frankowymi.

Jakie będą warunki ugód w BOŚ Bank?

BOŚ Bank nie poinformował szczegółowo jakie będą warunki ugód proponowanych posiadaczom kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty, jednak z wypowiedzi prezesa banku wynika, że mogą być one zbieżne z propozycją Szefa KNF. W razie gdyby walne zgromadzenie akcjonariuszy banku wyraziło zgodę na wdrożenie programu ugód, kredyty powiązane z walutą obcą zostałyby przeliczone na złotowe, z uwzględnieniem warunków proponowanych przez KNF. Co to oznacza dla Frankowiczów?

Zmianie ulegnie nie tylko waluta kredytu, ale także stawka bazowa oprocentowania. W miejsce stosowanego w umowach kredytów walutowych LIBOR-u pojawi się znacznie wyższy i stale rosnący wskaźnik WIBOR. Ponadto, bank przypuszczalnie zaproponuje nową (także wyższą) marżę, bazując na historycznych poziomach marż obowiązujących dla kredytów złotowych w miesiącu podpisania umowy kredytowej. Następnie, raty kredytu zostaną przeliczone według nowych kryteriów, tak jakby od początku obowiązywania umowy był to kredyt w PLN i zestawione z wpłatami dokonanymi przez kredytobiorcę. Ewentualne nadpłaty lub niedopłaty zostaną oprocentowane według nowych zasad, podobnie jak raty przyszłe.

Czy warto czekać na ugody z BOŚ Bank?

Po pierwsze trzeba zauważyć, że nie ma pewności czy akcjonariusze BOŚ Bank wyrażą zgodę na wdrożenie powszechnego programu ugód. Kilka miesięcy temu bank zapowiadał już rozpoczęcie tego procesu, ale decyzje korporacyjne nie zostały wydane. Wyliczony przez bank koszt procesu ugód jest znaczny, tym bardziej uwzględniając straty jakie bank już zanotował na koniec ubiegłego roku.

Co do warunków konwersji kredytów na złotowe jakie zaproponuje bank, można na razie jedynie spekulować. Prezes banku co prawda odnosi się za każdym razem do propozycji Szefa KNF, jednak o tym czy ugody będą korzystne dla kredytobiorców zdecydują szczegóły. Warto przy tym wspomnieć, że ugody na warunkach KNF pozwalają odzyskać maksymalnie 30% tego, co jest do uzyskania na drodze sądowej w wyniku unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowienia.

Bezpłatne kalkulatory dla Frankowiczów pozwalają wykonać przybliżone obliczenia

Droga sądowa alternatywą dla ugód z BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska w okresie boomu na kredyty walutowe oferował klientom umowy kredytów denominowanych do kursu franka szwajcarskiego, które zawierały niedozwolone postanowienia umowne. Abuzywne klauzule zamieszczone były także w stanowiącym integralną część umowy Zbiorze Ogólnych Zasad Kredytowania (ZOZK).

Zapisy te odnosiły się głównie do mechanizmu przeliczania kredytu według kursu CHF zamieszczonego w tabeli bankowej, ustalanego jednostronnie i dowolnie przez bank. Ponadto, umowy kredytowe BOŚ Bank były sprzeczne z zapisami art. 69 ustawy Prawo Bankowe, gdyż nie określały dokładnie kwoty udzielonego kredytu – ustalona w umowie kwota kredytu w PLN i CHF w praktyce rzadko była zgodna z kwotą wypłaconą. Opisane wady prawne umów kredytowych BOŚ Bank skutkują ich bezwzględną nieważnością, której można domagać się w sądzie po złożeniu pozwu przeciwko bankowi.

Orzecznictwo sądów w zakresie umów kredytowych BOŚ Bank jest już wyraźnie ukształtowane. Sądy w różnych miastach Polski wydają korzystne dla Frankowiczów wyroki, przy czym najczęściej dochodzi do unieważnienia umów kredytowych.

Wyroki zapadają nierzadko w tempie ekspresowym, bo sędziowie doskonale zdają sobie sprawę z nieuczciwego charakteru umów frankowych BOŚ Banku. Przykładem błyskawicznego unieważnienia umowy jest wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 17.05.2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 758/20, który zapadł po zaledwie 8 miesiącach od wniesienia pozwu i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Inne sądy w kraju także unieważniają w szybkim tempie umowy BOŚ Bank. Można tutaj wspomnieć chociażby o wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 914/20.

Podobnych wyroków będzie coraz więcej, dlatego nie warto zwlekać z pozwaniem banku. Ugody, jeżeli w ogóle do nich dojdzie, mogą nie być na tyle korzystne, aby opłacało się na nie czekać.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz