wiadomości frankowicze

Prawomocny wyrok w sprawie frankowej to 1 krok – tylko dobra kancelaria frankowa doprowadzi temat do końca

Niejeden Frankowicz przekonał się jak ważne jest wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej na etapie egzekucji prawomocnego wyroku. Prawomocny wyrok unieważniający wadliwą umowę frankową jest celem samym w sobie, a uzyskanie takiego rozstrzygnięcia to niewątpliwie bardzo ważny krok w kierunku pozbycia się toksycznego kredytu. Praktyka pokazuje jednak, że nawet po zapadnięciu wyroków prawomocnych banki nadal piętrzą trudności i różnymi sposobami komplikują ich wykonanie. Jedną z częściej stosowanych przez banki sztuczek jest odmowa wydania listu mazalnego, który stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Tylko dobre kancelarie frankowe wiedzą jak sobie radzić w takich sytuacjach i potrafią doprowadzić sprawę do finału. 

  • Banki nie zawsze respektują prawomocne wyroki sądów ustalające nieważność umów kredytowych. Na etapie wykonania wyroku pojawiają się nierzadko trudności, z którymi poradzić sobie może tylko dobra kancelaria frankowa.
  • Często spotykanymi praktykami ze strony banków po zapadnięciu niekorzystnych dla nich prawomocnych wyroków jest utrudnianie rozliczeń, odmowa usunięcia wpisu o zadłużeniu z BIK, a także wydania listu mazalnego stanowiącego podstawę do wykreślenia hipoteki.
  • Nawet bez listu mazalnego można wnioskować do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie hipoteki na podstawie odpisu prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową.
  • Renomowane kancelarie frankowe doprowadzają sprawy do końca i pomagają klientom zakończyć spory z bankami na wszystkich płaszczyznach. Doświadczeni prawnicy posiadają także skuteczne sposoby na uwolnienie nieruchomości od obciążenia hipoteką.

Prawomocny wyrok to jeszcze nie koniec batalii z bankiem

Sądy wydają coraz więcej prawomocnych wyroków unieważniających kredyty we frankach, bo znaczny odsetek spraw jest już na etapie II instancji. Kredytobiorcy procesujący się z bankami muszą liczyć się jednak z tym, że prawomocny wyrok to jeszcze nie koniec sporu. Niektóre banki frankowe nie godzą się z porażką w sądzie i różnymi sposobami próbują skomplikować proces wykonania prawomocnych wyroków oraz doprowadzenia sporu do końca.

Czasami można usłyszeć o utrudnianiu przez banki rozliczenia świadczeń wpłaconych w wykonaniu nieważnej umowy, składaniu skarg kasacyjnych z wnioskami o wstrzymanie wykonalności wyroków, odmowie wykreślenia danych kredytobiorcy z rejestru BIK, a także wydania listu mazalnego, który jest ważnym dokumentem w procesie uwolnienia nieruchomości od obciążenia hipoteką.

Niektóre banki odmawiają wydania listu mazalnego

Prawnicy podkreślają, że nie wszystkie banki odmawiają kredytobiorcom wydania tzw. listu mazalnego, będącego oświadczeniem o całkowitej spłacie kredytu i stanowiącym podstawę do wykreślenia hipoteki. Na przestrzeni ostatnich lat dużo się w tej kwestii zmieniło i większość banków wydaje dokument po rozliczeniu się z kredytobiorcą. Jednak zdarzają się wciąż przypadki odmowy wydania kwitu mazalnego, a banki tłumaczą to oczekiwaniem na uzasadnienie wyroku lub rozpoznanie skargi kasacyjnej. Takie praktyki spotykane są m.in. ze strony będącego w stanie restrukturyzacji Getin Noble Banku oraz mBanku.

Na ogół na wydanie listu mazalnego trzeba czekać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy od wydania prawomocnego wyroku. Natomiast czas oczekiwania na wykreślenie hipoteki po złożeniu wniosku zależy w dużym stopniu od obłożenia sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta nieruchomości. Z pewnością w Warszawie trzeba czekać dłużej niż w innych miastach Polski.

Są sposoby na wykreślenie hipoteki bez kwitu mazalnego

Nawet jeśli bank odmówi wydania listu mazalnego, jest sposób na pozbycie się hipoteki. Do właściwego sądu należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki na podstawie odpisu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej. W dniu 8 września 2021 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę nr III CZP 28/21 dopuszczającą wzruszenie domniemania zgodności wpisu w księdze wieczystej z faktycznym stanem prawnym na podstawie innej sprawy cywilnej. Wpisu w hipotece można zatem pozbyć się na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w sprawie cywilnej wytoczonej z powództwa Frankowicza o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Przedmiotową uchwałę SN respektuje większość sądów wieczystoksięgowych, ale zdarzają się wyjątki od reguły, gdzie referendarze sądowi odmawiają wykreślenia hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku. Dzieje się tak często w przypadku wyroków, w których nieważność nie została określona w sentencji, a jedynie przesłankowo w uzasadnieniu wyroku. Wówczas przysługuje jeszcze odwołanie od postanowienia sądu wieczystoksięgowego do sądu okręgowego. Jeżeli sąd odwoławczy podtrzyma niekorzystną dla kredytobiorcy decyzję, nie pozostaje nic innego niż wytoczenie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawym.

Doświadczone kancelarie prawne radzą sobie z bankami i uzyskują wykreślenie hipoteki

Renomowane kancelarie frankowe otaczają kredytobiorcę opieką prawną także po uzyskaniu prawomocnego wyroku, którego wykonanie pomagają wyegzekwować. Na tym etapie bardzo ważne jest wsparcie doświadczonej kancelarii, zwłaszcza jeśli bank odmawia wydania listu mazalnego.

Poniżej przybliżamy dwie sprawy prowadzone przez bardzo doświadczoną Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, w których – pomimo problemów ze strony banków – prawnicy doprowadzili do wykreślenia zabezpieczeń w postaci hipotek i zakończenia sporów na wszystkich płaszczyznach.

Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Santander BP na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt

Sprawa o sygn. XXV C 1287/17 przebiegła w sądzie bardzo sprawnie i zakończyła się w grudniu 2020 roku wyrokiem unieważniającym umowę frankową Santander BP. Wyrok pierwszoinstancyjny uprawomocnił się na na skutek rezygnacji banku z wniesienia apelacji. Jak się okazało, bank dopiero później zaczął stwarzać dodatkowe problemy.

Pomimo nadpłaconego przez kredytobiorców kapitału kredytu w wysokości 12 tys. zł, bank skierował do BIK wniosek o dokonanie wpisu na temat rzekomego zadłużenia wynoszącego 4 tys. zł. Jednocześnie odmówił zamknięcia rachunku kredytowego i wydania listu mazalnego. Reprezentująca kredytobiorców Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w pierwszej kolejności podjęła kroki w kierunku unieważnienia wpisu w BIK, do czego finalnie doprowadziła. Po wystosowaniu przez Kancelarię wezwania bank uznał reklamację i zamknął rachunek kredytobiorców.

Następnie w lipcu 2021 roku skierowany został do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie wniosek o wykreślenie hipoteki umownej banku ustanowionej na kwotę 1.158.320,00 zł na podstawie prawomocnego wyroku sądu ustalającego nieważność umowy kredytowej. Po upływie nieco ponad pół roku, w dniu 10 stycznia 2022 roku sąd wykreślił hipotekę i w ten sposób kredytobiorcy zakończyli spór z bankiem.

Wykreślenie hipoteki mBanku w 16 dni pomimo odmowy wydania listu mazalnego

Wyjątkowo sprawnie przebiegło wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz mBanku w VIII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach na podstawie wniosku wystosowanego w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 roku (sygn. akt I ACa 427/20), w wyniku którego umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna.

Podobnie jak w opisanej wyżej sprawie, kredytobiorca doświadczył problemów ze strony banku już po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku. Pomimo że rozliczył się z mBankiem w zakresie brakującej do spłaty kwoty kapitału, ten odmówił mu wydania listu mazalnego. Z tego względu prowadząca sprawę Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni złożyła do Sądu w Gliwicach dwa odrębne wnioski o wykreślenie wpisów hipotecznych z ksiąg wieczystych dwóch nieruchomości, na których ustanowiona była hipoteka łączna kaucyjna.

Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpatrzył jeden z wniosków w trybie iście ekspresowym, uznając że prawomocny wyrok jest wystarczającą podstawą do usunięcia wpisu w hipotece. Wniosek w tej sprawie trafił do sądu 27 lipca 2021 roku, a już w dniu 12 sierpnia 2021 roku księga wieczysta nieruchomości została „wyczyszczona”, pomimo odmowy przez bank wydania listu mazalnego.

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz