wiadomości frankowicze

BNP PARIBAS , Fortis Bank- Frankowicze w sądach i ugody za kredyty we frankach 2023

Sytuacja Frankowiczów z banku BNP Paribas jest bardzo stabilna – linia orzecznicza sądów w sprawie kredytów frankowych tego banku wyraźnie ukształtowała się na korzyść kredytobiorców. Bank przegrywa masowo sprawy dotyczące wszystkich wzorców umownych, w tym umów dawnego Fortis Banku, które niegdyś uchodziły za trudniejsze do podważenia w sądzie. Odsetek prawomocnych wygranych kredytobiorców frankowych jest bardzo wysoki, pomimo że bank próbuje kreować zafałszowany obraz wliczając do liczby korzystnych dla siebie orzeczeń ugody sądowe. Zainteresowanie oferowanymi przez bank od grudnia 2021 roku pozasądowymi porozumieniami jest bardzo słabe – na 11.009 indywidualnych propozycji złożonych kredytobiorcom, zawarte zostały zaledwie 1.362 ugody, zatem skuteczność programu wynosi 12,37 proc. 

  • Frankowicze procesujący się z bankiem BNP Paribas mają ogromną przewagę w sądach. Na 349 prawomocnych wyroków, które zapadły w sprawach wytoczonych przez kredytobiorców frankowych, bank wygrał zaledwie 37 spraw, 60 postępowań zakończyło się ugodami sądowymi, a aż 252 wyroki prawomocne stanowiły ustalenia nieważności lub trwałej bezskuteczności umowy.
  • Unieważnienie przez sąd umowy kredytowej jest najkorzystniejszym dla Frankowiczów wariantem rozwiązania sporu, dlatego nie dziwi fakt, że ugody pozasądowe oferowane przez BNP Paribas wybranym kredytobiorcom nie cieszą się zainteresowaniem. Tylko nieco ponad 12 proc. osób, do których bank skierował propozycję negocjowania warunków porozumienia zdecydowało się na zawarcie ugody.
  • Sądy bardzo sprawnie procedują sprawy dotyczące kredytów frankowych znajdujących się w portfelu BNP Paribas, a wyroki zapadają niejednokrotnie ekspresowo, nawet w z pozoru bardziej skomplikowanych przypadkach. Dzieje się tak jednak wyłącznie w sprawach prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe.
  • Nie warto zwlekać z decyzją o pozwaniu banku BNP Paribas łudząc się nadzieją na lepsze warunki ugody. W wyniku wyroku sądu unieważniającego umowę można zyskać wielokrotnie większe korzyści. Dobrą opcją jest także wnioskowanie o sądowe wstrzymanie spłaty kredytu, które pozwala nawet już w 2 miesiące pozbyć się problemu rosnących rat.

Frankowicze mają wyraźną przewagę w sądach – umowy BNP Paribas/Fortis Bank masowo unieważniane

Bank BNP Paribas posiadał na koniec 2022 roku jeszcze dość znaczny portfel kredytów w CHF, wyceniany na 4,09 mld zł. W skład portfela wchodzą umowy kredytu budowlanego przejęte w wyniku fuzji z Bankiem Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) oraz umowy frankowe dawnego Fortis Banku. Zwłaszcza te drugie były niegdyś postrzegane przez prawników za trudniejsze do zakwestionowania w sądzie na tle innych wzorców umownych, gdyż przewidywały teoretyczną możliwość wypłaty kredytu i spłaty rat bezpośrednio w walucie.

Na początku pełnomocnikom banku BNP Paribas udawało się przekonać niektóre sądy o typowo walutowym charakterze tych umów. Dzisiaj sędziowie nie mają wątpliwości, że były to umowy denominowane kursem franka szwajcarskiego i obecnie unieważniają je zarówno w związku z niedozwolonymi postanowieniami, jak i sprzecznością z ustawą Prawo bankowe.

Bank BNP Paribas właśnie zaprezentował wyniki finansowe za 2022 rok. Co prawda osiągnął w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 442 mln zł, ale rezultat byłby znacznie lepszy gdyby nie kredyty pseudowalutowe, które wymusiły konieczność powiększenia rezerw na ryzyko prawne. Łącznie zawiązane na ten cel rezerwy sięgają już 1,89 mld zł i pokrywają ok. 46 proc. wartości portfela. Strumień nowych pozwów przeciwko bankowi nie słabnie – w IV kwartale 2022 bank odnotował 402 nowe sprawy, zaś na koniec roku w sądach aktywnych było 3.470 postępowań. Natomiast po uwzględnieniu spraw zakończonych prawomocnie, powództw kredytobiorców przeciwko bankowi zarejestrowano 3.819.

Odsetek wygranych kredytobiorców w postępowaniach przeciwko BNP Paribas jest bardzo wysoki i przekracza 90 proc., ale bank próbuje przekonywać, że sytuacja nie jest dla niego tak zła. W tym celu w statystykach korzystnych dla siebie wyroków prawomocnych uwzględnia także zawarte z Frankowiczami ugody sądowe.

Według danych zaprezentowanych przez bank w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2022 r., do tego czasu zapadło 349 prawomocnych orzeczeń sądowych, z czego 97 miało być dla banku korzystne, ale liczba ta zawiera w sobie 60 ugód sądowych, które na ogół są przynajmniej częściowo korzystne dla kredytobiorców (w odróżnieniu od ugód pozasądowych). Pomijając pozostawiającą spore wątpliwości metodologię kwalifikowania przez bank orzeczeń do korzystnych lub niekorzystnych, BNP Paribas jednoznacznie stwierdza, że 252 prawomocne wyroki były dla niego niekorzystne tj. sądy orzekły nieważność bądź trwałą bezskuteczność umowy kredytowej.

BNP Paribas bez powodzenia zabiega o ugody. Zainteresowanie ze strony Frankowiczów bardzo nikłe

Bank BNP Paribas przy okazji prezentacji w mediach wyników finansowych kreuje narrację, że uruchomiony w grudniu 2021 roku pilotaż ugód jest realizowany z sukcesem, a zainteresowanie Frankowiczów wzrasta z kwartału na kwartał. Bank ten od ponad roku prowadzi indywidualne negocjacje z wybranymi kredytobiorcami frankowymi, którzy już pozostają w sporze sądowym lub istnieje ryzyko ich wejścia na drogę sądową.

Liczby także w tym przypadku są jednak bezlitosne dla banku. Na 11.009 indywidualnych propozycji przedstawionych przez bank klientom do dnia 24.02.2023 r., zaakceptowane zostało 2.218 ofert negocjowania warunków porozumienia, a zawartych ugód było zaledwie 1.362, czyli skuteczność programu wynosi 12,37 proc.

Jak widać zainteresowanie kredytobiorców negocjowaniem pozasądowych porozumień z bankiem BNP Paribas jest bardzo słabe, ale dla banku liczy się każda pojedyncza ugoda, która przynosi mu wymierne oszczędności w porównaniu do unieważnienia umowy przez sąd.

Nie warto czekać na lepsze propozycje ugód ze strony banku BNP Paribas, bo znacznie lepszym wyjściem jest złożenie do sądu pozwu, tym bardziej że statystyki wygranych Frankowiczów z tym bankiem są wysokie, a na drodze sądowej można zyskać znacznie więcej.

Ile szacunkowo jest do ugrania w wyniku wyroku unieważniającego umowę lub odfrankowującego kredyt, każdy może wstępnie policzyć przy pomocy darmowego narzędzia https://kalkulatorfrankowicza.pl/. Inną opcją jest zwrócenie się z prośbą o wyliczenia do wytypowanej kancelarii frankowej. Dobre kancelarie oferują analizę umowy kredytowej pod kątem szans procesowych (na ogół jest ona bezpłatna) oraz wyliczenia korzyści z wygranej wraz z wyceną sprawy.

Szybkie wyroki w sprawach umów kredytowych BNP Paribas

Przybywa ekspresowych wyroków sądowych w sprawach dotyczących kredytów frankowych znajdujących się w portfelu banku BNP Paribas. Poniżej prezentujemy dwie przykładowe sprawy zakończone wyrokami unieważniającymi umowy dawnego Fortis Banku w krótkim czasie od złożenia pozwu. Obydwie sprawy prowadziła kancelaria Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Co istotne, wraz z pozwem można złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie spłaty rat. Sądy patrzą coraz przychylniej na dobrze umotywowane wnioski o zawieszenie spłaty kredytu. Warto więc powierzyć sporządzenie pozwu oraz wniosku dobrej kancelarii frankowej. Sądy są zobligowane rozpatrywać wnioski o udzielenie zabezpieczenia bezzwłocznie. Nawet już w dwa miesiące od podjęcia decyzji o pozwaniu banku BNP Paribas za kredyt we frankach można uwolnić się na cały czas trwania procesu od spłaty coraz wyższych rat kredytu i w komfortowych warunkach czekać na rozstrzygnięcie sądu.

Po zaprezentowanej w dniu 16 lutego br. opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału nie ma już powodu do obaw o powództwo zwrotne ze strony banku. Prawdopodobnie już za kilka miesięcy zapadnie zbieżny z opinią Rzecznika prokonsumencki wyrok TSUE, który położy kres straszeniu banków dodatkowymi roszczeniami w sytuacji jeśli sąd unieważni umowę.

Prawomocna wygrana z bankiem BNP Paribas. Kredyt unieważnił były dyrektor oddziału Fortis Banku

O tym że umowy kredytów frankowych dawnego Fortis Banku są wadliwe, a unieważnić może je nawet dyrektor banku, świadczy sprawa o sygn. akt I ACa 123/21. W dniu 18 listopada 2021 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie po zaledwie 9 miesiącach trwania postępowania w II instancji prawomocnie unieważnił kredyt frankowy Fortis Banku, który zaciągnął przed laty były dyrektor oddziału tegoż banku. Wcześniej sprawę rozpoznawał Sąd Okręgowy w Lublinie (sprawa o sygn. I C 10/19), który także uznał umowę za nieważną.

Sukces prowadzącej sprawę Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni jest tym większy, że Sąd Apelacyjny zrezygnował z oceny abuzywności umowy, uznając że istnieją przesłanki przemawiające za jej bezwzględną nieważnością. Treść umowy nie zawierała bowiem jednoznacznie wyrażonej kwoty kredytu w złotówkach, tak więc brakowało istotnego elementu wymaganego na podstawie art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Ekspresowy wyrok unieważniający umowę Fortis Banku w 10 miesięcy w Warszawie

Wyjątkowo sprawnie potoczyła się również inna sprawa dotycząca kredytu frankowego dawnego Fortis Banku zaciągniętego przez klientów Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Postępowanie o sygn. XXVIII C 5676/21 trwało zaledwie 10 miesięcy i zakończyło się wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 14 marca 2022 r., na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną, a na rzecz powodów zasądzona została kwota ponad 139 tys. zł oraz zwrot kosztów procesu.

Głównym powodem stwierdzenia nieważności umowy była niezgodność pomiędzy kwotą wnioskowaną, kwotą figurującą w umowie oraz rzeczywistą kwotą wypłaconego kredytu. Klienci wnioskowali o kredyt w wysokości 200 tys. zł, w umowie widniała kwota 87.263,84 CHF, zaś faktycznie wypłacona została przez bank kwota 149.590 zł. Dodatkowo sąd zarzucił bankowi, że wykorzystał niewiedzę klientów i wprowadził ich w błąd co do ekonomicznych skutków zawarcia umowy, pomijając koszt spreadu walutowego.

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz