wiadomości frankowicze

Ogłoszono Upadłość Getin Bank – co dalej z kredytami we frankach?

Upadłość Getin Noble Banku stała się faktem. W dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości banku, a stosowne obwieszczenie ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Od tego dnia biegnie termin 30 dni na zgłoszenie do syndyka masy upadłościowej wierzytelności z tytułu kredytów frankowych. Frankowicze powinni to zrobić za pośrednictwem system teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe. Wraz ze zgłoszeniem wierzytelności warto złożyć oświadczenie o potrąceniu, dzięki któremu zostanie obniżona lub całkowicie wyeliminowana kwota roszczeń przysługujących syndykowi. Upadłość Getin Banku nie zamyka drogi do dochodzenia wierzytelności z masy upadłościowej, ale wiele zależy od tego jaka będzie wartość majątku upadłego banku oraz od postawy syndyka w kwestii uznania roszczeń Frankowiczów. Prawnicy są zdania, że mimo ogłoszonej upadłości, sprawy sądowe o stwierdzenie nieważności wadliwych umów frankowych Getin Banku powinny się nadal toczyć, a zawieszane powinny być jedynie sprawy o zapłatę. 

  • Dnia 30 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Wyznaczony został syndyk masy upadłościowej – został nim Marcin Kubiczek, który od tej pory będzie reprezentował bank w upadłości.
  • Od dnia 30 lipca dla Frankowiczów biegnie ważny termin 30 dni na zgłoszenie wierzytelności z tytułu kredytu w CHF do syndyka za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.
  • Prawnicy radzą, aby wraz ze zgłoszeniem wierzytelności złożyć oświadczenie o potrąceniu, które pozwoli obniżyć wysokość roszczeń syndyka w związku z udostępnionym kapitałem kredytu o sumę dokonanych do tej pory przez kredytobiorcę wpłat do banku.
  • W razie odmowy uznania przez syndyka wierzytelności, konieczne jest wyczerpanie ścieżki odwoławczej przed sądem upadłościowym tj. złożenie sprzeciwu wobec decyzji syndyka do sędziego-komisarza, a w razie kolejnego niekorzystnego rozstrzygnięcia – wniesienie zażalenia do sądu upadłościowego.
  • Zdaniem prawników, wszczęte wcześniej sprawy o ustalenie nieważności kredytów frankowych powinny się nadal toczyć z udziałem syndyka, a zawieszone zostaną tylko sprawy o zapłatę.

Jest postanowienie sądu o upadłości Getin Banku

Sąd Rejonowy w Warszawie nie potrzebował wiele czasu aby stwierdzić upadłość Getin Banku. Po około 3 miesiącach od złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku do sądu, w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Getin Banku i zamieścił obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wybrany został syndyk masy upadłościowej – został nim Marcin Kubiczek (licencja nr 244), który od tej pory będzie zarządzał majątkiem upadłego banku i zaspokajał z niego wierzycieli, wśród których jest spora grupa Frankowiczów (wartość hipotek frankowych Getin Banku to około 9 mld zł).

Ogłoszenie upadłości banku nie zamyka drogi do dochodzenia przez Frankowiczów oraz innych wierzycieli (m.in. obligatariuszy) roszczeń. To w jakim stopniu roszczenia te zostaną zaspokojone, zależy od wartości masy upadłościowej. Według zapisów księgowych, roszczenia względem banku przekraczają wartość jego majątku. Luka wynosi przynajmniej 1,5 mld zł, ale może być większa ze względu na niższą realną wartość aktywów.

Nowo wybrany syndyk masy upadłościowej zapowiada, że będzie dążył do zmaksymalizowania wartości masy upadłościowej i w tym celu dokona przeglądu operacji z kilku ostatnich lat pod kątem ewentualnych działań z pokrzywdzeniem banku (chodzi m.in. o transakcje z byłymi akcjonariuszami). Jeżeli wykryte zostaną nieprawidłowości, operacje te zostaną uznane za bezskuteczne z mocy prawa, a zgromadzone w ten sposób środki posłużą do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Frankowicze powinni jednak wiedzieć, że ich roszczenia nie mają charakteru priorytetowego, a na pierwszym miejscu w kolejce wierzycieli jest BFG z roszczeniami rzędu 6 mld zł w związku z dotacją udzieloną na przeprowadzenie procedury przymusowej restrukturyzacji banku. Trzeba być zatem przygotowanym, że majątku pozostawionego w Getin Banku (zdrowa część została przeniesiona do Velo Banku) może nie wystarczyć na zaspokojenie w pełni roszczeń kredytobiorców frankowych.

Na razie nie wiadomo jaka będzie strategia syndyka względem osób, które mają zaległości w spłacie kredytu – czy zdecyduje się na windykację, czy będzie próbował polubownie załatwić spór. Dopiero za kilka tygodni będzie też wiadomo czy syndyk rozważy zaproponowanie Frankowiczom ugód, mając na względzie wysokie koszty postępowań sądowych, które pomniejszyłyby dodatkowo masę upadłościową.

Od 30 lipca biegnie dla Frankowiczów z Getin Banku termin 30 dni na zgłoszenie do syndyka wierzytelności

Począwszy od 30 lipca 2023 roku Frankowicze mają 30 dni na zgłoszenie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych swoich wierzytelności w związku z kredytem frankowym. Po tym terminie można również dokonać zgłoszenia wierzytelności, ale po uiszczeniu opłaty w kwocie 1.010,42 PLN.

Prawnicy sugerują, aby wraz ze zgłoszeniem wierzytelności złożyć oświadczenie o potrąceniu, dzięki któremu kwota dotychczas spłaconych do banku rat kapitałowo-odsetkowych zostanie potrącona z kwotą kapitału kredytu. W przypadku jeśli kapitał kredytu nie został jeszcze w całości spłacony, oświadczenie o potrąceniu pozwoli zmniejszyć saldo zadłużenia i tym samym wysokość roszczeń przysługujących syndykowi. W sytuacji gdy cały kapitał został już do banku zwrócony, oświadczenie o potrąceniu wyeliminuje w całości roszczenia banku. Bardzo ważne jest dochowanie terminu na zgłoszenie wierzytelności, a także prawidłowe sformułowanie oświadczenia o potrąceniu.

Jaka będzie sytuacja Frankowiczów z Getin Banku, zależy w dużym stopniu od postawy syndyka, tj. czy nie będzie on odmawiał uznawania wierzytelności kredytobiorców frankowych. Wszystko wskazuje na to, że syndyk powinien uznać wierzytelności z tytułu umów zawierających niedozwolone postanowienia, jeżeli zostaną one prawidłowo zgłoszone. W razie odmowy, Frankowiczom przysługuje sprzeciw do sędziego-komisarza, a w przypadku wydania kolejnej negatywnej decyzji – zażalenie do sądu upadłościowego.

Co ze sprawami sądowymi przeciwko Getin Bankowi w upadłości?

Z mocy prawa postępowania sądowe o zapłatę przeciwko podmiotowi w upadłości są zawieszane z dniem ogłoszenia upadłości. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku postępowań o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Te – zdaniem prawników – powinny się toczyć dalej, podobnie jak sprawy o ustalenie i zapłatę ujęte w jednym pozwie, które powinny być zawieszane tylko w części dotyczącej zapłaty. W razie odmiennej decyzji sądu tj. wydania postanowienia o zawieszeniu całości postępowania, możliwe jest zaskarżenie takiego postanowienia i z pewnością kancelarie frankowe będą to robiły.

Dla bezpieczeństwa warto jednak wyczerpać postępowanie przed sądem upadłościowym tj. zgłosić wierzytelność z tytułu kredytu do syndyka, a w razie odmowy jej uznania złożyć sprzeciw, a następnie zażalenie. Po wyczerpaniu tej ścieżki, sprawa sądowa powinna zostać wznowiona z udziałem syndyka jako strony postępowania. W razie prawomocnego wygrania sprawy sądowej przed zakończeniem postępowania upadłościowego, możliwe będzie ponowne zgłoszenie wierzytelności na podstawie prawomocnego wyroku.

Frankowiczów interesują zapewne także kwestie zabezpieczenia roszczeń. W sprawach o zapłatę udzielone do tej pory zabezpieczenia upadną, o ile już nie zostały uchylone. Prawnicy są zdania, że sądy powinny nadal udzielać zabezpieczeń polegających na unormowaniu praw i obowiązków stron na czas postępowania, tj. polegających na wstrzymaniu spłaty rat, bo nie są one skierowane bezpośrednio do masy upadłościowej. Wszystko zależy jednak od decyzji sądów. Dopiero czas pokaże jakie będzie podejście syndyka oraz sądów do kwestii roszczeń Frankowiczów, bo sprawa ma wymiar bezprecedensowy.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]