wiadomości frankowicze

Co się dzieje z Frankowiczami i Kredytami we Frankach w sądach w Krakowie – podsumowanie listopad 2023

Zbliża się koniec roku, a zatem czas podsumowań. Z uwagi na to, że w Krakowie i w pozostałej części Małopolski zaciągnięte zostało przed laty sporo kredytów we franku szwajcarskim, wielu Frankowiczów z tego regionu chciałoby się pozbyć toksycznego zobowiązania, ale wciąż są oni niepewni jak krakowskie sądy rozstrzygają spory frankowe. Mamy dla nich dobre wieści płynące wprost z sądów w Krakowie. W ostatnich miesiącach sądy te prezentowały bardzo przychylne podejście do kredytobiorców frankowych i zdecydowana większość spraw kończyła się unieważnieniem wadliwych umów kredytowych. Z pewnością wpływ na to miały kolejne prokonsumenckie wyroki TSUE oraz najświeższe uchwały Sądu Najwyższego, o których nieco powiemy w tym artykule, ale także coraz większe doświadczenie wyspecjalizowanych kancelarii frankowych i dopracowana przez nie do perfekcji argumentacja prezentowana w sądach. Dysponując takim wsparciem Frankowicze z Krakowa uzyskiwali ekspresowe korzystne wyroki nawet w 3 – 4 miesiące od złożenia pozwu.

  • W ostatnich miesiącach sądy w Krakowie mocno przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych. Wydają coraz więcej szybkich, nieraz nawet ekspresowych wyroków. Co najważniejsze wyroki te są niemal za każdym razem korzystne dla kredytobiorców i zbieżne z aktualną linią orzeczniczą TSUE oraz SN.
  • W bieżącym roku zapadło kilka bardzo ważnych wyroków TSUE, które powinny jeszcze mocniej usprawnić orzekanie w sprawach frankowych. Wyrokiem z 21 września 2023 r. unijny Trybunał ułatwił dochodzenie roszczeń z tytułu wadliwych umów kredytowych w CHF osobom z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym oraz pracownikom banków. Uznał też, że wpis postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK jest wystarczający do uznania umowy kredytowej za nieuczciwą.
  • Natomiast Sąd Najwyższy w dniu 19 października 2023 roku ułatwił dochodzenie roszczeń osobom po rozwodach. Zgodnie z uchwałą SN nr III CZP 12/23, w sprawach o unieważnienie umowy kredytowej powództwo przeciwko bankowi może wytoczyć jeden z byłych małżonków, bez konieczności udziału w sprawie drugiego z nich.
  • Korzystna linia orzecznicza sądów w Krakowie opiera się w dużej mierze na orzecznictwie TSUE oraz SN, ale jest to także zasługa dobrych kancelarii wyspecjalizowanych w sprawach frankowych, które dopracowały do perfekcji argumentację przemawiającą za nieważnością umów frankowych.
  • W sądach w Krakowie można szybko wygrać z bankiem, nawet w kilka miesięcy od złożenia pozwu, jeżeli dysponuje się wsparciem doświadczonej kancelarii frankowej. W dalszej części artykułu przytaczamy kilka przykładów spraw zakończonych niedawno w Krakowie. Wyroki nieprawomocne zapadały w czasie 3 – 4 miesięcy, a jeden z prawomocnych korzystnych wyroków został wydany w niespełna rok. Każdorazowo zysk kredytobiorców wynosił kilkaset tysięcy złotych.

Sądy w Krakowie orzekają zgodnie z korzystnym dla Frankowiczów orzecznictwem TSUE i SN

Kancelarie frankowe niemal codziennie donoszą na temat kolejnych wyroków wydanych przez sądy w Krakowie w sprawach z powództwa Frankowiczów. Co istotne, są to wieści bardzo pozytywne, bo wadliwe umowy kredytów waloryzowanych kursem CHF są w krakowskich sądach niemal za każdym razem uznawane za nieważne. Statystyki dotyczące rozkładu wyroków są w Krakowie podobne do tego jak wygląda to w reszcie kraju, tj. około 97 proc. spraw kończy się wygraną Frankowiczów. Zawsze istnieje pewne ryzyko przegranej, które można jednak zminimalizować wybierając do obsługi swojej sprawy doświadczoną kancelarię frankową, czyli taką która ma na koncie ponad 1.000 wygranych spraw dotyczących kredytów w CHF. To właśnie te kancelarie przyczyniają się do wyjątkowo dobrej pod koniec 2023 roku sytuacji Frankowiczów w sądach. Oczywiście ogromny wpływ na to mają również kolejne korzystne dla kredytobiorców orzeczenia TSUE oraz uchwały Sądu Najwyższego.

Ostatni wyrok TSUE z września do sprawy C-139/22 powinien jeszcze bardziej usprawnić przebieg spraw frankowych w sądach

Media bardzo szeroko komentowały dwa wyjątkowo korzystne dla Frankowiczów wyroki TSUE z 15 czerwca br. w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (sprawa C-520/21) oraz wstrzymania spłaty rat na czas trwania procesu (sprawa C-287/22). Nieco mniej szumu było w mediach w związku z kolejnym ważnym dla kredytobiorców frankowych wyrokiem z dnia 21 września 2023 r. do sprawy C-139/22. Tymczasem eksperci są zdania, że orzeczenie to powinno przyspieszyć procedowanie spraw w sądach i ułatwić uzyskiwanie korzystnych wyroków osobom z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym oraz pracownikom banków.

Odpowiadając na trzy pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia TSUE stwierdził, że wpis danej klauzuli przeliczeniowej do krajowego rejestru klauzul abuzywnych (w Polsce jest to rejestr prowadzony przez UOKiK) jest wystarczający aby sąd uznał taki zapis za nieuczciwy i – wobec tego – wymagający usunięcia, a ponadto zwalnia sąd z obowiązku badania umowy pod kątem abuzywności. Oznacza to również, że wykrycie w danej umowie zapisu tożsamego z figurującym w rejestrze jest podstawą do uznania go za niedozwolony, nawet jeśli dotyczy umowy innego banku.

Kolejną ważną kwestią wynikającą z tego wyroku TSUE jest zrównanie sytuacji kredytobiorców posiadających wykształcenie ekonomiczne, prawne oraz pracowników banków z resztą konsumentów. Trybunał orzekł, że posiadanie przez kredytobiorcę specjalistycznej wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, bankowości lub prawa, a także fakt zatrudnienia w bankowości, nie zwalnia banku z obowiązku poinformowania takiego klienta o istotnych cechach umowy oraz o związanym z nią ryzyku. Takie osoby powinny być przez banki traktowane tak jak każdy inny konsument. W ten sposób TSUE wytrącił bankom z ręki argument o ponadprzeciętnej wiedzy specjalistycznej tych kredytobiorców, która według nich miała wykluczać prawo do ochrony konsumenckiej. Jeżeli bank nie dopełnił wobec tego typu klientów obowiązków informacyjnych, mają oni prawo do żądania unieważnienia umowy przez sąd.

Wreszcie trzecim zagadnieniem, które rozstrzygnął TSUE w wyroku do sprawy C-139/22, była kwestia konieczności unieważnienia umowy przez sąd jeżeli zawiera ona niedozwolone klauzule, nawet w sytuacji gdy równolegle figurują w niej uczciwe warunki dające możliwość wykonania umowy w inny sposób np. spłaty zadłużenia bezpośrednio w walucie.

Sąd Najwyższy ułatwił dochodzenie roszczeń z tytułu wadliwych umów we franku osobom po rozwodzie

Także Sąd Najwyższy w ostatnim czasie ułatwił tysiącom Frankowiczów dochodzenie roszczeń. Chodzi o osoby po rozwodzie, które przed kilkunastoma laty zaciągnęły kredyt wraz z eks współmałżonkiem. Chociaż zrozumiałe jest, że na przestrzeni tak wielu lat sytuacja osobista kredytobiorców mogła ulec zmianie o 180 stopni, to część sądów wymagała jednak dotąd tzw. współuczestnictwa koniecznego po stronie powodowej wszystkich osób, które podpisywały umowę. W związku z tym zdarzało się, że sądy oddalały powództwa wytoczone tylko przez jednego z byłych małżonków albo wzywały do uczestnictwa w sprawie drugiego z nich. Często nie było żadnej reakcji ze strony drugiego kredytobiorcy albo na skutek napiętych relacji pomiędzy byłymi małżonkami po rozwodzie dochodziło nawet do celowego utrudniania drugiej osobie dochodzenia praw w sądzie.

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 12/23 z dnia 19 października 2023 roku stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi dotyczącej ustalenia nieważności kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne. Oznacza to, że pozew może wnieść tylko jeden z kredytobiorców, nawet jeśli przed laty zawarł on umowę kredytową wspólnie z byłym małżonkiem.

Czy w Krakowie można łatwo wygrać z bankiem?

W ostatnich miesiącach banki zintensyfikowały wysiłki w kierunku nakłonienia jak największej liczby kredytobiorców do ugód i tym samym odwiedzenia ich od pomysłu złożenia do sądu pozwu z żądaniem unieważnienia wadliwej umowy. Sektor bankowy uruchomił nawet medialną akcję promującą ugody, w ramach której próbuje przekonywać, że dogadanie się z bankiem poza sądem jest dla kredytobiorców opcją szybszą i łatwiejszą. Jest w tym zaledwie ziarenko prawdy. Faktycznie ugodę można zawrzeć szybciej niż uzyskać prawomocny wyrok sądu, ale korzyści płynące z takiego wariantu rozwiązania sporu są kilkakrotnie niższe niż w przypadku unieważnienia umowy przez sąd.

W sądach w Krakowie w ostatnich miesiącach widoczne jest wyraźne przyspieszenie, o czym świadczą wyroki opisane niżej. Unieważnienie umowy przez sąd I instancji jest osiągalne w 3 – 4 miesiące, a prawomocnie unieważnić kredyt można w sądach w Krakowie nawet w czasie poniżej 1 roku! Czy oznacza to, że z bankiem można wygrać łatwo? Jak to w życiu – nie ma nic za darmo i nic wartościowego nie przychodzi samo z siebie bez żadnego wysiłku, ale szlaki w sądach są już przetarte. Istotne jest to, że w przypadku dobrych kancelarii frankowych większość tego wysiłku biorą one na swoje barki. Zatem rola kredytobiorcy sprowadza się do wyboru doświadczonej i wyspecjalizowanej w kredytach frankowych kancelarii, która posiada know-how jak wygrywać z bankami. Poniżej omawiamy cztery sprawy zakończone w ostatnich miesiącach w sądach w Krakowie wygraną Frankowiczów, często w super ekspresowym tempie.

Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie unieważnił umowę frankową GE Money Bank. Kredytobiorcy zyskali w wyniku wyroku kwoty 95.870,93 zł i 54.466,15 CHF

W dniu 17 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał korzystny dla Frankowiczów prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 549/23, która dotyczyła kredytu zaciągniętego w 2008 roku w GE Money Bank (obecnie BPH z siedzibą w Gdańsku). Sąd II instancji podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 września 2022 roku do sprawy o sygn. I C 280/20, który ustalił że przedmiotowa umowa jest nieważna, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 95.870,93 zł i 54.466,15 CHF oraz zwrot kosztów procesu. Sąd II instancji w zasadniczej części oddalił apelację banku wniesioną od tego wyroku oraz zgłoszony przez niego zarzut zatrzymania. Sprawa w dwóch instancjach toczyła się w Krakowie 42 miesiące i zakończyła się prawomocnym unieważnieniem umowy kredytowej dawnego GE Money Banku oraz uwzględnieniem w całości roszczeń pieniężnych kredytobiorców. W sądach reprezentowała ich Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie kredytu frankowego mBanku w 4 miesiące w Krakowie. Zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł 365 tys. zł

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 7 sierpnia 2023 r. rozstrzygnął w ekspresowym tempie, tj. po upływie 4 miesięcy od momentu wpłynięcia pozwu od kredytobiorców, sprawę o sygn. I C 1481/23, która dotyczyła umowy frankowej mBanku z 2008 roku. Sąd ustalił nieważność przedmiotowej umowy oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 246.299,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834 zł. W toku jedynej rozprawy, jaka odbyła się w ramach postępowania, sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczność zaciągnięcia kredytu i uznał ich zeznania za wiarygodne. Do wydania wyroku nie była potrzebna opinia biegłego, co znacznie przyspieszyło moment wydania wyroku. Jeżeli wyrok uprawomocni się, kredytobiorcy zyskają 365 tys. zł, bo wykazywane przez bank saldo zadłużenia w wysokości 384 tys. zł spadnie do 0, a do oddania pozostanie jedynie brakująca kwota kapitału (ok. 19 tys. zł). Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Rekordowo szybki wyrok w sprawie kredytu frankowego Banku Millennium wydany przez sąd w Krakowie po 3 miesiącach. Zysk kredytobiorców z wyroku 397 tys. zł

W rekordowo krótkim czasie zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie o sygn. I C 1524/23, która dotyczyła kredytu frankowego w wysokości 332 tys. zł, zaciągniętego w 2006 roku w Banku Millennium. Sąd potrzebował zaledwie 3 miesięcy i tylko jednej rozprawy aby uznać przedmiotową umowę za nieważną z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne oraz niedopełnienie przez bank ciążących na nim obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Ponadto sąd uwzględnił w całości roszczenia pieniężne kredytobiorców o zwrot nienależnych bankowi rat kapitałowo-odsetkowych i zasądził na ich rzecz kwoty 147.022,91 zł i 44.698,60 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Korzyść kredytobiorców z wyroku wyniosła w tym przypadku aż 397 tys. zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie w Krakowie naraz dwóch umów frankowych dawnego banku BPH (obecnie PEKAO) w zaledwie 11 miesięcy!

Właśnie w Krakowie padł rekord kraju jeżeli chodzi o najszybsze uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt we franku w wyniku procesu toczącego się w dwóch instancjach sądowych. Nie dość, że prawomocny wyrok zapadł po upływie zaledwie 11 miesięcy od złożenia pozwu, to jeszcze dotyczył jednocześnie dwóch umów kredytowych zawartych z dawnym bankiem BPH (obecnie PEKAO S.A.) w roku 2004 i 2006. W dniu 12 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie, wydając wyrok prawomocny w ramach postępowania o sygn. I ACa 540/23, podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 listopada 2022 r. do sprawy o sygn. I C 2169/22, który ustalił nieważność obu umów kredytowych, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 76.816,07 zł oraz 301.258,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz