poradnik frankowicza

Wzór reklamacji do banku kredyt frankowy

Korzystne orzecznictwo sądowe wydawane w sprawach frankowych niewątpliwie zachęca posiadaczy kredytów we frankach do dochodzenia swoich praw właśnie na drodze postępowania sądowego, zanim jednak zdecydujesz się na zakwestionowanie umowy kredytowej poprzez złożenie pozwu, powinieneś wystąpić do banku z reklamacją.

Niektórzy kredytobiorcy takie działanie uznać mogą za stratę czasu, gdyż istnieje mała szansa, że bank do złożonej reklamacji się przychyli, jednak celem reklamacji jest przede wszystkim otworzenie drogi do dochodzenia roszczeń w bardziej formalny sposób, jak również z uwagi na nieukształtowane orzecznictwo – może się okazać, że od dnia złożenia reklamacji zacznie przedawniać się roszczenie banku o zwrot wypłaconego kredytu.

Reklamacja to tak naprawdę pierwsze pismo w którym przedstawisz bankowi swoje stanowisko oraz zarzuty dotyczące zawartej umowy kredytowej i choć oczywiście reklamacja nie musi przyjmować tak rygorystycznej formy, jak np. pozew, pewne informacje zawsze musi zawierać.

Co powinna zawierać reklamacja do banku?

W reklamacji musisz więc wskazać swoje dane osobowe, a więc imię i nazwisko oraz adres, jak również oznaczyć musisz bank do którego reklamację składasz, a z którym zawarłeś umowę kredytową. W treści reklamacji wskazać natomiast musisz w związku z jaką umową kredytową reklamacja ta jest składana, a więc podajesz numer i datę zawarcia umowy kredytowej, natomiast pozostała treść reklamacji zależy od tego czego oczekujesz i jakie są twoje żądania względem banku.

W sytuacji więc, gdy zawarłeś umowę o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego, treść klauzul niedozwolonych, które z całą pewnością twoja umowa zawiera, powoduje, że domagać się możesz odfrankowienia zawartej umowy, czyli usunięcia z umowy owych klauzul niedozwolonych, bądź jej unieważnienia.

Gdy już wiesz z jakim roszczeniem chcesz do banku wystąpić, swoje stanowisko wobec zawartej umowy kredytowej musisz zawrzeć w reklamacji i to jest właśnie jej najważniejsza część.

Żądając odfrankowienia umowy kredytowej w treści reklamacji wskazać przede wszystkim należy, które postanowienia stanowią twoim zdaniem klauzule niedozwolone oraz że żądasz ich usunięcia i zwrotu nadpłaconych rat. Z treści reklamacji musi więc również wynikać jakiej kwoty domagasz się od banku, czyli musisz opisać zastosowany przez ciebie sposób wyliczenia nadpłaty.

Ranking Kancelarii Frankowych

W reklamacji powinieneś więc wskazać zarówno informacje podstawowe, które bank może sam co prawda sprawdzić, lecz dla przejrzystości reklamacji warto je podać, czyli kwotę kredytu i okres kredytowania, jak i kwotę, którą na przestrzeni lat wpłaciłeś do banku oraz kwotę, którą wpłacić powinieneś, gdyby bank w umowie nie zawarł klauzul niedozwolonych. Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami stanowi bowiem nadpłatę, którą bank powinien zwrócić.

W reklamacji powinieneś również zażądać skorygowania przez bank harmonogramu spłaty kredytu z uwagi na częściową nieważność umowy kredytowej.

Jeśli docelowo zamierzasz pozwać bank z prawnikiem nie musisz pisać reklamacji samodzielnie bo każda kancelaria zrobi to za ciebie przed przystąpieniem do pozwania banku. Reklamacja może okazać się bardzo ważnym pismem dlatego nie warto składać reklamacji opartej na przypadkowym wzorze z Internetu.

Unieważnienie zawartej umowy możliwe jest natomiast wówczas, gdy umowa jest sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, wskazując więc na nieważność umowy kredytowej w reklamacji podać musisz jakie uchybienia powodują, że umowy nie można uznać za ważnie zawartą, zwykle będzie to więc sprzeczność z przepisami prawa bankowego, gdyż w momencie zawierania przez banki frankowych umów kredytowych obowiązujące przepisy nie przewidywały możliwości zawarcia umowy kredytowej o kredyt denominowany lub indeksowany.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Przeglądając dotychczasowe orzecznictwo wydane w sprawach frankowych z łatwością można znaleźć jeszcze inne argumenty przemawiające za zasadnością roszczeń wysuwanych przez kredytobiorcę, reklamacja nie musi być jednak, aż tak szczegółowa, jak również dobrze jest pewne argumenty zachować na postępowanie sądowe.

Na końcu reklamacji warto również wskazać, że jeżeli bank uznaje iż umowa kredytowa została zawarta zgodnie z obowiązującym prawem to prosisz o podanie podstawy prawnej, która to umożliwiała, poprzez wyszczególnienie aktów prawnych stanowiących jej podstawę, wraz z powołaniem odpowiednich przepisów, w brzmieniu z dnia zawarcia umowy, gdyż w ten oto sposób poznasz na jakich przepisach bank będzie budował swoje argumenty w sądzie. Pod reklamacją nie zapomnij się podpisać.

Gdzie złożyć reklamację na kredyt frankowy?

Reklamację możesz złożyć w formie pisemnej osobiście w banku lub wysyłając pocztą tradycyjną, bądź ustnie lub w formie elektronicznej, w przypadku frankowej umowy kredytowej zaleca się jednak złożenie reklamacji w formie pisemnej, a to z uwagi na ewentualne kwestie dowodowe.

Ile czasu ma bank aby odpowiedzieć na reklamację?

Bank ma z kolei obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Jednak w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, bank w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją musi wyjaśnić przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określić nowy termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Dlaczego jednak owe terminy są tak istotne? Gdyż w przypadku ich niedotrzymania, uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą kredytobiorcy, w przypadku frankowej umowy kredytowej upływ terminów na rozpatrzenie reklamacji powoduje więc, że kredytobiorca może teoretycznie pozbyć się niekorzystnego zobowiązania kredytowego.

Kancelaria do napisania reklamacji do banku

Każda kancelaria bez problemu napisze reklamacje do banku gdyż dla prawnika nie jest to skomplikowane pismo. Jednak gdy już idziemy do prawnika z naszym kredytem frankowym warto wybrać dobrego specjalistę, który doprowadzi naszą sprawę do końca. Wiele cennych wskazówek odnośnie wyboru kancelarii znajdziesz w naszym materiale poniżej

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz