ugody z bankami

PKO BP nieśmiało proponuje ugody ale tylko tym, którzy złożyli już pozwy

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że bank PKO BP wysyła do kancelarii frankowych propozycje ugód. Mają one trafiać tylko do kredytobiorców, którzy są już w sporze sądowym z bankiem, a postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Szacuje się, że takich przypadków jest około 2,5 tysiąca, a łączna ilość pozwów wytoczonych przeciwko bankowi sięga około 7 tysięcy. Co z pozostałymi frankowiczami walczącymi przeciwko bankowi w innych sądach oraz kredytobiorcami, którzy jeszcze nie weszli na drogę sądową lub spłacili całość kredytu? Czy wysyłane do kancelarii frankowych propozycje są korzystne dla kredytobiorców?

Akcja ugód PKO BP

Akcja banku PKO BP związana z proponowaniem frankowiczom rzekomo satysfakcjonujących warunków zawarcia pozasądowych ugód, jest konsekwencją propozycji złożonej bankom pod koniec ubiegłego roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Powszechnie wiadomo, że większość banków posiadających duże portfele kredytów walutowych zareagowała na nią niechętnie. Jedynym bankiem, który podjął w tym względzie decyzję korporacyjną był PKO BP. 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza banku jednogłośnie zaakceptowała warunki ugód oraz harmonogram działania.

Przewidziane zostały dwa sposoby zawierania ugód – w sądzie polubownym przy KNF oraz w sądach powszechnych. Jeżeli chodzi o drugą ścieżkę, to pełnomocnicy banku do końca czerwca br. mieli zaproponować ugody frankowiczom toczącym spór w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak wynika z naszych informacji, przedstawiciele banku rozesłali do niektórych kancelarii frankowych, obsługujących stronę przeciwną, propozycje zawarcia takich ugód.

Jakie warunki ugód proponuje PKO BP frankowiczom walczącym w Sądzie Okręgowym w Warszawie?

Jak wynika z treści pism, skierowanych przez pełnomocników PKO BP do kancelarii prawnych obsługujących stronę powodową, bank jest gotowy do zawierania ugód, jak na razie tylko z klientami walczącymi w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Ugody miałyby obejmować sprawy, gdzie przedmiotem sporu są kredyty powiązane z kursem CHF (zarówno denominowane, jak i indeksowane) zaciągnięte na cele mieszkaniowe. Co ciekawe, propozycja dotyczy wyłącznie kredytów dotychczas nie spłaconych w całości. Miałyby one zostać przeliczone na kredyty złotowe, tak jakby od początku były w takiej formie zawarte.

Oprocentowanie takich kredytów kształtowałoby się w odniesieniu do stawki referencyjnej WIBOR, charakterystycznej dla kredytów złotowych, powiększonej o marżę banku. Takie same oprocentowanie przewidziane jest dla ewentualnych nadpłat lub niedopłat.

Treść pisma skierowanego do kancelarii frankowych

„Szanowna Pani Mecenas

działając jako pełnomocnik Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. informuje, że Bank deklaruje gotowość zawarcia ugód w sprawach, w których występuję jako pełnomocnik pozwanego, toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (ewentualne propozycje dotyczące spraw zawisłych przed innymi sądami zostaną przesłane w terminie późniejszym), gdzie przedmiotem sporu są zobowiązania związane z kredytami denominowanymi lub indeksowanymi w CHF. Propozycja dotyczy wyłącznie kredytów zaciągniętych przez konsumentów, na cele mieszkaniowe, dotychczas nie spłaconych w całości. Bank przewiduje przeliczenie kredytu tak jakby od początku był kredytem złotowym, oprocentowanym stopą procentową właściwą dla kredytów PLN (WIBOR + marża) z oprocentowaniem ewentualnych nadpłat lub niedopłat. W wypadku zainteresowania poszczególnych klientów, wyżej wymienioną propozycją ugody uprzejmie proszę o kontakt, na adres ……. w celu przesłania szczegółowych rozliczeń. Proszę o podanie w odpowiedzi nazwisk klientów i sygnatur spraw.”

Czy propozycje PKO BP są korzystne dla frankowiczów?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że środowisko frankowiczów oczekiwało na propozycje ugód ze strony banków od wielu lat. Dlaczego więc pojawiają się one dopiero teraz, gdy wielu kredytobiorców już uzyskało pozytywne rozstrzygnięcia sądowe w postaci unieważnienia lub odfrankowienia umowy, a wielu innych przymierza się do batalii sądowej?

Odrębną kwestią jest to, czy proponowane przez bank PKO BP warunki ugód są korzystne. Jakkolwiek nie można zaprzeczyć, że zawarcie ugody z bankiem oznacza redukcję długu i w większości przypadków także mniejszą ratę kredytową, to daleko bardziej opłacalnym rozwiązaniem sporu jest unieważnienie umowy albo jej przewalutowanie po kursie z dnia zawarcia.

Ranking Kancelarii Frankowych

 

W sieci dostępne są za darmo kalkulatory umożliwiające porównanie potencjalnych korzyści, wynikających z poszczególnych rozstrzygnięć sporu, tj. zawarcia z bankiem ugody, odfrankowienia kredytu lub unieważnienia umowy kredytowej. Wynika z nich ewidentnie, że największe korzyści frankowicz zyska na stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy.

Na drugim miejscu plasują się możliwe zyski z przewalutowania kredytu (odfrankowienie), zaś najmniej można osiągnąć decydując się na ugodę. Bazując na przykładzie kredytu indeksowanego kursem CHF, zawartego w 2007 roku na kwotę 150 tys. złotych, szacunkowe korzyści będą przedstawiały się następująco:

  1. unieważnienie umowy – korzyść kredytobiorcy: około 145 tys. złotych,
  2. odfrankowienie umowy – korzyść kredytobiorcy: około 117 tys. złotych,
  3. zawarcie ugody z bankiem – korzyść kredytobiorcy: około 60 tys. złotych.

Jakie czynniki decydują, że ugoda z bankiem jest najmniej opłacalna? W dużej mierze wpływa na to proponowane w ugodach oprocentowanie typowe dla kredytów złotowych i oparte na stawce WIBOR. Obecnie ta stawka jest na rekordowo niskim poziomie i wielu ekspertów przewiduje znaczny jej wzrost. Może to spowodować, że wskazane obecnie korzyści z ugody zostaną dodatkowo jeszcze znacznie uszczuplone.

Tymczasem, kredyty walutowe bazowały na innym wskaźniku – LIBOR, którego  wysokość kształtuje się na znacznie niższym poziomie. Podobnie rzecz się przedstawia z marżą banku. Banki, sprzedając przed laty masowo kredyty w CHF, zachęcały klientów m.in. niższymi w porównaniu do tradycyjnych zobowiązań w PLN marżami.

W przypadku orzeczenia sądowego utrzymującego w mocy umowę po wyeliminowaniu z niej niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych, oprocentowanie kredytu pozostaje na niezmienionym, niższym poziomie. Dzieje się tak mimo przekształcenia kredytu w złotowy. To właśnie na skutek znacznie niższego oprocentowania, odfrankowienie kredytu jest znacznie bardziej opłacalną opcją, niż ugoda z bankiem.

Przeczytaj koniecznie: Czy ugoda z Bankiem PKO BP się opłaca? 

Jednakże, największe zyski daje unieważnienie umowy. W takim przypadku bank jest zobligowany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszystkich wpłaconych świadczeń, na które składa się suma rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji, ubezpieczeń i opłat. Frankowicz musi natomiast oddać bankowi jedynie kwotę nominalną kredytu. Niejeden kredytobiorca toczący spór na drodze sądowej zwrócił już bankowi cały pożyczony kapitał, a inni mają do oddania niewielką kwotę.

Z tego względu, unieważnienie umowy jest dla takich osób najbardziej optymalne pod względem finansowych korzyści. Unieważnienie umowy ma także inny pozytywny efekt, w postaci wykreślenia banku z hipoteki nieruchomości i możliwości swobodnego dysponowania nią. Takiej szansy nie da ugoda z bankiem, bo kredytobiorca wciąż będzie związany umową kredytową.

Co z klientami PKO BP, którzy nie wytoczyli pozwu?

Propozycje ugód wysyłane przez PKO BP dotyczą jedynie kredytobiorców będących w sporze sądowym. Warto zauważyć, że większość z nich jest na zaawansowanym etapie postępowania sądowego, w wyniku którego mogą osiągnąć znacznie więcej, niż na ugodzie.

Tymczasem, na propozycje ze strony banków najbardziej oczekują osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na batalię sądową. Dla nich bank na razie nie ma żadnej oferty. Podobnie wygląda sytuacja z kredytobiorcami, którzy spłacili już całość zobowiązania. Z nimi także bank nie rozliczy się dobrowolnie. Obecnie jedynym sposobem na odzyskanie nadpłaconych przez lata kwot jest więc pozwanie banku w sądzie.

 

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz