poradnik frankowicza

Pozew kredyt we frankach – dobry WZÓR czy istnieje?

Frankowe umowy kredytowe, choć pełne zapisów niezgodnych z prawem i zawierane z wykorzystaniem niewiedzy i zaufania klienta, nadal są przedmiotem licznych postępowań sądowych, gdyż to jedyna droga by uwolnić się od niekorzystnej umowy kredytowej.

Żeby zainicjować proces trzeba więc złożyć pozew, który jest pierwszym i praktycznie najistotniejszym pismem w postępowaniu, bo to właśnie w pozwie musisz wskazać wszystkie istotne dla sprawy okoliczności oraz wskazać podstawę prawną dochodzonego roszczenia.

Pozew jest również w pewnym stopniu opowiedzeniem twojej historii i tego w jaki sposób kredyt we frankach został zaciągnięty, a są to bardzo istotne informacje, które czasem nawet przesądzają o uwzględnieniu powództwa, dlatego każdy pozew musi zostać napisany indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności, które tylko ciebie dotyczą. Z całą pewnością nie jest więc dobrym pomysłem korzystanie z wzoru pozwu frankowego.

Zanim jednak napisanie i złożenie pozwu będzie możliwe, najpierw musisz dokonać analizy zawartej umowy kredytowej, bo dopiero po takiej analizie ocenić będzie można czy twoje roszczenie względem banku jest zasadne oraz z jakim roszczeniem będziesz występować, a więc jaka będzie wartość przedmiotu sporu.

Nie jest tajemnicą, że praktycznie wszystkie umowy o kredyt we frankach zawierają zapisy, które powszechnie uznaje się za niedozwolone, żeby jednak prawidłowo je powołać w pozwie, musisz je w swojej umowie kredytowej odnaleźć, każdy bank bowiem inaczej umowę konstruował i różną kolejność oraz numerację nadawał.

Bardzo często frankowe umowy kredytowe kwestionowane są również z uwagi na ich sprzeczność z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, co prowadzi do całkowitej eliminacji takiej umowy z obrotu, na te okoliczności będziesz się więc powoływać, gdy zainteresowany będziesz unieważnieniem zawartej umowy kredytowej.

Co ciekawe, stosunkowo niedawno wydane zostało orzeczenie w którym sąd stwierdził nieważność umowy o kredyt we frankach z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego, naruszenie tych zasad nastąpiło z kolei w ocenie sądu wówczas, gdy bank nie poinformował w sposób wystarczający kredytobiorcy o ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu odnoszącego się do waluty obcej. Wyrok ten pokazuje więc jak bardzo istotne są indywidualne okoliczności danej sprawy i dlaczego korzystanie z gotowego wzoru pozwu się nie sprawdzi.

Kolejną bardzo istotną kwestią jest ustalenie wartości przedmiotu sporu, czyli wysokości roszczenia, którego będziesz dochodzić od banku. W przypadku odfrankowienia wartość przedmiotu sporu stanowić będzie różnica pomiędzy tym co faktycznie wpłaciłeś, a tym co wpłacić powinieneś, gdyby bank nieuczciwych postanowień nie stosował, czyli domagać się będziesz zwrotu nadpłaconych rat. Natomiast w przypadku unieważnienia zawartej umowy możesz domagać się zwrotu wszystkich opłat, które w związku z zawartą umową kredytową poniosłeś, w tym zapłaconych rat wraz z odsetkami, suma tych wszystkich opłat stanowić będzie wartość przedmiotu sporu.

Pamiętać również należy, że każde pismo procesowe, a więc również pozew z tytułu frankowej umowy kredytowej, musi spełniać określone warunki formalne, przepisy wprost bowiem stanowią, że pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron; numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

Istotne jest, że wartość przedmiotu sporu będzie w sprawie frankowej umowy kredytowej determinować również właściwość rzeczową sądu. Jeżeli bowiem twoje roszczenie jest niższe niż 75 000 zł, wówczas właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy i to do sądu rejonowego powinieneś złożyć pozew. Jeśli jednak roszczenie jest wyższe niż 75 000 zł, właściwy będzie sąd okręgowy. Z kolei właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy z tytułu umowy kredytowej będzie również sąd miejsca wykonania umowy, a więc najprawdopodobniej możesz złożyć pozew na obszarze swojego miejsca zamieszkania, a nie tam gdzie bank, który udzielił kredytu, ma siedzibę. Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.