Frankowicze poradnik

POZYWAMY BANK ZA KREDYT WE FRANKACH – W KTÓRYM SĄDZIE BĘDZIE SPRAWA?

Kolejną bardzo istotną kwestią jest określenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, musisz więc określić właściwość rzeczową i miejscową sądu.

Właściwość rzeczowa określa czy pozew powinieneś skierować do sądu rejonowego czy też do sądu okręgowego, w przypadku pozwu o zapłatę przeciwko bankowi, determinowana jest ona wartością przedmiotu sporu.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 złotych, należą do właściwości sądów okręgowych, jeśli więc, twoje roszczenie przeciwko bankowi opiewa na kwotę np. 50 000 zł, wówczas sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy, jeśli jednak żądasz zapłaty kwoty np. 85 000 zł, wówczas już pozew powinien zostać skierowany do sądu okręgowego.

Obok właściwości rzeczowej wyróżniamy jednak jeszcze właściwość miejscową, która określa miejsce siedziby konkretnego sądu. Zasadą jest, że powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby, w przypadku banków problem polega jednak na tym, że każdy bank ma mnóstwo oddziałów i jedną siedzibę główną, która mieści się w Warszawie, dlatego niezależnie od tego gdzie mieszkasz, sprawę musiałbyś skierować do sądu w Warszawie.

Na szczęście od każdej zasady przewidziane są wyjątki i tak samo jest w tym przypadku, gdyż kolejne przepisy stanowią, że powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

Możesz zatem, według swojego wyboru, pozew przeciwko bankowi skierować do sądu właściwego ze względu na siedzibę główną banku, bądź do sądu właściwego dla oddziału tego banku.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz