Frankowicze poradnik

POZYWAMY BANK ZA KREDYT WE FRANKACH – JAK NAPISAĆ POZEW?

Pozew jest pierwszym pismem w sprawie, które inicjuje całe postępowanie, dlatego bardzo istotne jest by już w pozwie szczegółowo opisać podstawy dochodzonego roszczenia i uzasadnić przyjęte stanowisko, nie możesz jednak zapomnieć o pozostałych warunkach formalnych pozwu, które są prawem wymagane. Zgodnie bowiem z Kodeksem postępowania cywilnego, każde pismo procesowe powinno zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron;

– numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną;

– oznaczenie rodzaju pisma, w przypadku pozwu przeciwko bankowi będzie to więc „pozew o zapłatę”;

– osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

– oznaczenie przedmiotu sporu;

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

– wymienienie załączników.

W przypadku pozwania banku za kredyt frankowy stworzenie pozwu, który przyniesie korzystne rozstrzygnięcie w sprawie jest czynnością niebywale skomplikowaną. Stwierdzenie to wcale nie jest przesadzone co pokazują niektóre sprawy prowadzone przez nie doświadczone kancelarie, prawników, różnego rodzaju sp. z o.o. lub firmy specjalizujące się w odszkodowaniach. Frankowicze często ponoszą porażki nie z tego względu, że ich roszczenia są nie uzasadnione, ale właśnie poprzez złą argumentację użytą w pozwie.

W związku z powyższym mocno odradzamy tworzenie pozwu na podstawie wzorów z internetu lub przy pomocy osób które nie mają w tych sprawach bardzo dużego doświadczenia.