ugody z bankami

Jakie ugody są korzystne dla Frankowiczów?

Zgoda banków na przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotowy i z oprocentowaniem opartym na WIBOR, a przy tym dopiero od dnia zawarcia ugody byłaby kompromisowym rozwiązaniem akceptowalnym przez wielu konsumentów. Banki się jednak nie spieszą do takich ugód, a Kancelarie Frankowe poszukują innych rozwiązań. Korzystnych dla obu stron? Kancelarie Frankowiczów zgodnie uważają, że propozycje ugód na zasadach, które przedstawiła KNF nie są korzystne dla ich Klientów

Odfrankowienie – czy zawsze korzystne?

Rozważania i propozycje banków krążą wokół tzw. odfrankowienia. Polega ono na dalszym trwaniu umowy kredytowej z wyłączeniem klauzul uznanych za niedozwolone, przy czym ma to być wprawdzie kredyt złotowy, ale bez zmiany oprocentowania zawartego w umowie, czyli np.: LIBOR 3M + 1 p.p.

Według niektórych prawników taka koncepcja mogłaby skłonić od odejścia od procesowania się z bankami przynajmniej połowę ich klientów. Przy tym dodają, że odfrankowienie jest kompromisem pomiędzy unieważnieniem umowy, a powrotem do kredytów w złotówkach i ze stawką referencyjną WIBOR od początku trwania umowy kredytowej. Taka zresztą jest propozycja przewodniczącego KNF.

Problem jednak polega na tym, że wsteczne zwiększone oprocentowanie nie czyni tych propozycji atrakcyjnymi, ponieważ kasują one całą kilkunastoletnią nadpłatę.

 

WIBOR tak, ale od daty zawarcia umowy

Inni prawnicy z kolei uważają, że takie rozwiązanie można uatrakcyjnić poprzez przekształcenie kredytu w złotowy, ale z oprocentowaniem opartym na WIBOR i dopiero od dnia, w którym zostanie zawarta ugoda. Tym sposobem kredyt wcześniejszy oparty o kurs waluty obcej zostanie pozbawiony ryzyka kursowego, a na tym klientom zależy najbardziej.

Jednocześnie bank nie zostałby pozbawiony wynagrodzenia za udzielony kredyt, a którego wysokość została określona w umowie.

Takie rozwiązanie podwyższy oprocentowanie, a więc zachęci bank do szybszych ugód, klient zaś uzyska znaczące obniżenie wysokości zadłużenia oraz zdjęcie z ramion problemów wynikających z ryzyka kursowego. Oba podmioty dodatkowo unikną procesowania się, ale jednak banki nie są gotowe do przyjęcia takiego wariantu rozwiązania problemu frankowego.

Prawnicy Frankowiczów uważają, że aby uatrakcyjnić propozycję i skłonić banki do przyjęcia powyżej zacytowanego rozwiązania, należy podzielić propozycje ugodowe na dwie części.

Część pierwsza miałaby dotyczyć okresu historycznego, który można byłoby rozliczyć jak przy klasycznym odfrankowieniu. Co do drugiej części, to powinna ona dotyczyć warunków, na jakich miałaby funkcjonować spłata kredytu w przyszłości.

Ponadto wskazują, że banki powinny forsować WIBOR, ale nie za kilkanaście lat wstecz, czyli od początku trwania umowy, lecz właśnie dopiero od daty zawarcia ugody z klientem i co byłoby odejściem od klasycznej formy odfrankowienia.

Kancelarie Frankowe stworzyły kalkulatory, które porównują korzyści z ugody

Usunięcie spornych zapisów z umów kredytowych

Jednak wśród prawników są również głosy proponujące inne rozwiązania.

Według niektórych Frankowicze mogliby rozważyć propozycję, która polegałaby na usunięciu z umowy spornych postanowień wraz z dalszym wykonywaniem umowy. W tej propozycji rozwiązania w umowie pozostałyby inne postanowienia w niej zawarte, czyli przede wszystkim oprocentowania powiązanego z kursem waluty obcej.

Dodatkowo w głosie tym uwzględnia się możliwość zwrotu nadpłaty, która została poczyniona podczas spłacania rat spornego kredytu. Wysokość nadpłaty miałaby być ustalana na zasadzie wzajemnych ustępstw między bankiem a jego klientem.

Ranking Kancelarii Frankowych

Prawnicy uważają, że kredytobiorców z całą pewnością zainteresowałaby propozycją, w której nastąpiłoby rozliczenie unieważnionej umowy kredytu na zasadzie zwrotu wzajemnych świadczeń. Natomiast w wypadku, gdyby kredytobiorca oddał do banku mniej aniżeli od niego uzyskał, występowałoby skredytowanie kwoty pozostałej do zapłaty.

Prawnicy zauważa jednak, że musiałoby tutaj dojść do negocjacji na polu ustalenia wysokości kwoty, którą w związku z zawarciem umowy należałoby spłacić. Drugą ważną kwestią, o ile nie zasadniczą jest to, że takie porozumienie mogłoby dojść do skutku wyłącznie poprzez unieważnienie umowy kredytu.

Rzeczywistość w walce z bankami

Ważny gracz na rynku problemów z kredytami walutowymi, czyli Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwraca uwagę na to, że nie istnieje jeden słuszny model rozwiązania dla wszystkich kredytobiorców. Jako problemy do rozwiązywania wyszczególnia się tutaj wysokość rat, wysokość salda, czy nieograniczone ryzyko walutowe. Dlatego akurat przedstawiciele SBB uważają, że banki powinny być elastyczne i zawierać indywidualne ugody z każdym ze swoich klientów. Przedstawiciele stowarzyszenia dodają, że największym problemem pozostaje to, że ciągle ze strony banków brakuje dobrej woli, że te grają na czas i że zdarzały się już sytuacje, w których podczas postępowania sądowego bank najpierw chciał ugodę zawierać, a niedługo potem się z tego wycofywał.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz