wiadomości frankowicze

Sądy JEDNAK mogą wstrzymać spłatę rat kredytów we frankach Getin Bank i udzielić zabezpieczenia roszczenia. Prawnik znalazł błąd w ustawie!

Po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji Getin Banku pojawiło się szereg kontrowersji m.in. co do tego, czy będzie można jeszcze ubiegać się o wstrzymanie spłaty rat w ramach sądowego zabezpieczenia roszczeń. Teoretycznie wydawałoby się, że zapisy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wykluczają taką możliwość, a nawet wskazują na konieczność umorzenia dotychczasowych postępowań. Jednak, jak mówi polskie przysłowie, „diabeł tkwi w szczegółach”. Jeden z prawników Mariusz Korpalski z kancelarii Law24 dopatrzył się poważnego błędu w ustawie o BFG, o czym poinformował na profilu facebookowym kancelarii. Do przedmiotowej Ustawy zaimplementowane zostały przepisy unijnej Dyrektywy, ale zostało to zrobione w sposób nieprawidłowy. Treść obydwu aktów prawnych znacząco się różni. Wobec powyższego, istnieje duża szansa na to, że sądy będą nadal wydawały Frankowiczom z Getin Banku zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat do końca trwania procesów.

  • Kwestie przymusowej restrukturyzacji Getin Banku reguluje Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przyjęty model restrukturyzacji jest bardzo niekorzystny dla kredytobiorców frankowych, których prawa do ochrony własnych interesów majątkowych zostały mocno ograniczone.
  • Organa administrujące restrukturyzacją Getin Banku zapowiadają możliwość umarzania wydanych już postanowień w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń oraz wstrzymania wydawania nowych.
  • Prawnicy mają wątpliwości, czy działania BFG są zgodne z prawem unijnym. Przepisy Dyrektywy 2014/59/UE tworzącej ramy prawne dla procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych zostały błędnie zaimplementowane do Ustawy o BFG, a treść obu aktów prawnych mocno się różni. Dyrektywa mówi jedynie o prawie do ograniczania możliwości egzekucji zabezpieczeń, a nie o umarzaniu dotychczasowych postępowań i całkowitym zakazie wszczynania nowych.
  • Frankowicze z Getin Banku nie powinni tracić nadziei na to, że sądy nadal będą udzielać zabezpieczeń. Kredytobiorcy, którzy dotąd nie pozwali banku w związku z wadliwą i nieuczciwą umową frankową powinni jak najszybciej skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym z doświadczonej w problematyce kredytów frankowych kancelarii.

BFG próbuje ograniczyć prawa Frankowiczów do ochrony własnych interesów majątkowych

W momencie kiedy Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił decyzję o objęciu Getin Banku procesem przymusowej restrukturyzacji stało się jasne, że Frankowicze posiadający kredyty w tym banku znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Ustawa o BFG zabrania wszczynania wobec majątku podmiotu w restrukturyzacji postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, a wszczęte uprzednio nakazuje umorzyć.

Oznacza to, że kredytobiorcy nie mogą od tej pory egzekwować prawomocnych wyroków sądów zasądzających na ich rzecz zwrot nieprawnie pobranych kwot, ani też kierować spraw do komornika.

Najwięcej kontrowersji budzi jednak kwestia zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców poprzez wstrzymanie spłaty rat. Artykuł 135 Ustawy o BFG mówi o umarzaniu i zakazie wszczynania postępowań skierowanych bezpośrednio do majątku podmiotu objętego restrukturyzacją.

Nie ma  zatem większych wątpliwości co do kwestii zabezpieczeń udzielonych w postaci zajęcia środków na rachunku bankowym Getin Banku. Powinny one zostać rozwiązane i zwrócone do majątku restrukturyzowanego banku.

Problem dotyczy jednak zabezpieczeń sądowych wstrzymujących spłatę rat kredytu do końca trwania postępowań sądowych prowadzonych w sprawie o unieważnienie umów kredytowych. Dzięki takiemu zabezpieczeniu Frankowicze mogliby spokojnie czekać do zakończenia procesu restrukturyzacji nie płacąc wysokich rat kredytowych i nie powiększając kwoty nadpłaty, którą trudno będzie odzyskać, bo bank czeka z dużym prawdopodobieństwem upadłość.

Część pełnomocników reprezentujących interesy kredytobiorców frankowych uważa, że zabezpieczenia w postaci zwolnienia z obowiązku spłaty rat kredytowych nie odnoszą się stricte do majątku podmiotu w restrukturyzacji. Są one formą ochrony interesów majątkowych kredytobiorców, regulują prawa i obowiązki stron na czas trwania procesu oraz odnoszą się do wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie są wymagalne.

Dlatego kredytobiorcy, którzy już uzyskali takie zabezpieczenie powinni być w dalszym ciągu zwolnieni z obowiązku spłaty rat, a udzielone w tym przedmiocie postanowienia winny zostać utrzymane w mocy. 

Unijna Dyrektywa błędnie zaimplementowana do Ustawy o BFG – szansa na uzyskanie przez Frankowiczów z Getin Banku zabezpieczenia

Okazuje się, że szansę na uzyskanie zabezpieczenia wstrzymującego spłatę rat mają także kredytobiorcy, którzy jeszcze z takim wnioskiem nie wystąpili lub sąd go oddalił. Mariusz Korpalski Prawnik zajmujący się od lat problematyką kredytów frankowych i reprezentujący interesy Frankowiczów dostrzegł poważną rozbieżność pomiędzy zapisami Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a zaimplementowanymi do niej zapisami unijnej Dyrektywy PE i Rady z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Tematyka postępowań zabezpieczających została poruszona bezpośrednio w art. 135.1 i 135.4 Ustawy o BFG. Zapisy tego artykułu stanowią, że postępowania egzekucyjne i zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji podlegają umorzeniu oraz niedopuszczalne jest wszczęcie nowych postępowań w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji.

Tymczasem art. 70 unijnej Dyrektywy 2014/59/UE odnosi się do kwestii uprawnień organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (w tym przypadku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) do ograniczenia egzekucji zabezpieczeń wierzytelności. Przepis ten mówi, że organa te powinny posiadać uprawnienia jedynie do ograniczenia wierzycielom (tutaj Frankowiczom) możliwości egzekucji zabezpieczeń wierzytelności. Nie ma zatem mowy o umarzaniu dotychczasowych postępowań i zakazie wszczynania nowych.

Artykuł 135 ustawy o BFG nie może mieć zastosowania do postępowań zabezpieczających roszczenia kredytobiorców frankowych, gdyż zaimplementował on błędnie przepisy unijnej Dyrektywy 2014/59/UE. Zapisy tych aktów prawnych znacząco się różnią. Ponadto mamy tutaj do czynienia z naruszeniem praw przyznanym konsumentom na mocy unijnej Dyrektywy 93/13, chroniącej przed nieuczciwymi warunkami w umowach.

Jakie wnioski płyną z analizy powyższych aktów prawnych:

  • sądy powinny nadal udzielać kredytobiorcom z Getin Banku zabezpieczeń wstrzymujących spłatę rat kredytowych
  • dotychczasowe postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń powinny zachować moc prawną

Co mogą zrobić Frankowicze z Getin Banku?

Kredytobiorcy, którzy uzyskali już sądowe zabezpieczenie roszczeń wstrzymujące spłatę rat kredytu do zakończenia procesu powinni czekać spokojnie na rozwój wydarzeń. W świetle ujawnionych niuansów prawnych istnieje duża szansa na to, że sądy nie będą mogły umarzać wydanych już postanowień. Po pierwsze nie odnoszą się one bezpośrednio do majątku restrukturyzowanego banku, a po drugie umarzanie jest niezgodne z unijną Dyrektywą 2014/59/UE, która mówi jedynie o możliwości ograniczenia egzekucji zabezpieczeń wierzytelności, a nie o całkowitym uniemożliwieniu.

Frankowiczom, którzy jeszcze nie podjęli żadnych kroków prawnych w sprawie swojej umowy kredytowej, rekomendowane jest jak najszybsze zasięgnięcie porady prawnej w dobrej kancelarii frankowej. Prawdopodobnie nie jest jeszcze za późno na uzyskanie sądowego wstrzymania spłaty rat.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz