Frankowicze poradnik

Pozywamy bank za kredyt we frankach – Analiza umowy i określenie podstaw roszczenia

Masz kredyt we frankach szwajcarskich i chcesz pozwać bank, jednak nie do końca wiesz jakie działania podjąć by zainicjować takie postępowanie i finalnie je wygrać? Proces z bankiem prosty i przyjemny nie będzie, musisz więc zdawać sobie z tego sprawę zanim zdecydujesz się złożyć pozew, jednak nie jest to walka, której wygrać nie możesz.
Do takiego postępowania trzeba tylko odpowiednio się przygotować, a jak to zrobić, dowiesz się z niniejszego poradnika. Poniżej przedstawiamy pierwszą część poradnika dla frankowiczów

Jak przygotować się do pozwania banku ?

Zanim przystąpisz do pisania pozwu lub zlecenia sprawy kancelarii która specjalizuje się w sprawach frankowiczów, musisz najpierw ustalić na czym będzie się opierać twoje roszczenie, bo choć praktycznie każda umowa kredytowa we frankach szwajcarskich zawiera postanowienia, które pozwalają ją kwestionować i podważyć, to jednak w pozwie musisz wskazać konkretne zapisy z umowy, które wywołują dla ciebie niekorzystne skutki, a które są niezgodne z prawem.

Zawartą z bankiem umowę przeanalizować zatem musisz pod kątem takich właśnie zapisów, gdyż dopiero po takiej analizie będziesz mógł ustalić czy w twojej sprawie zasadne będzie żądanie uznania umowy za nieważną czy też żądanie uznania poszczególnych zapisów umownych za niedozwolone.

Umowa kredytowa zostanie uznana za nieważną jeżeli jest sprzeczna z ustawą, ma na celu obejście ustawy lub jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Za nieważne przez sądy, jako sprzeczne z ustawą, uznawane zostawały zatem takie umowy, które nie określały kwoty kredytu.

Zgodnie bowiem z prawem bankowym, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, kredyty we frankach definicji tej zwykle jednak nie odpowiadają.

W przypadku kredytów denominowanych, czyli kredytów w których wysokość zadłużenia została określona w walucie obcej, jednak wypłata kredytu nastąpiła już w złotych polskich, problem polega na tym, że banki dokonują przeliczeń kursu według tylko sobie znanych sposób i metod, nie wiadomo więc jaką kwotę kredytobiorca tak naprawdę otrzymał, a więc w umowie nie została określona kwota kredytu i taka umowa nie odpowiada definicji umowy kredytowej zawartej w prawie bankowym.

To samo odnosi się do kredytów indeksowanych, bo chociaż w tym przypadku wysokość zadłużenia została określona w walucie polskiej, to jednak kwota ta jest następnie przeliczana na walutę obcą po kursie franka, który również jest arbitralnie ustalany przez bank, według nie znanych nikomu zasad.

Za sprzeczną z naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego, a więc również nieważną, może zostać uznana natomiast taka umowa kredytowa, która zawiera postanowienia kształtujące w sposób bardzo niekorzystny sytuację kredytobiorcy, np. poprzez przerzucenie na kredytobiorcę całego ryzyka związanego ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego.

Czy masz klauzule abuzywne w swojej umowie?

Niedozwolone postanowienia umowne (abuzywne) to z kolei takie zapisy, które nie zostały uprzednio indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Nieuzgodnione indywidualnie są natomiast te postanowienia umowy, na których treść kredytobiorca nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego kredytobiorcy przez bank.

Ranking Kancelarii Frankowych

Uznanie, iż dane postanowienie jest postanowieniem abuzywnym wymaga zatem jego przeanalizowania w kontekście wskazanych powyżej przesłanek, przepisy Kodeksu cywilnego „wychodzą” jednak naprzeciw, gdyż wymieniają przykładowy katalog niedozwolonych postanowień umownych, lecz co istotniejsze, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych.

W rejestrze tym znaleźć można postanowienia z innych umów bankowych, które zostały zakwestionowane i uznane za niedozwolone, jeśli więc masz problem, które postanowienia z twojej umowy mogą stanowić podstawę roszczenia, możesz porównać je z tymi umieszczonymi w rejestrze.

W przypadku kredytów we frankach najczęściej jednak uznaje się, że niedozwolone są te postanowienia umowy, które uprawniają jedynie bank do ustalania kursu sprzedaży/kupna waluty, według nikomu nie znanych zasad.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz