pomoc frankowiczom

Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy z prawnikiem od spraw frankowych?

umowa z prawnikiem dla frankowiczów

Gdy już zdecydujesz się powierzyć konkretnemu prawnikowi swoją sprawę o pozwanie banku za „kredyt we frankach”, ostatnim etapem nawiązywania współpracy będzie podpisanie umowy, która poza wynagrodzeniem pełnomocnika, będzie również określać warunki takiej współpracy.

Umowa z kancelarią frankową – kwestie wynagrodzenia

Dla wielu osób podpisanie umowy stanowi jednak tylko czystą formalność i za wielkiej wagi do niej nie przywiązują, co jest istotnym błędem, gdyż podstawą dobrej współpracy są jasno określone jej warunki.

Wynagrodzenie jakie proponują kancelarie dla Frankowiczów jest jednym z tych elementów, który najbardziej interesuje klienta i który zwykle przesądza o nawiązaniu współpracy, dlatego kwestia ta powinna zostać w umowie bardzo szczegółowo opisana.

W pierwszej kolejności zwróć uwagę jakie czynności w wynagrodzeniu podanym przez pełnomocnika się mieszczą, a więc, kolokwialnie mówiąc, dowiedz się za co tak naprawdę płacisz.

Kwestia wynagrodzenia jest ustalana przez każdego prawnika indywidualnie z klientem, nie ma w tym zakresie żadnych wytycznych, musisz się więc upewnić, czy podana kwota wynagrodzenia obejmuje prowadzenie postępowania zarówno przed sądem pierwszej instancji, jak i przed sądem drugiej instancji, a jeśli dotyczy ona tylko postępowania pierwszoinstancyjnego to musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami w razie wniesienia apelacji. Warto już na wstępnym etapie określić wszystkie koszty, w tym także koszty prowadzenia postępowania apelacyjnego

 

Ranking Kancelarii Frankowych

 

Prowadzenie postępowania przez prawnika to nie tylko napisanie pozwu/odpowiedzi na pozew i pojawienie się w sądzie na wyznaczonej rozprawie, lecz czynności w tym zakresie obejmują również rozmowy z klientem, przygotowywanie kolejnych pism procesowych, sporządzenie zarzutów do opinii biegłego i wiele innych czynności, które tak naprawdę zależą od rodzaju prowadzonej sprawy, podpisując umowę z prawnikiem musisz więc zwrócić uwagę na to jakie działania pełnomocnik podejmie w ramach ustalonego wynagrodzenia.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Niektórzy pełnomocnicy  w  ustalonym wynagrodzeniu nie oferują np. zastępstwa na rozprawach, lecz za pojawienie się w sądzie oczekują dodatkowego wynagrodzenia, co może wygenerować znaczne, dodatkowe, koszty, zwłaszcza gdy sąd właściwy do rozpoznania sprawy jest znacznie oddalony od miejsca prowadzenia działalności przez twojego pełnomocnika.

Zdarza się również, że podane wynagrodzenie obejmuje zastępstwo tylko np. na dwóch pierwszych rozprawach, a każda kolejna jest dodatkowo płatna, w umowie powinno zostać zatem wprost wskazane czy honorarium prawnika obejmuje również stawiennictwo na rozprawie, a jeśli rozprawy mają być dodatkowo płatne, wówczas w umowie powinna zostać wskazana stawka za taką rozprawę.

Bardzo rzadko, lecz i takie praktyki również się zdarzają, prawnicy swoje wynagrodzenie dzielą ze względu na czynności, które mają wykonać, pobierają więc np. oddzielną opłatę za napisanie pozwu/odpowiedzi na pozew i na tym ich udział się kończy, chyba, że klient zażyczy sobie, aby w toku postępowania prawnik sporządził np. zarzuty do opinii biegłego i wówczas ustalana jest odrębna stawka za takie pismo.

Wskazany sposób współpracy z prawnikiem sprawdzi się, gdy nie potrzebujesz, aby prawnik prowadził kompleksowo twoje postępowania, lecz wystarczy ci doraźna współpraca w formie wsparcia, jeśli jednak oczekujesz kompleksowej pomocy to taki system wynagrodzenia może spowodować, że koszty współpracy z prawnikiem będą wyższe, niż w przypadku stawki za prowadzenie całego postępowania.

Zobacz: Jak wybrać kancelarię frankową do walki z bankiem – PORADNIK i SZKOLENIE VIDEO 2022

Pozostając przy płatnościach, zwróć również uwagę czy umówiony sposób zapłaty znajduje odzwierciedlenie w zapisach umowy. Jeśli bowiem umówiłeś się na płatność wynagrodzenia w ratach, to w umowie powinny zostać wskazane terminy płatności poszczególnych rat oraz ich wysokość.

Najczęściej stosowane modele wynagrodzenia 

  1. Wynagrodzenie dwuskładnikowe, na które składają się ryczałt za prowadzenie sprawy opłacany na początku oraz tzw. opłata za sukces (success fee) regulowana po wygranym sporze.
  2. Wariantowe wynagrodzenie dwuskładnikowe, w którym klient może wybierać pomiędzy wyższą opłatą początkową i niższą opłatą za sukces lub niższym wynagrodzeniem na początku i wyższą success fee.
  3. Wynagrodzenie jednoskładnikowe – bez procentowej prowizji od wygranej sprawy. Należność za prowadzenie sprawy jest w tym przypadku zwykle wyższa niż w pozostałych modelach.

W niektórych umowach usługodawcy zastrzegają sobie przejęcie zasądzonych, w razie wygranej, kosztów zastępstwa procesowego (w całości lub w części). To oznacza, że pozywający nie odzyska części nakładów. W przypadku spraw o kredyty frankowe jest to obecnie powszechnie występujący w umowach z kancelariami zapis

W przypadku gdy w naszej umowie występuje tzw. opłata za sukces należy zadbać o to aby nie oprócz jej określenia procentowego występował także zapis ile ta kwota może wynosić maksymalnie i określić tą kwotę w złotówkach.

UWAGA! Niebezpieczne zapisy w umowach kancelarii frankowych

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele sp. z o.o., których oferta wydaje się korzystna ale wiąże się z dużym ryzykiem

Przykład niebezpiecznego zapisu w umówię z kancelarią frankową

„honorarium prowizyjne od sukcesu (success fee) w wysokości …………… % brutto (w tym VAT) od łącznej kwoty korzyści pieniężnej osiągniętej przez Zleceniodawcę, płatne na podstawie faktury V A T wy-stawionej elektronicznie przez Zleceniobiorcę niezwłocznie w momencie doprowadzenia do wykonania wyroku (w części bądź w całości) z 7 dniowym terminem zapłaty od dnia jej doręczenia Zleceniodawcy. Honorarium prowizyjne obliczane jest w zależności od rodzaju wyroku następująco:

– przy stwierdzeniu nieważności całej umowy kredytu oraz nadpłacie kapitału kredytu: od kwoty, o którą zmniejszyło się zobowiązanie Zleceniodawcy na rzecz banku oraz kwoty uzyskanej w postaci zapłaty na rzecz Zleceniodawcy ze strony banku, obliczanej na dzień prawomocności wyroku”

Zapis ten powoduje, że kredytobiorca będzie musiał zapłacić firmie oferującej obsługę prawną bardzo duże wynagrodzenie od korzyści, choć zgodnie z obecnym orzecznictwem takich korzyści nie osiągnie.

Co prawda sąd zasądzi na korzyść Frankowicza zwrot wszystkich wpłaconych do banku rat i do tego saldo kredytu spadnie do 0. Kancelaria policzy sobie procent od wygranej właśnie od tej kwoty. Nie jest to jednak realna korzyść Frankowicza ponieważ obecnie już wiadomo, że roszczenia banków co do zwrotu przez Frankowiczów  kapitału pierwotnie wypłaconego kredytu nie przedawniły się. Frankowicz będzie zatem zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconego kredytu, co znacząco pomniejszy korzyści.

 

 

Opłata za sukces może być kalkulowana na różne sposoby (np. od kwoty, do której zwrotu zostanie zobowiązany bank lub od obniżenia salda kredytu), pobierana przed odzyskaniem jej od kredytodawcy lub po. Warto aby te wszystkie kwestie były także stosownie opisane w umowie. Różne sposoby naliczania opłaty mogą rodzić także trudności w porównaniu ofert przed podpisaniem umowy z prawnikiem. Premia za sukces powinna być określona w umowie w sposób jasny i jednoznaczny.
Przy podpisywaniu umowy należy także zadbać aby termin zapłaty tzw. premii za sukces nie był dla nas uciążliwy.

Inne aspekty współpracy z prawnikiem

Warto też zwrócić uwagę czy wszystkie kwoty podane w umowie z prawnikiem są kwotami brutto czy też należy do nich jeszcze doliczyć podatek VAT co w konsekwencji podniesie jeszcze podaną cenę o 23%.

Przystępując do podpisania umowy z prawnikiem zwróć również uwagę, czy umowa zawiera zapisy regulujące sposób umówionej współpracy, jeśli np. chcesz, aby to twój pełnomocnik dokonywał za ciebie wszelkich opłat sądowych, a ty zwracać mu będziesz poniesione z tego tytułu koszty, to umowa powinna wprost tę kwestię regulować, bo w takich sytuacjach nie łatwo o pomyłkę, a może to wpłynąć na całe postępowanie.

Ponadto, jeśli zależy ci na jakichś innych, szczególnych, warunkach współpracy to jasno to zasygnalizuj swojemu pełnomocnikowi i poproś o dodanie do umowy zapisów w tym zakresie.

Umowa powinna kompleksowo regulować zasady współpracy z prawnikiem musisz więc zadbać o to by zawierała wszystkie kwestie, które są dla ciebie istotne, bo może się zdarzyć, nie dopatrując się w tym złej woli pełnomocnika, że po pewnym czasie o jakichś ustaleniach prawnik zapomni, umowa powinna więc rozwiewć wszelkie wątpliwości.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz