wiadomości frankowicze

Jaką DROGĘ muszą przejść FRANKOWICZE do unieważnienia kredytu we frankach w 2023 roku

Droga do unieważnienia w sądzie kredytu we frankach jest wieloetapowa, ale tylko pozornie wydaje się wyboista. Tak naprawdę większość procesów przebiega wedle ściśle określonego schematu i kończy się prawomocną wygraną Frankowiczów. Tym niemniej nie dziwi fakt, że dla części osób proces frankowy jest dużą niewiadomą, bo na co dzień nie mają styczności z przepisami prawnymi oraz nie znają procedur związanych z sądowymi postępowaniami cywilnymi. Dlatego postaramy się wyjaśnić jak krok po kroku wygląda ścieżka sądowa w sprawie frankowej, zarówno w I, jak i w II instancji. Tutaj warto wyjaśnić, że sprawy dotyczące sporów na tle kredytów w CHF są na ogół dwuinstancyjne, chociaż obecnie coraz częściej zdarza się, że banki poddają się po niekorzystnych dla nich rozstrzygnięciach sądów I instancji i rezygnują ze składania apelacji. Zobacz jak po kolei wygląda proces frankowy.

  • Procesy o unieważnienie wadliwych kredytów we frankach – wbrew temu co twierdzą banki – nie są długotrwałe, skomplikowane i stresujące dla kredytobiorców. Kluczem do sukcesu jest jednak wybór renomowanej kancelarii frankowej, która wykona większość czynności w imieniu swojego klienta.
  • Spory sądowe z bankami są na ogół dwuinstancyjne. Banki przegrywające masowo sprawy w I instancji składają apelacje od niekorzystnych dla nich wyroków. W ten sposób jedynie przedłużają moment wydania przez sąd prawomocnego wyroku unieważniającego nieuczciwą umowę kredytową.
  • Mając wsparcie doświadczonego prawnika, rola kredytobiorcy w procesie sądowym sprowadza się do uzyskania z banku zaświadczenia o kredycie i historii jego spłat oraz do udziału w jednej rozprawie w trakcie postępowania w sądzie I instancji.
  • Dobre kancelarie nie tylko pomagają kredytobiorcom przejść bezstresowo przez proces w I i II instancji sądowej, ale także wyegzekwować od banku należne kredytobiorcy pieniądze i wykreślić hipotekę.

Sprawa frankowa w I instancji krok po kroku

Sprawa o unieważnienie wadliwej umowy kredytowej wymaga od Frankowicza inicjatywy i chęci pozbycia się toksycznego kredytu. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wybór dobrej kancelarii frankowej, która wykona większość czynności w imieniu kredytobiorcy i pozwoli mu przebrnąć w komfortowych warunkach przez cały proces, otaczając go opieką prawną od momentu podpisania umowy na poprowadzenie sprawy do ostatecznego rozliczenia się z bankiem po jej wygraniu.

Sprawy frankowe wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości oraz dużego doświadczenia procesowego, zatem niezbędne jest wsparcie doświadczonego pełnomocnika. Dlatego bardzo istotnym etapem poprzedzającym zainicjowanie sprawy w sądzie jest wybór odpowiedniej kancelarii frankowej. Jeżeli ten etap mamy już za sobą, nic nie stoi na przeszkodzie aby ruszyć do przodu. Oto jak przebiegać będzie Twoja sprawa o unieważnienie kredytu we frankach w I instancji sądowej.

Krok 1

Podpisanie z dobrą kancelarią frankową umowy na obsługę sprawy sądowej o unieważnienie wadliwego kredytu w CHF. Udzielenie prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania kredytobiorcy w sądzie.

Krok 2

Uzyskanie z banku zaświadczeń niezbędnych do złożenia w sądzie pozwu. Chodzi tu w szczególności o zaświadczenia zawierające dane na temat wysokości kredytu w złotówkach i w CHF, o dacie jego uruchomienia, kursie waluty w dniu wypłaty, historii spłat kredytu, wysokości opłat okołokredytowych oraz wysokości oprocentowania. Takie zaświadczenie można uzyskać składając odpowiedni wniosek w placówce banku. W przypadku niektórych banków wniosek można złożyć także za pośrednictwem bankowości internetowej.

Krok 3

Przygotowanie przez kancelarię pozwu sądowego na podstawie dokumentacji kredytowej oraz uzyskanych z banku zaświadczeń, a następnie przekazanie treści pozwu do akceptacji kredytobiorcy. W wielu przypadkach kancelaria, zgodnie z wolą klienta, przygotowuje równolegle wniosek o sądowe wstrzymanie spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Krok 4

Złożenie przez kancelarię pozwu przeciwko bankowi do właściwego miejscowo sądu okręgowego lub rejonowego, w zależności od wartości przedmiotu sporu (sprawy do 100 tys. zł trafiają do sądów rejonowych, a sprawy o wartości wyższej niż 100 tys. zł do sądów okręgowych). Uiszczenie opłaty sądowej od pozwu (dla konsumentów wynosi maksymalnie 1 tys. zł) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dla prawnika (po 17 zł za każdego pełnomocnika). Wraz z pozwem kancelaria składa do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia (wówczas jest bezpłatny, na dalszym etapie procesu opłata od wniosku wynosi 100 zł). Po złożeniu do sądu pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, kancelaria przesyła klientowi potwierdzenie tego faktu.

Krok 5

Rejestracja sprawy przez sąd I instancji i nadanie jej sygnatury, a następnie przydzielenie do postępowania sędziego. Po uzyskaniu tych danych przez prowadzącą sprawę kancelarię prawną, zostają one przekazane do wiedzy kredytobiorcy.

Krok 6

Rozpoznanie przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia polegające na wstrzymaniu spłaty rat do końca procesu i wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub odmowie. O decyzji sądu klient jest informowany przez obsługującą sprawę kancelarię.

Krok 7

Wysłanie przez sąd do pozwanego banku odpisu pozwu i wyznaczenie terminu na udzielenie odpowiedzi na pozew. Po udzieleniu przez bank odpowiedzi, która trafia do sądu oraz do kancelarii reprezentującej Frankowicza, sąd może zobowiązać kancelarię do złożenia repliki na odpowiedź banku. Skany pism, którymi wymieniają się kancelarie reprezentujące kredytobiorcę i bank, są przesyłane do klientów, o ile tego sobie życzą.

Krok 8

Wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy, która może przebiegać w sposób tradycyjny lub zdalny (tzw. e-rozprawy). Zazwyczaj w trakcie rozprawy przesłuchiwane są strony, w tym kredytobiorcy oraz ewentualnie zawnioskowani świadkowie. Sąd może zrezygnować z przesłuchiwania stron oraz świadków i wydać wyrok wyłącznie w oparciu o zgromadzone w sprawie dokumenty albo przesłuchać świadków i strony na piśmie. Prawnicy z dobrych kancelarii frankowych przygotowują wcześniej swoich klientów do udziału w rozprawie, m.in. wskazują jakie pytania mogą paść ze strony sądu oraz pełnomocnika banku. W trakcie rozprawy sąd może zobowiązać kredytobiorcę do wydania oświadczenia o świadomości skutków unieważnienia umowy kredytowej. Obecnie niezwykle rzadko sądy dopuszczają dowody z opinii biegłego, o co wnioskują banki. W takiej sytuacji kredytobiorca musi uiścić zaliczkę na poczet wydatków z tym związanych.

Krok 9

Wydanie przez sąd I instancji wyroku. W 2023 roku sądy w ponad 97 proc. przypadków orzekają nieważność umów frankowych. Jeżeli strona przegrywająca postępowanie nie wniesie w wyznaczonym terminie apelacji od niekorzystnego dla niej wyroku do sądu wyższej instancji, wyrok sądu I instancji staje się prawomocny. Przegrywające sprawy banki zazwyczaj korzystają jednak z przysługującego im prawa do zaskarżenia niesatysfakcjonującego je rozstrzygnięcia. Wówczas rozpoczyna się etap postępowania apelacyjnego w wydziale odwoławczym sądu okręgowego (jeżeli apelacja jest wnoszona od wyroku sądu rejonowego) lub w sądzie apelacyjnym (jeżeli apelacja jest wnoszona od wyroku sądu okręgowego).

Sprawa frankowa w II instancji krok po kroku

Niekorzystne dla kredytobiorców frankowych wyroki sądów I instancji w 2023 roku niemal się nie zdarzają. Dlatego na ogół to banki inicjują sprawę w II instancji sądowej. Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest to, że postępowanie apelacyjne nie wymaga ich osobistego udziału, stawiania się przed obliczem sądu, ani też składania zeznań. Oto jak przebiega sprawa frankowa w II instancji sądowej.

Krok 1

Bank przegrywający sprawę w I instancji musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku wnieść do sądu, który go wydał, wniosek o uzasadnienie wyroku. Jeżeli bank nie dochowa tego terminu, przepadnie mu prawo do złożenia apelacji.

Krok 2

Na wniosek banku sąd I instancji sporządza uzasadnienie wyroku, a następnie doręcza go pełnomocnikom banku i kredytobiorcy. Teoretycznie sąd ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienia wyroku, w praktyce trwa to kilka miesięcy.

Krok 3

W terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem bank składa apelację do sądu II instancji, gdzie sprawa jest rejestrowana i uzyskuje nową sygnaturę.

Krok 4

Sąd odwoławczy przesyła odpis apelacji do pełnomocnika prawnego kredytobiorcy, który od daty odebrania dokumentu ma 14 dni na sporządzenie i przesłanie do sądu oraz do pełnomocnika banku odpowiedzi na apelację.

Krok 5

Sąd przeprowadza rozprawę apelacyjną bez udziału kredytobiorcy. Pełnomocnicy stron uczestniczący w rozprawie przedstawiają swoje stanowiska końcowe.

Krok 6

Sąd II instancji wydaje wyrok, który staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia. Sąd może uwzględnić lub oddalić apelację banku. Aktualnie w 99 proc. spraw apelacje banków są oddalane.

Rozliczenie z bankiem po prawomocnym wyroku

Prawomocny wyrok unieważniający wadliwą umowę kredytową kończy spór sądowy z bankiem. Umowa kredytowa staje się prawomocnie nieważna i jest wycofywana z obiegu. Kredytobiorca nie musi dalej spłacać rat kredytu, ale czeka go jeszcze rozliczenie finansowe z bankiem.

Od ponad dwóch lat sądy zwykle wydają wyroki w oparciu o teorię dwóch kondykcji, co oznacza że bank musi oddać kredytobiorcy jako pierwszy wszystkie wpłacone raty kapitałowo-odsetkowe oraz zasądzone odsetki za opóźnienie. Kredytobiorca musi zaś bankowi zwrócić pożyczony kapitał kredytu. Banki po wyroku często proponują kompensację wzajemnych świadczeń, co oznacza że tylko strona, której zobowiązanie jest wyższe, płaci drugiej stronie różnicę.

Kredytobiorcy nie muszą się jednak martwić, że coś pójdzie nie tak na ostatnim etapie sporu, jeśli dysponują wsparciem dobrej kancelarii. Takie kancelarie pomagają swoim klientom wyegzekwować od banku wykonanie prawomocnego wyroku. Ostatnim akordem jest wykreślenie hipoteki banku oraz usunięcie danych o zadłużeniu kredytobiorcy z rejestrów bankowych.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]