wiadomości frankowicze Wyróżnione

ILE zyskasz wygrywając w sądzie sprawę o kredyt we frankach? SYMULACJA I OBLICZENIA

Według prawników reprezentujących Frankowiczów złożenie pozwu przeciwko bankowi nie wiąże się z dużym ryzykiem, bo orzecznictwo sądów jest obecnie prokonsumenckie, a Frankowicze wygrywają około 98% spraw. Procesy sądowe z bankami kończą się najczęściej stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Jest to najbardziej pożądane rozstrzygnięcie z punktu widzenia kredytobiorcy, bo oznacza zwolnienie z dalszego obowiązku spłaty rat, odzyskanie od banku niesłusznie pobranych kwot oraz wykreślenie wpisu w hipotece nieruchomości. W wyniku wyroku sądowego można także zyskać dodatkowe korzyści w postaci zwrotu kosztów procesu, ustawowych odsetek za opóźnienie oraz różnic na kursie CHF, jeśli zadłużenie było spłacane bezpośrednio w szwajcarskiej walucie.

 • Sądy unieważniają umowy kredytowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Roszczenia stron są wówczas niezależne, a kredytobiorcy przysługuje w pierwszej kolejności prawo domagania się od banku zwrotu wpłaconych rat kredytowych i innych opłat związanych z kredytem.
 • Aby odzyskać pożyczony kapitał, bank musi kredytobiorcę wezwać do zwrotu, a w razie odmowy – złożyć pozew w sądzie. Zgodnie z ogólnymi terminami przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy (banku), ulegają one przedawnieniu po okresie 3 lat. Orzecznictwo dotyczące biegu terminu przedawnienia nie jest jednoznaczne, a wyroki sądów są różne. Zapadały już rozstrzygnięcia sądowe stwierdzające przedawnienie roszczeń banku o zwrot kapitału. Kredytobiorcy nie musieli wówczas oddawać bankowi kwoty nominalnej kredytu.
 • Korzyści finansowe z unieważnienia umowy są ogromne. Obejmują nie tylko zredukowanie do zera salda zadłużenia i zwrot wpłaconych do banku sum, ale i ustawowe odsetki za opóźnienie, których aktualna stawka wynosi aż 9% oraz zysk na umocnieniu się franka. Ekstra korzyści z wygranej mogą sięgnąć kilkuset tysięcy złotych. 

Unieważnienie umowy kredytowej w oparciu o teorię dwóch kondykcji

W 2021 roku zapadły dwie ważne dla Frankowiczów uchwały Sądu Najwyższego – nr III CZP 11/20 z dnia 16 lutego 2021 r. oraz III CP 6/21 z dnia 7 maja 2021 roku. SN zarekomendował sądom powszechnym, aby przy unieważnianiu umów frankowych bazowały na teorii dwóch kondykcji. Umowy kredytowe w CHF są już od ponad dwóch lat masowo unieważniane, ale od ubiegłego roku sędziowie zazwyczaj stwierdzają nieważność w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Jest to korzystne rozstrzygnięcie dla kredytobiorców, którym przysługuje prawo domagania się od banku w pierwszej kolejności zwrotu wpłaconych w związku z kredytem kwot. Bank jest zobligowany przelać sumę wniesionych do banku rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji i opłat okołokredytowych.

Jeżeli raty były spłacane bezpośrednio w CHF, bank musi oddać kwotę w walucie lub równowartość w złotych po przeliczeniu według aktualnego kursu CHF. Sam może później dochodzić zwrotu pożyczonego kapitału. Jeśli kredytobiorca odmówi, ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Warto przy tym zaznaczyć, że sądy różnie podchodzą do kwestii przedawnienia roszczeń banku i nierzadko uznają, że zwrot kapitału nie należy się już bankowi, bo roszczenie jest przedawnione. Zdarza się zatem, że kredytobiorca odzyskuje od banku wszystko co wpłacił, zachowuje na własność nieruchomość, którą może swobodnie dysponować po wykreśleniu hipoteki, a bank zostaje z niczym.

Korzyści z unieważnienia umowy kredytu we frankach

Podstawową korzyścią z unieważnienia umowy jest definitywne pozbycie się kredytu. Nawet jeśli trzeba będzie oddać bankowi pożyczony kapitał, to w poczet zadłużenia wliczane są całe raty kapitałowo-odsetkowe. Kredyt jest zatem darmowy, bo odsetkowa część raty naliczana przez kilkanaście lat jest przeznaczona na spłatę kapitału. Saldo zadłużenia po unieważnieniu umowy spada do 0, nie trzeba więc dalej płacić rat. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy uprawnia również do złożenia w sądzie wieczystoksięgowym wniosku o wykreślenie banku z hipoteki.

Korzyści finansowe wynikające z unieważnienia umowy to nie tylko odzyskanie sumy wpłaconych kwot, ale także:

 • zwrot kosztów procesu – w sprawach o roszczenia w przedziale 50 tys. zł – 200 tys. zł jest to 5.400 zł, a dla roszczeń powyżej 200 tys. zł 10.800 zł
 • zysk na różnicach kursu CHF – jeśli raty były spłacane we franku, bank musi oddać kwoty w walucie lub przeliczone po aktualnym średnim kursie NBP. Zakładając, że kredytobiorca zaopatrywał się przez lata w CHF we własnym zakresie średnio po cenie 3,40 zł, zyskuje na każdym wpłaconym franku 1,11 zł (aktualny kurs CHF to 4,51 zł)
 • ustawowe odsetki za opóźnienie – kredytobiorca ma prawo żądać od banku ustawowych odsetek za zwłokę od sumy dochodzonych kwot, naliczanych od momentu złożenia pozwu w sądzie. Co do zasady wysokość odsetek za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5%. Aktualnie wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 9%. Wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, wartość odsetek będzie rosła. Odsetki za opóźnienie oblicza się według następującego wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x stopa odsetek ustawowych

——————————————————————————————

365

Ile dokładnie zyskasz na unieważnieniu umowy?

W celu zobrazowania jak olbrzymie są korzyści z unieważnienia umowy posłużmy się przykładem. Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego do kursu CHF o wartości 500.000 zł, zaciągniętego w kwietniu 2007 roku przy kursie CHF na poziomie 2,35 zł. Zadłużenie kredytobiorcy w CHF wynosiło na starcie 212.765,96 CHF. Do momentu złożenia pozwu przeciwko bankowi w styczniu 2020 roku spłacona została kwota 120.000 zł plus równowartość 330.000 zł wniesiona bezpośrednio w walucie. Łącznie do banku wpłacono kwotę 450.000 zł. Pomimo to bank utrzymuje, że saldo zadłużenia wynosi jeszcze 380.000 zł (84.257 CHF x aktualny kurs 4,51 zł). Sąd prawomocnie unieważnił umowę kredytową i zasądził na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami za opóźnienie od momentu rozpoczęcia sprawy oraz dodatkowo zwrot kosztów procesu. Oto dokładne korzyści finansowe z wygranej:

 • Saldo kredytu spadło z 380.000 zł do 0;
 • Bank ma zwrócić kredytobiorcy sumę wpłaconych rat, tj. 120.000 zł plus 70.000 CHF.
 • Na różnicy kursu CHF kredytobiorca zyskuje 1,11 zł na każdym franku – kupował walutę średnio po 3,40 zł, a aktualny kurs wynosi 4,51 zł. Kredytobiorca wpłacił do banku 70.000 CHF, co daje dodatkowy zysk w wysokości 77.700 zł.
 • Teoretycznie bank musi zapłacić odsetki za opóźnienie naliczane od stycznia 2020 roku. Wahały się one w tym okresie w przedziale od 5,6% do 9%. Biorąc pod uwagę podstawę do naliczenia odsetek, tj. kwotę dochodzonych od banku roszczeń w wysokości 450.000 zł i zmieniające się oprocentowanie, zasądzona kwota wraz z odsetkami wyniesie 510.335,14 zł. Sam zysk z odsetek za zwłokę będzie wynosił ponad 60 tys. złotych.
 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 10.800 zł

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz