wiadomości frankowicze

Frankowicze ZABEZPIECZCIE swoje Interesy: Poradnik Kredytobiorcy po Upadłości Getin Noble Banku

Sytuacja Frankowiczów z Getin Noble Banku skomplikowała się po tym jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył w końcówce kwietnia br. wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości banku. Na chwilę obecną trudno powiedzieć jak długo sąd będzie rozpatrywał wniosek – czy potrwa to dwa, trzy lub więcej miesięcy. Z punktu widzenia kredytobiorców istotne jest to, że już teraz warto podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich interesów. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości Frankowicze będą mieli tylko 30 dni na zgłoszenie wierzytelności. Rekomendowane jest podjęcie wcześniej pewnych działań, w tym wysłanie do banku wezwania do zapłaty oraz oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, tak aby syndyk masy upadłościowej nie dochodził zwrotu całości kapitału kredytu. Poniżej omawiamy co trzeba zrobić, krok po kroku, w związku z kredytem frankowym w Getin Noble Banku oraz odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania. 

Jak zabezpieczyć się przed upadłością Getin Noble Banku?

Po tym jak sąd gospodarczy ogłosi upadłość Getin Banku (co jest nieuchronne) wyznaczony zostanie syndyk, który będzie przeprowadzał postępowanie upadłościowe. W przypadku tak dużych podmiotów postępowania toczą się zwykle kilka lat, a ich celem jest ściągnięcie wierzytelności banku i ich spieniężenie, a następnie zaspokojenie wierzycieli. W tym celu tworzona jest lista wierzycieli, którzy są zaspokajani w pewnym procencie, w zależności od tego na ile starczy majątku upadłego podmiotu. W pierwszej kolejności zaspokajanie są roszczenia o charakterze preferencyjnym, takie jak roszczenia pracownicze, składki ZUS czy podatki.

Niestety Frankowicze nie znajdą się w grupie uprzywilejowanych wierzycieli, co oznacza że ich roszczenia z tytułu wadliwych kredytów frankowych mogą nie zostać zaspokojone wcale lub zostaną zaspokojone tylko w części. Co gorsza, syndyk masy upadłościowej teoretycznie będzie miał prawo dochodzenia od nich zwrotu pełnej kwoty kapitału, pomimo że znaczna część lub nawet całość nominalnej kwoty kredytu została już wpłacona do banku w ratach. Można temu zapobiec składając oświadczenie o potrąceniu wierzytelności. Wcześniej trzeba jednak złożyć do banku przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o świadomości skutków nieważności umowy kredytowej.

Poradnik Frankowicza w związku z rychłą upadłością Getin Noble Banku

Postaramy się szczegółowo przedstawić po kolei w jaki sposób Frankowicze powinni się przygotować do upadłości Getin Banku, co trzeba zrobić już teraz, a co wymaga pilnych działań po ogłoszeniu przez sąd upadłości.

1. Zgromadzenie dowodów potwierdzających sumę wpłaconych rat oraz innych opłat związanych z kredytem.

W pierwszej kolejności Frankowicze powinni zgromadzić potwierdzenia wszystkich zrealizowanych wpłat do banku tytułem rat oraz innych opłat związanych z kredytem. Na tej podstawie należy wyliczyć kwotę wierzytelności wobec banku, która zostanie wykazana w przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

2. Wysłanie do Getin Noble Banku przedsądowego wezwania do zapłaty wraz z oświadczeniem o świadomości skutków nieważności umowy.

Znając kwotę roszczeń wobec banku, kolejnym krokiem jest wysłanie na adres Getin Noble Banku listem poleconym z potwierdzeniem nadania i odbioru wezwania do zapłaty wraz z oświadczeniem o świadomości skutków nieważności umowy. Oświadczenie to jest wymagane przez sądy na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z maja 2021 r. i może mieć znaczenie przy ocenie czy późniejsze oświadczenie o potrąceniu wierzytelności będzie prawnie skuteczne. W wezwaniu należy bankowi wyznaczyć termin do zapłaty – zwykle jest to 14 dni.

3. Wysłanie do Getin Noble Banku oświadczenia o potrąceniu wierzytelności z wierzytelnością banku.

Należy zakładać, że bank nie zareaguje w wyznaczonym terminie na nasze wezwanie do zapłaty. Po upływie tego terminu możliwe staje się złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności z tytułu wpłaconych rat z wierzytelnościami banku dotyczącymi kwoty kapitału kredytu. Co istotne, oświadczenie o potrąceniu należy złożyć najpóźniej w dniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej.

Jeżeli potrącenie zostanie uznane za prawnie skuteczne, to kwota roszczeń banku zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconych rat kredytu. W przypadku jeśli potrącenie okaże się z jakiegoś względu nieskuteczne, to wierzytelność banku będzie istniała nadal w pełnej wysokości, podobnie jak wierzytelność kredytobiorcy.

Z punktu widzenia interesów kredytobiorców należy zrobić wszystko, aby potrącenie było skuteczne. Trzeba zatem posiadać potwierdzenie doręczenia bankowi wezwania do zapłaty oraz oświadczenia o potrąceniu (potwierdzenie odbioru przez bank listu poleconego) oraz dołączyć oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy kredytowej.

4. Założenie Profilu Zaufanego oraz konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Po ogłoszeniu upadłości Getin Banku należy zgłosić do syndyka masy upadłościowej swoją wierzytelność online za pomocą konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W związku z tym, że nie wiadomo kiedy sąd ogłosi upadłość Getin Noble Banku, trzeba być na ten moment przygotowanym. Najlepiej już teraz założyć Profil Zaufany potwierdzając swoją tożsamość w urzędzie, co pozwoli na utworzenie konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, poprzez które będą także wysyłane komunikaty i obwieszczenia dotyczące postępowania upadłościowego.

5. Zgłoszenie wierzytelności w terminie maksymalnie 30 dni od ogłoszenia upadłości Getin Banku.

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości Getin Noble Banku, Frankowicze będą mieli tylko 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności z tytułu kredytu online za pomocą konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W przypadku jeśli kredytobiorców jest kilku (np. małżonkowie), każdy z nich musi osobno zgłosić wierzytelność, powołując się na fakt, że spłaca kredyt solidarnie z innymi osobami. Każda osoba musi mieć oddzielne konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zgłoszenie jest bezpłatne. Warto zrobić to tuż po ogłoszeniu upadłości, bo praktyka pokazuje, że później system informatyczny może być przeciążony.

Do zgłoszenia wierzytelności trzeba dołączyć potwierdzenie spłat kredytu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru przez bank listu poleconego zawierającego oświadczenie o potrąceniu. Prawnicy radzą, aby z ostrożności zgłosić wierzytelność na całą kwotę wykazaną w wezwaniu do zapłaty, ewentualnie powiększoną o spłaty dokonane od tego czasu. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek, gdyby oświadczenie o potrąceniu okazało się nieskuteczne. Osobom, które nie spłaciły jeszcze całości kapitału kredytu, również sugerowane jest zgłoszenie wierzytelności do syndyka.

Zgłoszenie wierzytelności jest rekomendowane ponadto z uwagi na późniejszą możliwość dochodzenia odszkodowania od BFG. Przed TSUE toczy się postępowanie, które ma rozstrzygnąć czy decyzja o objęciu Getin Noble Banku przymusową restrukturyzacją nie została wydana z naruszeniem przepisów. Jeżeli TSUE uzna, że doszło do naruszenia prawa, a potwierdzą to kolejno Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny, to otworzy się możliwość dochodzenia od BFG odszkodowania.

6. Lista wierzycieli. Sprzeciw do sędziego – komisarza na niekorzystną decyzję syndyka

Po upływie 30 dni syndyk tworzy listę wierzycieli. Teoretycznie może się zdarzyć, że syndyk nie uwzględni wierzytelności w zakresie nieważności umów frankowych. W takiej sytuacji trzeba w terminie 14 dni zgłosić sprzeciw do sędziego – komisarza (opłata wynosi 200 zł). Jeżeli ten ostatni nie uwzględni sprzeciwu, można złożyć zażalenie od postanowienia w zakresie oddalenia sprzeciwu co do nieuwzględnienia wierzytelności.

Roszczenie o zapłatę i o unieważnienie umowy po ogłoszeniu upadłości

Prawnicy podkreślają, że sprawy sądowe przeciwko Getin Noble Bankowi toczą się bez przeszkód pomimo trwającego procesu restrukturyzacji banku. Wyznaczane są terminy rozpraw, kredytobiorcy są przesłuchiwani, a ponadto zapadają wyroki. Pojawia się jednak pytanie co stanie się z procesami frankowymi po ogłoszeniu przez sąd upadłości banku.

Ogłoszenie upadłości jest generalnie powodem do zawieszenia postępowań sądowych, których stroną jest podmiot w upadłości. Ale po wyznaczeniu syndyka sprawy sądowe zostaną wznowione z jego udziałem. Jeżeli nawet nastąpi przerwa pomiędzy postanowieniem o zawieszeniu i wznowieniu procesu, to nie powinna być ona długa.

Postępowania dotyczące ustalenia nieważności umowy powinny się nadal toczyć, natomiast powództwa o zapłatę będą umarzane jeżeli syndyk uzna wierzytelność.  Oznacza to, że wierzytelność będzie zaspokajana w toku postępowania upadłościowego w stopniu w jakim pozwoli na to masa upadłościowa. Postępowania o zapłatę mogą być kontynuowane, jeśli syndyk odmówi wpisania wierzytelności na listę, a dodatkowo wyczerpane zostaną wszystkie środki odwoławcze. Jeżeli sąd zasądzi na naszą rzecz wierzytelność, to na podstawie prawomocnego wyroku będzie można dochodzić sprostowania listy wierzytelności.

FAQ

Poniżej odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w związku z przewidywanym wkrótce ogłoszeniem upadłości Getin Banku:

Czy oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy może złożyć pełnomocnik Frankowicza?

Część kredytobiorców jest na etapie procesu sądowego z Getin Bankiem i złożyła już podczas rozprawy oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy, co jest wymagane od pewnego czasu na podstawie uchwały SN. Inni kredytobiorcy nie doczekali się jeszcze rozprawy lub nawet nie złożyli pozwu sądowego. Niezależnie od tego, oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy najlepiej złożyć osobiście i na piśmie wraz z wezwaniem do zapłaty.

Czy wstrzymać się ze spłatą rat, w sytuacji gdy suma wpłat przekroczyła kapitał kredytu?

Prawnicy nie ukrywają, że może być trudno odzyskać od banku nadpłatę, dlatego warto rozważyć wstrzymanie się z dalszą spłatą rat jeżeli cały kapitał kredytu został już do banku oddany. Należy jednak liczyć się z możliwymi negatywnymi konsekwencjami, takimi jak wypowiedzenie przez bank umowy kredytowej, złożenie do sądu pozwu, sprzedanie wierzytelności firmie zewnętrznej, czy wpisanie danych kredytobiorcy do rejestru dłużników BIK. Przed podjęciem decyzji o zaprzestaniu dalszej spłaty kredytu trzeba przeprowadzić bilans zysków i strat, a przede wszystkim ocenić jakie są szanse na uznanie przez sąd umowy kredytowej za nieważną.

Co stanie się z czynnymi umowami frankowymi po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku?

Umowy kredytów frankowych zawierane były kilkanaście lat temu na okres kilkadziesięciu lat, co oznacza że w większości przypadków do końca okresu spłaty pozostało około kilkunastu lat. Postępowania upadłościowe toczą się zwykle kilka lat, ale trudno sobie wyobrazić, aby było to aż kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Syndyk masy upadłościowej może w takiej sytuacji sprzedać część swoich wierzytelności podmiotom zewnętrznym. W skrajnym przypadku może wypowiedzieć kredytobiorcom umowy i postawić środki w stan natychmiastowej wymagalności.

Czy wierzytelność wobec banku można powiększyć o zasądzone koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego?

Wierzytelność zgłaszaną do syndyka trzeba powiększyć o ewentualne odsetki za opóźnienie oraz zasądzone koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. Jeżeli tego nie zrobimy w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości Getin Banku, to konieczne będzie uiszczenie opłaty dodatkowej z tytułu listy uzupełniającej, która obecnie wynosi 800 zł. Warto zatem wcześniej wyliczyć sobie ile będą wynosiły koszty sądowe i uwzględnić je w oświadczeniu o potrąceniu oraz w zgłaszanej do syndyka wierzytelności, nawet jeśli referendarz sądowy jeszcze tej kwoty nie wyliczył.

Co zrobić jeśli bank jako pierwszy złoży oświadczenie o potrąceniu?

Często spotykaną ostatnio praktyką Getin Noble Banku jest składanie przez bank oświadczenia o potrąceniu na etapie postępowania apelacyjnego. Trzeba w takiej sytuacji zweryfikować, czy bank złożył wcześniej wezwanie do zapłaty, czy oświadczenie było bezwarunkowe oraz czy zostało prawidłowo dostarczone. Dla bezpieczeństwa można dokonać samemu potrącenia tych samych wierzytelności po skorygowaniu ewentualnych błędów popełnionych przez bank w wyliczeniach.

Co z wykreśleniem hipoteki jeżeli bank odmówi wydania listu mazalnego?

Getin Bank do tej pory zasadniczo odmawiał wydania listu mazalnego po prawomocnych wyrokach. Wykreślić hipotekę można jednak także na podstawie odpisu prawomocnego wyroku sądu unieważniającego umowę kredytową, opatrzonego klauzulą wykonalności. Wyroki unieważniające umowy kredytowe Getin Banku wciąż zapadają i chociażby z uwagi na możliwość pozbycia się hipoteki warto złożyć pozew.

Co w sytuacji śmierci kredytobiorcy?

W przypadku śmierci jednego z kredytobiorców, konieczne jest zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej ze wskazaniem potencjalnych spadkobierców. Każdy ze spadkobierców musi oddzielnie zgłosić swoją wierzytelność i załączyć notarialny akt poświadczający dziedziczenie. Nawet jeżeli trwa spór sądowy lub podważany jest testament zmarłego, to ważne aby każdy z potencjalnych spadkobierców dokonał zgłoszenia swojej wierzytelności.

Czy trzeba ponownie złożyć wezwanie do zapłaty, jeżeli wcześniej zostało już ono złożone np. kilka lat temu?

Wezwanie do zapłaty obejmuje zamknięty okres czasu i raty wpłacone do pewnego momentu. Nawet jeśli zostało ono złożone jakiś czas temu, to nie obejmuje rat wpłacanych później. Dlatego konieczne jest ponowne wezwanie banku do zapłaty wszystkich uiszczonych do tej pory rat i opłat związanych z kredytem, a następnie potrącenie ich z kwotą kapitału kredytu. Do wezwania warto dołączyć oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy.

Jak wyliczyć swoją wierzytelność?

W przypadku umów Getin Banku kwota kredytu była nierzadko powiększana o opłaty, składki ubezpieczeniowe i prowizje. W oświadczeniu o potrąceniu, jako roszczenie banku, należy brać pod uwagę sam kapitał (kwotę nominalną) kredytu. Natomiast wierzytelność kredytobiorcy obejmuje sumę wszystkich wpłaconych rat, powiększonych o ustawowe odsetki za zwłokę. Osobno należy wykazać roszczenia dotyczące rat wpłaconych w PLN, a oddzielnie rat wniesionych w CHF przeliczonych po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego upadłość banku. Kwota roszczeń powinna być przedstawiona zgodnie z naszym żądaniem  – nie należy jej zaniżać, bo ryzykujemy tylko tym, że w jakiejś części sąd odmówi jej uwzględnienia przy potrąceniu.

Czy trzeba zgłaszać wierzytelność jeżeli nadpłata jest stosunkowo nieduża?

Zgłoszenie wierzytelności nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem wierzyciela. Oznacza to, że można tego zaniechać np. jeżeli wierzytelność dotyczy niewielkiej kwoty, mając jednak świadomość, że w ten sposób pozbawiamy się szans na zaspokojenie jej z masy upadłościowej.

Pamiętaj! Sytuacja Frankowiczów z Getin Bank jest skomplikowana. Wiedza dostępna w Internecie to tylko wskazówka, każdy Frankowicz powinien jak najszybciej skonsultować swoją sprawę z dobrą, bardzo doświadczoną w sprawach frankowych kancelarią. 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]