wiadomości frankowicze

Frankowicze nie chcą ugód a Ci co przewalutowali kredyty mają problem?

Z danych opublikowanych przez banki frankowe wynika, że zainteresowanie Frankowiczów ugodami jest obecnie bardzo niskie. Pierwsze programy ugód uruchomione w październiku 2021 roku zbiegły się w czasie z początkiem cyklu podwyżek stóp procentowych, które znacząco obniżają opłacalność ugód. Najwięcej wniosków o mediacje wpłynęło właśnie w początkowej fazie realizacji programów, kiedy nie było jeszcze wiadomo, że podwyżki stóp będą ogłaszane systematycznie co miesiąc, a końca tych działań nie będzie widać. Z każdym kolejnym miesiącem do banków zaczęło wpływać coraz mniej wniosków o mediacje. Statystyki pokazują także, że niewielka część mediacji kończy się zawarciem ugody. Tzw. „wskaźnik sukcesu”, mierzący relację ilości pozytywnie zakończonych mediacji do liczby złożonych wniosków, wynosi u poszczególnych banków od 8 proc. do 47 proc.

  • Liczby pokazują dobitnie, że kredytobiorcy frankowi nie chcą zawierania ugód. Najbardziej zniechęcają do tego rosnące stopy procentowe, które całkowicie pochłaniają niewielkie zyski z ugody. Decyzja o zawarciu ugody jest obarczona dużym ryzykiem i realnym zagrożeniem, że do banku trzeba będzie oddać więcej niż spłacając kredyt frankowy na dotychczasowych warunkach.
  • Niska relacja liczby zawartych ugód w stosunku do ilości złożonych wniosków pokazuje, że banki nie są skłonne do jakichkolwiek ustępstw. To one narzucają warunki ugody, których tak na prawdę nie można negocjować. Prawnicy obserwują zwiększone zainteresowanie wszczęciem postępowania sądowego ze strony osób zawiedzionych przebiegiem mediacji zmierzających do zawarcia ugody.
  • Część banków frankowych podała dane na temat liczby sfinalizowanych ugód. Na czele stoi bank PKO BP, który jako pierwszy zaoferował ugody na warunkach zbliżonych do propozycji Szefa KNF. Na dzień 23 lutego 2022 bank zakończył pozytywnie 11 tys. mediacji, co stanowiło około 47 proc. wniosków. Nie jest to imponujący rezultat, bo PKO BP posiada blisko 100 tys. czynnych umów frankowych.
  • Wyniki pozostałych banków realizujących programy ugód też nie są zadowalające. ING Bank Śląski do końca I kwartału 2022 przyjął 834 wnioski o mediację, z czego zawarł 245 ugód (29 proc.). BNP Paribas przedstawił własne propozycje ugód 3064 klientom, z czego zaakceptowanych zostało 625 (20 proc.). mBank zakończył w I kwartale 2022 pierwszą fazę pilotażu ugód, w ramach którego skierował propozycje do 1278 kredytobiorców, spośród których na zawarcie ugody zdecydowało się zaledwie 8 proc.

Ugody niekorzystne i niebezpieczne dla Frankowiczów

Prawnicy od początku ostrzegali, że ugody polegające na przekształceniu kredytów frankowych w złotowe i zmianie oprocentowania na WIBOR plus historyczna marża kredytów złotowych z okresu zawierania umowy, niosą ze sobą nieograniczone ryzyko wzrostu oprocentowania. Od momentu, kiedy pierwszy z banków (PKO BP) ruszył w październiku z akcją ugód, podstawowa stopa procentowa wzrosła już o ponad 5 proc. Przekłada się to na wysoki koszt kredytów. Frankowicze, którzy wbrew ostrzeżeniom zdecydowali się na ugody, obecnie mają problem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do banku oddadzą więcej niż spłacając dalej kredyt frankowy.

Z szacunków wynika, że ugody mogą być opłacalne tylko dla osób, które zaciągnęły kredyt przy niskim kursie franka i na krótki okres czasu tj. 15-20 lat. Takich kredytobiorców jest jednak niewiele, bo większość zadłużała się na maksymalne okresy tj. 30 lat, czasami nawet 35 lat. Dla tych kredytobiorców ugody są mało opłacalne lub całkowicie niekorzystne.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdzie kurs franka przy wypłacie był stosunkowo wysoki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że saldo zadłużenia kredytu po konwersji na złotówki będzie w tym przypadku wyższe niż saldo kredytu frankowego. Nawet jeśli dojdzie do niewielkiej obniżki salda po przekształceniu kredytu, całość korzyści zostanie szybko skonsumowana w wysokich ratach i kredytobiorca zapłaci bankowi więcej niż spłacając dalej kredyt frankowy.

Zainteresowanie ugodami poniżej oczekiwań banków

Banki, które zdecydowały się na zaoferowanie kredytobiorcom frankowym ugód przyznają, że zainteresowanie ugodami jest poniżej oczekiwań. Jako czynniki zniechęcające Frankowiczów do ugód podają m.in. rosnące stopy procentowe i koszty kredytów złotowych, wysoki kurs franka szwajcarskiego, niepewność dotyczącą zwolnienia ugód z podatku dochodowego i niepewność gospodarczą wywołaną wojną na Ukrainie.

Niewątpliwie Frankowiczów najbardziej odstręczają od zawarcia ugody rosnące stopy procentowe. Cykl podwyżek zbiegł się w czasie z inauguracją programu ugód w październiku 2021 r. Banki długo ociągały się z decyzją o uruchomieniu ugód, pomimo że rekomendację w tym zakresie Szef KNF wydał już w grudniu 2020 roku. Największe zainteresowanie ugodami wystąpiło w pierwszych miesiącach, bo kredytobiorcy nie byli świadomi, że RPP będzie co miesiąc regularnie podnosić stopy procentowe i drastycznie wzrośnie oprocentowanie kredytów złotowych.

Jak wynika z danych opublikowanych przez część banków, niewielki odsetek wniosków kończy się zawarciem ugody. Pomimo szumnych zapowiedzi, że warunki ugód można negocjować za pośrednictwem mediatora z Sądu Polubownego przy KNF, w rzeczywistości proces ten nie ma nic wspólnego z negocjacjami. Banki narzucają z góry propozycję ugody, od której nie przewidują żadnych ustępstw, gdyż obowiązują sztywne reguły.

W banku PKO BP więcej niż połowa kredytobiorców, którzy złożyli wniosek o mediację nie zdecydowała się na zawarcie ugody. W pozostałych bankach odsetek ten był znacznie wyższy i oscylował w granicach 70-80 proc. Wielu kredytobiorców rozczarowanych postawą banków zgłosiło się do prawników, aby ocenić szanse powodzenia sprawy na drodze sądowej.

Ile ugód zostało zawartych?

Najlepsze rezultaty jeśli chodzi o ugody uzyskał bank PKO BP, który wystartował z programem jako pierwszy. Najmniejsze zainteresowanie ugodami odnotował mBank. Oto jak przedstawiają się dane dotyczące ugód sfinalizowanych przez poszczególne banki:

Bank PKO BP

Od początku realizacji programu ugód tj. od 4 października 2021 roku do dnia 23 lutego 2022 roku do banku PKO BP wpłynęło 23 tys. wniosków o mediację, z czego pozytywnie zakończono 11 tys. mediacji tj. 47 proc. Liczba zawartych ugód nie powala jednak na kolana, bo PKO BP posiada około 100 tys. czynnych umów frankowych.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski jako drugi bank od 25 października 2021 roku zaczął proponować ugody na warunkach zbliżonych do propozycji Szefa KNF. Od początku akcji ugód do dnia 1 kwietnia 2022 roku do ING wpłynęły 843 wnioski o ugodę, z czego sfinalizowano 245 ugód, tj. 29 proc. wniosków. Trzeba jednak odnotować, że bank ING ma niewielki portfel kredytów indeksowanych do CHF.

BNP Paribas

Bank BNP Paribas na koniec kwietnia 2022 roku przedstawił indywidualne propozycje ugodowe 3064 klientom, z czego zaakceptowane zostało 625 ofert tj. 20 proc.

mBank

mBank uruchomił z początkiem grudnia 2021 roku pilotaż ugód skierowanych do 1278 kredytobiorców. Propozycje mBanku nie opierały się na wariancie KNF, ale były jeszcze mniej korzystne. Bank zamierzał podzielić się z kredytobiorcami po połowie różnicy pomiędzy wysokością salda kredytu frankowego a saldem hipotetycznego kredytu w PLN. Jak podano w komunikacie, pierwsza faza pilotażu zakończyła się wynikiem na poziomie 8 proc. zawartych ugód.

Bank Ochrony Środowiska BOŚ

BOŚ Bank ruszył z programem ugód 31 stycznia 2022 roku. Przez dwa miesiące do końca I kwartału 2022 do banku wpłynęły 443 wnioski o mediację dotyczące kredytów frankowych o wartości 79,1 mln zł. Bank nie podaje jaki odsetek wniosków zakończył się zawarciem ugody.

Bank Millennium

Bank Millennium od lata 2021 roku proponuje wybranym kredytobiorcom ugody na własnych, autorskich warunkach. Z raportu banku nie wynika ile propozycji zakończyło się zawarciem ugody, natomiast bank przyznaje że z początkiem bieżącego roku liczba ugód spadła z powodu niekorzystnego kształtowania się kursów waluty oraz rosnących stóp procentowych.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]