pomoc frankowiczom

Zawezwanie do próby ugodowej kredyt frankowy – WZÓR ?

Zawezwanie do próby ugodowej jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem by przerwać upływ terminu przedawnienia i zyskać czas na dochodzenie roszczeń przed sądem. Takie rozwiązanie powinno więc szczególnie zainteresować posiadaczy kredytów frankowych, gdyż w ich przypadku wiele roszczeń przeciwko bankom już się przedawniło i z każdym kolejnym miesiącem przedawniają się kolejne części roszczenia, a to oznacza, że bank bezprawnie wzbogacił się kosztem kredytobiorcy i nigdy nie będzie musiał zwracać otrzymanego w ten sposób świadczenia.

Co daje zawezwanie do próby ugodowej?

Frankowiczu, nie powinieneś więc dłużej zwlekać, a jeśli nadal nie chcesz składać pozwu to pozostaw sobie „furtkę” do dochodzenia roszczeń w przyszłości, a więc złóż zawezwanie do próby ugodowej i uniknij przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu, zawarcie ugody jest więc możliwe również w przypadku kredytów frankowych, choć oczywiście, żeby do ugody doszło, obydwie strony zawartej umowy muszą chcieć osiągnąć porozumienie, co w przypadku banków zwykle nie jest możliwe, bo nie wpisuje się to w ich politykę. Ugoda może natomiast zostać uznana za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

O zawezwanie do próby ugodowej, bez względu na właściwość rzeczową, czyli bez względu na zakres uprawnień sądu do rozpoznawania i rozstrzygania spraw, można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a więc dla banku, a w przypadku braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego, czyli kredytobiorcy.

Ile kosztuje zawezwanie do próby ugodowej?

Pamiętać należy, że wniosek o zawezwanie do próby ugodowej podlega opłacie, na konto sądu musisz więc wpłacić określoną kwotę, której wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli od tego ile twoim zdaniem bank bezprawnie od ciebie pobrał.

Roszczenia z tytułu kredytów frankowych rzadko kiedy dotyczą kwot mniejszych niż 20 000 złotych, a zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 20 000 złotych, od roszczeń wynikających z czynności bankowych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych, natomiast od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pobiera się piątą część tej opłaty, czyli za wezwanie banku do zawarcia ugody nie zapłacisz więcej niż 200 zł.

Ranking Kancelarii Frankowych

W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 20 000 złotych, opłata ustalana jest w oparciu o wskazane w ustawie progi kwotowe wartości przedmiotu sporu i wówczas również pobierana jest 1/5 takiej opłaty.

Wstrzymanie biegu przedawnienia w sprawach frankowych

 

Żeby zawezwanie było skuteczne, a więc, żeby doprowadziło do przerwania biegu przedawnienia, musi spełniać określone wymogi formalne, nie jest więc dobrym pomysłem korzystanie z gotowych wzorów zawezwania do próby ugodowej, gdyż każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej oceny i analizy.

Lekceważące podejście do sporządzenia takiego wniosku może mieć natomiast daleko idące, niekorzystne konsekwencje, gdyż wówczas nie dojdzie do przedawnienia roszczeń względem banku.

W zawezwaniu należy więc zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe, nie wskazanie tych elementów traktowane jest z kolei jako brak pisma, a więc wówczas jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie.

Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu, czyli wówczas nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia i bank może później skutecznie wskazać, iż doszło do przedawnienia roszczeń kredytobiorcy.

Treść zawezwania do próby ugodowej w sprawie frankowej

Natomiast pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. Zawezwanie do próby ugodowej powinno ponadto zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

Przeczytaj: Unieważnienie kredytu we frankach czy odfrankowienie – co się bardziej opłaca?

Ponadto, zawezwanie powinno zawierać również oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron; numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. Niepodanie ww. danych również traktowane będzie jak brak formalny pisma.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3.2]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

1 Opinia

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • Zawezwanie do próby ugodowej to strata czasu. Dobre kancelarie nawet tego nie proponują wręcz odradzają i przez to mają wyroki po kilkunastu miesiącach a nieraz nawet przed upływem roku. Składanie tego wniosku to przedłużanie postępowania na własne życzenie. A banki nawet teraz bo tych wszystkich obietnicach pracy nad ugodami odpowiadają negatywnie na reklamacje i nawet nie przychodzą na zawezwania. Zresztą kto śledzi sprawy frankowiczów dobrze wie, że obiecanki ugód były już w 2018, 2019 i 2020 r. Co rok ten sam numer