poradnik frankowicza

Wyrok kredyty frankowe – kiedy wyrok jest prawomocny?

Bank nie odda ci żadnych środków nienależnie pobranych na podstawie zawartej umowy kredytowej odnoszącej się do waluty obcej dopóki w twojej sprawie nie zapadnie korzystny i prawomocny wyrok sądu, dlatego też, z uwagi na ową prawomocność, postępowania sądowe przeciwko bankom nie rzadko trwają nawet kilka lat.

Kiedy wyrok jest prawomocny w sprawie o kredyt we frankach

Analizując jednakże wyroki wydawane w sprawach kredytów frankowych nie sposób nie zauważyć, że sądy zdecydowanie częściej opowiadają się po stronie kredytobiorców, i co najważniejsze, korzystne dla frankowiczów są przede wszystkim wyroki prawomocne, czyli takie których bank nie może już zakwestionować.

Prawomocne odfrankowienie umowy kredytu powoduje, że z twojej umowy na stałe usuwane są niedozwolone klauzule walutowe, które pozwalały bankowi dowolnie kształtować kurs waluty obcej od której zależała wysokość twojej comiesięcznej raty.

Po prawomocnym odfrankowieniu będziesz więc spłacać kredyt w niższej wysokości, gdyż kredyt frankowy zmieni się na kredyt złotówkowy oprocentowany stawką LIBOR oraz bank oddać będzie musiał nadpłatę, która powstała na skutek stosowania niedozwolonych postanowień umownych i naliczania zawyżonych rat kredytowych. Natomiast prawomocne unieważnienie zawartej umowy powoduje, że taka umowa przestaje istnieć, traktowana jest jak nigdy nie zawarta, a każda ze stron takiej umowy powinna zwrócić to co od drugiej strony otrzymała.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia, czyli wyrok staje się prawomocny wówczas, gdy wyczerpana zostaje droga prawna lub gdy żadna ze stron nie wniesie środka zaskarżenia w ustawowym terminie.

Prawomocny może więc stać się wyrok dotyczący umowy kredytu we frankach wydany już przez sąd pierwszej instancji, żeby jednak tak się stało, musi zostać spełnionych kilka warunków.

Jak powszechnie wiadomo, od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji można wnieść apelację, apelację wnosi więc strona, która nie jest zadowolona z orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji.

Ranking Kancelarii Frankowych

W sprawach kredytów frankowych od pewnego czasu, a właściwie od wyroku TSUE wydanego w polskiej sprawie frankowej, zauważyć można zmieniającą się w tym zakresie tendencję. Otóż na początku sądy nie były przychylne kredytobiorcom więc to frankowicze wnosili apelacje, jednak na skutek wyroku TSUE sądy drugiej instancji stają po stronie kredytobiorców i zmieniają niekorzystne orzeczenia sądów pierwszej instancji.

Oczywiście, również przed wyrokiem Trybunału kredytobiorcy w sądach wygrywali, także w pierwszej instancji, jednak po wyroku TSUE prognozuje się, że rozstrzygnięć korzystnych dla kredytobiorców będzie znacznie więcej już na etapie sądu pierwszej instancji.

Kiedy wyrok nie jest prawomocny ?

Od wyroku dotyczącego umowy kredytu frankowego, apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Natomiast pisemne uzasadnienie wyroku sąd sporządza na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, który został zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Po wydaniu przez sąd wyroku, strona, która chce taki wyrok zaskarżyć, musi najpierw wnieść do sądu wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, i na dokonanie tej czynności ma tydzień, a następnie ma dwa tygodnie od dnia otrzymania takiego wyroku wraz z uzasadnieniem na wniesienie apelacji.

Sąd z kolei na sporządzenie pisemnego uzasadnienia ma dwa tygodnie, w sytuacji więc, gdy zostanie złożony wniosek o uzasadnienie wyroku, to wyrok w sprawie kredytów frankowych najwcześniej uprawomocni się dopiero po kilku tygodniach, a więc wtedy, gdy apelacji nie wniesie strona, która złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku.

Sprawdź: Unieważnienie kredytu frankowego bez rozprawy – wyrok Millennium Bank

Co ciekawe, złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku jest obligatoryjną czynnością poprzedzającą złożenie środka odwoławczego, a więc strona, która wniosku o uzasadnienie nie złożyła, lub np. złożyła go po terminie, nie może wnieść apelacji. W takich więc przypadkach wydany wyrok staje się prawomocny już po tygodniu od dnia jego ogłoszenia.

Natomiast w sytuacji, gdy apelacja zostanie skutecznie złożona, oczywistym jest, że „wyrok kredyty frankowe” nie staje się prawomocny, a więc na uzyskanie wiążącego rozstrzygnięcia w sprawie umowy kredytu znów trzeba kilka miesięcy poczekać.

Co się dzieje po nieprawomocnym wyroku ?

Postępowanie przed sądem drugiej instancji nie trwa długo, gdyż zwykle kończy się ono na jednej rozprawie, a może się nawet zdarzyć, że rozprawa nie zostanie wyznaczona.

Na skutek niedawnej nowelizacji przepisów postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji może bowiem rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest jednak niedopuszczalne, jeżeli strona w apelacji lub odpowiedzi na apelację złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania. Jeżeli więc w twojej sprawie dotyczącej kredytu odnoszącego się do waluty obcej chcesz by sąd przeprowadził rozprawę, nawet gdy to nie ty wnosisz apelację, w odpowiedzi na apelację wskaż, że chcesz przeprowadzenia rozprawy.

Co się dzieje po wniesieniu apelacji przez bank?

Na skutek apelacji sąd drugiej instancji może wydać tak naprawdę kilka rodzajów rozstrzygnięć. Sąd drugiej instancji może przede wszystkim oddalić apelację, jeżeli uzna, że jest ona bezzasadna, w przypadku oddalenia apelacji prawomocny staje się więc wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji. Apelacja może zostać również uwzględniona i wówczas sąd drugiej instancji może zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy, w takim przypadku prawomocny staje się wyrok wydany przez sąd drugiej instancji, bądź może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Przekazanie do ponownego rozpoznania nastąpi jednak tylko wtedy, gdy sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Sąd drugiej instancji może również orzec o nieważności postępowania i wówczas uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli natomiast pozew ulegał odrzuceniu albo zachodziła podstawa do umorzenia postępowania, sąd drugiej instancji uchyla wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie.

Zobacz: Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego – Santander Bank Polska PODDAJE SIĘ JUŻ PO I INSTANCJI!

Jak wynika z powyższego, sąd drugiej instancji może wydać zarówno wyrok prawomocny i wówczas postępowanie dotyczące umowy kredytu się kończy, bądź może skierować sprawę ponownie do sądu pierwszej instancji, a więc wówczas proces dotyczący kredytów frankowych będzie się nadal toczyć.

Powszechnie wiadomo, że dla banków umowy kredytowe odnoszące się do waluty obcej są najbardziej problematycznym produktem, szczególnie po wyroku TSUE, który został wydany w październiku 2019 roku, dlatego banki łatwo nie odpuszczają, bo każda przegrana sprawa, zwłaszcza prawomocnie, powoduje, że więcej kredytobiorców decyduje się na dochodzenie roszczeń w sądzie, a to prowadzi do efektu „śnieżnej kuli”, której banki wkrótce nie będą mogły zatrzymać, a przede wszystkim udźwignąć jej konsekwencji.

Kiedy można złożyć skargę do Sądu Najwyższego w sprawie frankowej?

Dlatego bardzo często, pomimo tego, że w sprawach kredytów frankowych zapadły już prawomocne rozstrzygnięcia korzystne dla kredytobiorców, banki walczą nadal i składają skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

W aktualnym stanie prawnym, skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnych orzeczeń sądu drugiej instancji kończących postępowanie w sprawie, ograniczonym co do podstaw oraz zakresu dopuszczalności, z szeroko rozbudowanym przesądem.

Skargę kasacyjną może wnieść do Sądu Najwyższego strona postępowania, czyli w przypadku kredytów frankowych- bank lub kredytobiorca, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Podkreślić należy, iż skoro skarga kasacyjna przysługuje jedynie od wyroków sądu drugiej instancji, to nie można zaskarżyć wyroku, jeżeli nie została od niego uprzednio wniesiona apelacja.

Jeśli więc, w twojej sprawie dotyczącej umowy kredytu sąd pierwszej instancji wydał korzystne dla ciebie orzeczenie od którego bank nie wniósł apelacji, to nie musisz się martwić, twój wyrok jest prawomocny, bo bank skargi kasacyjnej już wnieść nie może.

Kiedy nie można wnieść skargi kasacyjnej ?

Ponadto, skargę kasacyjną można wnieść tylko od wyroku kończącego postępowanie w sprawie, a zatem niedopuszczalne jest wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, a także skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Jeżeli więc na drodze postępowania sądowego dochodziłeś np. odfrankowienia umowy kredytu, a twoje roszczenie było niższe niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, i postępowanie to wygrałeś, to bank nie może zakwestionować wydanego wyroku poprzez złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Uzyskanie prawomocnego i korzystnego wyroku przed sądem drugiej instancji nie oznacza więc, że wyrok ten się utrzyma, choć oczywiście wniesienie skutecznej skargi kasacyjnej proste nie jest i zasadą jest nadal dwuinstancyjność postępowania sądowego.

U kredytobiorców ryzyko wzruszenia prawomocnego orzeczenia zawsze wywołuje pewien niepokój i nie pozwala w pełni cieszyć się korzystnym rozstrzygnięciem dopóki nie upłynie termin do wniesienia skargi kasacyjnej, jednak na przestrzeni kilku ostatnich lat, gdy sprawy kredytów frankowych częściej zaczęły trafiać do sądów, da się zauważyć, że to jednak kredytobiorcy chętniej kierowali swoje sprawy pod rozwagę Sądu Najwyższego niż banki. Efektem powyższego jest natomiast rozbudowane orzecznictwo Sądu Najwyższego korzystne dla frankowiczów, z którego obecnie kolejni kredytobiorcy korzystają.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz