wiadomości frankowicze

W którym mieście i sądzie można NAJSZYBCIEJ unieważnić kredyt we frankach?

Sądy w całym kraju zajmują się sprawami kredytobiorców frankowych. Najwięcej pozwów, bo blisko połowa, wpływa do sądów warszawskich, ale także sądy w innych miastach Polski przeżywają oblężenie Frankowiczów. Na mocy nowelizacji Kpc z listopada 2019 roku, pozwy można kierować zarówno do sądów właściwych dla siedziby banków, jak i najbliższych dla miejsca zamieszkania powoda. Osoby decydujące się na pozwanie banku często zastanawiają się, do którego sądu wnieść sprawę oraz, w którym sądzie można najszybciej unieważnić kredyt we frankach. Szybkie wyroki unieważniające umowy frankowe zapadają zarówno w sądach w Warszawie, jak i we Wrocławiu, Katowicach czy w innych miastach Polski. O szybkim zakończeniu sprawy decyduje kilka czynników, o których opowiemy poniżej.

  • Jedne sprawy frankowe kończą się szybciej, innej trwają nieco dłużej. Ogółem można jednak stwierdzić, że czas trwania procesów frankowych znacząco skrócił się w porównaniu do lat minionych.
  • Parę czynników może wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania na wyrok. Przede wszystkim dotyczy to trafnej argumentacji zaprezentowanej w pozwie przez kancelarię frankową, doświadczenia sędziego prowadzącego postępowanie oraz odrobiny szczęścia przy przydziale sprawy, a także przy wyznaczaniu terminu rozprawy.
  • Prawomocne wyroki unieważniające umowy kredytowe po 1 roku lub 2 latach od wniesienia pozwów nie są już rzadkim zjawiskiem. Szybkie wyroki zapadają przed sądami w różnych miastach Polski. Prezentujemy w artykule trzy ekspresowe prawomocne wyroki z Wrocławia, Szczecina i Katowic.

Co decyduje o szybkim zakończeniu sprawy frankowej?

Kredytobiorcy zastanawiają się jak długo może trwać sprawa frankowa w Warszawie, we Wrocławiu, w Katowicach czy w Szczecinie. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że dany sąd rozpoznaje sprawy szybciej niż inne sądy w kraju. O czasie trwania postępowania decyduje m.in. stopień złożoności sprawy i wiążące się z nią okoliczności faktyczne. Przede wszystkim jednak, na czas trwania sprawy frankowej wpływają następujące czynniki:

  • Dobra argumentacja kancelarii frankowej.

Najbardziej doświadczone kancelarie frankowe przez lata prowadzenia spraw na gruncie kredytów w CHF zdążyły wypracować trafną i skuteczną argumentację przemawiającą za nieważnością umów frankowych. Jeżeli pozew zawiera sformułowane w sposób zwięzły, rzeczowe argumenty, nie pozostawia to bankom żadnego pola do polemiki. Ponadto na tej podstawie sędzia może szybciej wydać korzystne rozstrzygnięcie, a czas trwania procesu ulega skróceniu.

  • Znajomość tematyki kredytów frankowych przez sędziego.

Sędziowie z Warszawy i innych dużych miast, takich jak Wrocław czy Katowice, od wielu lat orzekają w sprawach prowadzonych na gruncie kredytów frankowych. Prawdopodobieństwo natrafienia tam na sędziego ze sporą wiedzą na temat specyfiki kredytów frankowych jest większe niż w sądach w mniejszych miejscowościach. Znajomość tematu przez sędziego ma ogromne znaczenie zarówno dla sposobu rozstrzygnięcia sporu, jak i czasu trwania procesu. Doświadczeni sędziowie znają doskonale „sztuczki” banków wymierzone w wydłużanie postępowań. Najczęstsze z nich to powoływanie licznych świadków (zwykle pracowników, którzy nie brali udziału w podpisywaniu umowy), powoływanie biegłych z dziedziny rachunkowości, wnioskowanie o zawieszenie postępowania w związku z zadanymi przez inny sąd pytaniami do TSUE, itp. Sędzia z doświadczeniem pomija nieistotne dla sprawy dowody, co znacząco skraca czas oczekiwania na wyrok.

  • Szczęście w szybkim wyznaczeniu rozprawy.

Przydział sprawy doświadczonemu sędziemu to połowa sukcesu. Bardzo ważne jest także szczęście w szybkim wyznaczeniu terminu rozprawy. Niektórzy Frankowicze czekają na rozprawę parę miesięcy od wniesienia pozwu, inni zaś nawet rok lub dłużej. Obecnie w sądach dominuje tendencja do kończenia spraw frankowych po przeprowadzeniu 1 rozprawy. Nie jest to jednak regułą, bo czasami okoliczności faktyczne sprawy wymagają szczegółowego zbadania i przeprowadzenia kolejnych rozpraw, na których przesłuchiwane są strony lub świadkowie. Czas trwania procesu ulega wówczas wydłużeniu, z uwagi na odstępy pomiędzy kolejnymi rozprawami. Z drugiej strony, trzeba podkreślić, że w wyniku zmiany przepisów wywołanej pandemią COVID-19, wiele wyroków wydawanych jest bez przeprowadzenia rozprawy, na posiedzeniu niejawnym. W takich przypadkach kredytobiorcy mogą cieszyć się z szybkiego wyroku, w dodatku unikają stresu związanego z obecnością w sądzie.

Szybkie unieważnienia kredytów frankowych we Wrocławiu, w Szczecinie i w Katowicach

Szybkie wyroki zdarzają się w sądach w całym kraju, ale niewątpliwy rekord padł we Wrocławiu w sprawie I ACa 2/22, dotyczącej kredytu frankowego dawnego Kredyt Banku, która została prawomocnie unieważniona w zaledwie rok. W dalszej części artykułu szerzej omówimy tę sprawę, jak i korzyści, które w wyniku wyroku odnieśli tutaj kredytobiorcy. Błyskawiczne wyroki unieważniające umowy kredytowe zapadają też w sądach w Szczecinie i w Katowicach, czego dowodzą dwie kolejno zaprezentowane przez nas sprawy, zakończone prawomocnymi wyrokami, wydanymi po upływie 15 i 24 miesięcy od złożenia pozwów.

Rekord kraju – prawomocne unieważnienie umowy d. Kredyt Banku/Santander BP we Wrocławiu w 1 rok

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wydając wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 2/22, oddalił apelację banku Santander Bank Polska od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 4 listopada 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 789/21, na mocy którego umowa kredytu frankowego dawnego Kredyt Banku została uznana za nieważną.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową zapadł po upływie zaledwie 1 roku od wniesienia pozwu, a postępowanie apelacyjne przed sądem we Wrocławiu toczyło się tylko 4 miesiące i w międzyczasie odbyła się 1 rozprawa. Kredytobiorców reprezentowała w tym procesie jedna z najlepszych kancelarii frankowych w kraju – Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski. Klienci kancelarii mogli cieszyć się nie tylko z szybkiego prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, ale także z szeregu korzyści z wyroku.

Przede wszystkim, nie muszą już dalej płacić rat kredytowych, a z bankiem muszą rozliczyć się tylko do wysokości pożyczonego kapitału. Na dzień wytoczenia powództwa brakowało jeszcze 76 tys. zł, ale w wyniku regularnej spłaty rat kwota ta uległa znacznemu obniżeniu. Tymczasem bank utrzymywał, że saldo zadłużenia wynosi jeszcze 531 tys. zł. Prawomocny wyrok unieważniający umowę sprawia, że saldo zadłużenia kredytobiorców spada do 0. Na ich rzecz zasądzona została także kwota 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Prawomocne unieważnienie umowy BPH/GE Money Bank w 2 lata w Szczecinie

W 2 lata zakończyła się sprawa dotycząca umowy kredytu frankowego dawnego GE Money Bank (obecnie BPH S.A), która toczyła się przed sądami w Szczecinie. Kredytobiorców reprezentowała doświadczona kancelaria frankowa – Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Klienci kancelarii zakwestionowali w sądzie umowę kredytową zawartą w 2003 roku, a więc jeszcze przed wstąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej. Pozew w tej sprawie wpłynął w maju 2020 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie, gdzie była ona rozpoznawana pod sygn. akt I C 659/20.

W toku postępowania w I instancji przeprowadzone zostały 3 rozprawy, a w dniu 4 listopada 2021 r. zapadł korzystny dla kredytobiorców wyrok unieważniający przedmiotową umowę. Wyrok ten został jednak zaskarżony przez bank BPH, który odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Zobacz: Ponad 2000 pozwów miesięcznie składają Frankowicze bo wygrywają i mieszkania będą za darmo?

Postępowanie apelacyjne pod sygn. akt I ACa 28/22 przeprowadzone zostało bardzo sprawnie, a w międzyczasie odbyła się tylko 1 rozprawa apelacyjna. W dniu 30 czerwca 2022 r. zapadł prawomocny wyrok oddalający apelację banku. Do prawomocnego unieważnienia umowy doszło zatem w Szczecinie po 2 latach od wniesienia pozwu. Kredytobiorcy pozbyli się definitywnie toksycznego kredytu we franku. Na ich rzecz sąd zasądził także zwrot kosztów postępowania w kwocie 4.050 zł.

Ekspresowe unieważnienie umowy d. banku Nordea/PKO BP w 15 miesięcy w Katowicach

Jak wspominaliśmy wcześniej, także w Katowicach zapadają ekspresowe wyroki unieważniające wadliwe umowy frankowe. Przykładem jest sprawa o sygn. akt I ACa 1290/21, prowadzona przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, która zakończyła się w dniu 21 lipca 2022 r. prawomocnym unieważnieniem umowy kredytowej Nordea-Habitat banku PKO BP po 15 miesiącach od złożenia pozwu.

W I Instancji sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt I C 310/21 i zakończyła wyrokiem unieważniającym umowę wydanym w dniu 1 września 2021 r. Z tym wyrokiem nie zgodził się bank PKO BP, jednak sąd II instancji odrzucił apelację banku i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot 135.384,98 PLN i 19.117,85 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 8.100 zł. Pozwany bank próbował wstrzymać zwrot dochodzonych przez kredytobiorców roszczeń zgłaszając zarzut zatrzymania.

Prowadząca sprawę Kancelaria Sosnowski przedstawiła szereg argumentów przemawiających za bezskutecznością tego zarzutu, a stanowisko to podzielił sąd. W efekcie, bank musiał przelać na konto kredytobiorców wymienione kwoty w PLN i CHF wraz z odsetkami. Kredytobiorcy mogą już wnioskować o wykreślenie hipoteki banki z księgi wieczystej nieruchomości.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz