unieważnienie umowy kredyt we frankach

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – jakie są konsekwencje?

Jeśli masz kredyt we frankach szwajcarskich to zapewne słyszałeś, że możesz domagać się unieważnienia zawartej umowy kredytowej, bo to tak naprawdę najkorzystniejszy sposób by uwolnić się od kredytu, który kosztuje cię dużo za dużo.

Owszem, unieważnienie umowy kredytowej powoduje, że zobowiązanie kredytowe ustaje, jednak z unieważnieniem wiąże się również szereg innych konsekwencji, zanim więc zdecydujesz się wnieść do sądu pozew o stwierdzenie nieważności umowy, uświadomić sobie musisz wszystkie skutki płynące z tego rozwiązania.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej ma ten skutek, że umowa taka traktowana jest jak nigdy nie zawarta, czyli taka umowa nigdy tak naprawdę w obrocie prawnym nie funkcjonowała i nie istniała.

Na podstawie takiej nieważnej umowy bank wypłacił jednak kredytobiorcy określoną kwotę tytułem kredytu, a kredytobiorca poniósł opłaty związane z jego udzieleniem oraz uiszczał comiesięczne raty mające na celu spłatę zobowiązania, jak więc ma się to do stwierdzenia, że umowa nigdy nie istniała?

W przypadku unieważnienia, strony takiej umowy są więc zobowiązane do zwrotu tego wszystkiego co na podstawie nieważnej umowy wzajemnie sobie przekazały, bank oddać więc będzie musiał pobrane od kredytobiorcy opłaty związane z udzieleniem i spłatą kredytu, czyli prowizję, odsetki, uiszczone raty, a także opłaty ponoszone w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, jeżeli kredytobiorca był zobligowany do ich opłacania, natomiast kredytobiorca zobowiązany będzie do zwrotu kwoty, którą otrzymał w ramach zawartej umowy kredytowej. Innymi słowy, każda ze stron nieważnej umowy zwrócić musi wszystko to co od drugiej strony otrzymała. 

Ranking Kancelarii Frankowych

Wielu kredytobiorców „odstrasza” od unieważnienia umowy jednak fakt, że na skutek unieważnienia konieczne będzie natychmiastowe zwrócenie do banku całej otrzymanej w ramach kredytu kwoty, pamiętać jednak musisz, że nie zawsze tak będzie.

Istnieje bowiem możliwość wzajemnego potrącenia roszczeń, czyli w sytuacji, gdy kwota kredytu jest jednak wyższa niż kwota, którą kredytobiorca przekazał to banku, to kredytobiorca faktycznie będzie musiał dopłacić i zwrócić do banku powstałą różnicę, jeśli jednak kwota kapitału jest niższa niż kwota, którą kredytobiorca wpłacił do banku, to wówczas bank będzie zobowiązany do wyrównania kredytobiorcy różnicy i przelania mu odpowiedniej kwoty.

Co również istotne, w sytuacji, gdy to kredytobiorca zobowiązany jednak będzie do dopłaty na rzecz banku, może wnioskować do sądu o rozłożenie tego świadczenia na raty, taki wniosek musi jednak zostać dobrze uzasadniony. Dla kredytobiorcy unieważnienie zawartej umowy ma dodatkowo ten pozytywny skutek, że gdy przestaje być taką umową związany, to nie tylko nie będzie już musiał uiszczać comiesięcznych rat by spłacić zaciągnięty kredyt, lecz przede wszystkim nieruchomość nie będzie już dłużej obciążona hipoteką na rzecz banku.

Bezpłatne kalkulatory dla Frankowiczów pozwalają wykonać przybliżone obliczenia

Unieważnienia umowy kredytowej możliwe jest jednak tylko w określonych przypadkach, gdy spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego, nieważna jest czynność prawna, która jest sprzeczna z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego albo mająca na celu obejście ustawy, w przypadku kredytów frankowych sądy o nieważności najczęściej orzekają z tego powodu, że zawarte umowy są niezgodne z ustawą bądź zasadami współżycia społecznego. 

W orzecznictwie wielokrotnie już bowiem wskazywano, że za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się te zapisy będące klauzulami walutowymi, które tylko bank uprawniają do określenia wysokości świadczenia oraz poszczególnych rat kredytu, gdyż odwołują się mierników/regulacji na które tylko bank ma realny wpływ i których wysokość zależy tylko i wyłącznie od decyzji banku. W niektórych przypadkach umowy kredytowe były unieważniane również z tego powodu, że sądy dopatrywały się niezgodności zawartej umowy np. z prawem bankowym.

Zobacz: Czy TY możesz unieważnić lub odfrankowić swoją umowę o kredyt we frankach?

Przed wytoczeniem powództwa o unieważnienie zawartej umowy konieczne jest więc dokładne przeanalizowanie jej treści, gdyż tylko na podstawie zapisów w niej zawartych wskazać możesz argumenty, które uzasadniać będą twoje stanowisko w zakresie unieważnienia umowy. Taka analiza nie jest jednakże prostą czynnością, dlatego warto w tym zakresie posiłkować się wyrokami wydanymi w innych sprawach frankowych, jak również stanowiskiem wyrażonym w tym zakresie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zawsze dobrym rozwiązaniem jest również skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który poza wskazaniem właściwej argumentacji, pomoże ci przejść przez niuanse procesu z bankiem.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.2]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

2 komentarze

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • Tytuł powinien brzmieć bardziej – UNIEWAŻNIENIE UMOWY FRANKOWEJ – KORZYŚCI ! Bo dla frankowicza przynosi to same korzyści. Już chociażby teraz widzimy jak frank idzie w góre z dnia na dzień. Czy super korzyścią nie jest, że nie musimy się o to martwić ile kosztuje frank? Wystarczy policzyć sobie nasze nadpłaty w kredycie frankowym to liczby do nasz przemówią

  • Unieważnienie umowy frankowej oznacza zakończenie niewolnictw i wyzysku banku dla każdej rodziny która obecnie ma kredyt frankowy. Wszelkie inne informacje generowane przez banki jakie to problemy można mieć to tylko propaganda i ostatnia deska ratunku jakiech chwytają się banki aby powstrzymać masowe składanie pozwów przez frankowiczów