Wyroki frankowicze

Unieważnienie kredytu we frankach od początku spłacanego tylko we frankach – JEST MOŻLIWE.

Frankowe umowy kredytowe są obecnie masowo unieważniane przez sądy z uwagi na niedozwolone postanowienia w nich zawarte, gdyż na ich podstawie, banki mogły dowolnie i w sposób zupełnie nieograniczony, kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy, przerzucając tym samym na frankowicza całe ryzyko kursowe. Banki dokonywały bowiem przeliczeń kwot wyrażonych w złotówkach na franki szwajcarskie, lub odwrotnie, franków na złotówki, według kursów wskazanych w tabelach banku.

Zdarzały się jednak i przypadki, że zobowiązanie od początku było spłacane we frankach, a więc wtedy bank nie dokonywał przeliczeń. W sytuacji, gdy kredytobiorca spłacający kredyt bezpośrednio we frankach, zdecyduje się pozwać bank, fakt ten jest usilnie wykorzystywany przez instytucję finansową w procesie sądowym, gdyż w ten sposób bank próbuje dowieść, że działania banku i zawarta umowa nie były wadliwe. Sądy mają jednak inne zdanie na ten temat i również w takich przypadkach stwierdzają nieważność kontraktu.

Różne rodzaje kredytów frankowych, a problem ten sam.

Kredyty frankowe udzielane były jako kredyty denominowane i kredyty indeksowane, i choć pierwszy i drugi rodzaj kredytu to kredyty walutowe, które sądy unieważniają, to jednak różnią się między sobą.

Kredyt denominowany w umowie kredytowej kwotę zadłużenia ma określoną w walucie obcej, czyli we franku szwajcarskim, jednak uruchomienie kredytu (wypłata środków), następuje już w złotówkach. Przeliczenie kwoty określonej w umowie kredytowej na złotówki następuje natomiast po kursie kupna waluty.

Dopóki jednak kredytobiorca nie otrzyma z banku środków, to nie wiadomo jaką kwotę bank mu przeleje, gdyż kurs jest zmienny. Ponadto, spłata takiego kredytu następuje w złotówkach, jednak wysokość raty ustalana jest w oparciu o kurs franka szwajcarskiego, gdy więc frank rośnie, to rośnie również miesięczna rata, którą kredytobiorca musi uiścić.

W przypadku kredytu indeksowanego, kredytobiorca wie jaką kwotę w złotówkach otrzyma z banku, gdyż ten kredyt jest udzielany w polskiej walucie, jednak na dzień wypłaty, kwota ta przeliczana jest na walutę obcą, która to kwota jest podstawą do ustalenia wysokości rat do spłaty. Kwota kredytu oraz poszczególne raty, uzależnione więc są od kursu franka szwajcarskiego, zatem tak jak w przypadku kredytu denominowanego, im wyższy kurs franka, tym większe zobowiązanie i raty po stronie frankowicza.

Niezależnie więc od tego jakiego rodzaju umowę frankową kredytobiorca podpisał, zawsze był obciążony ryzykiem kursowym, jednak część banków zgadzała się by kredyt od początku był spłacany bezpośrednio we frankach i niektórzy frankowicze skorzystali z tej możliwości.

Teoretycznie więc, w sytuacji, gdy kredyt był spłacany w walucie obcej, kredytobiorca nie był narażony na działania banku dotyczące dowolnego ustalania kursu waluty, który następnie był stosowany do przeliczeń, więc unieważnienie takiej umowy kredytowej jest obecnie nieco bardziej skomplikowane.

Wiele kancelarii zajmujących się pomocą frankowiczom, niestety przegrywa takie postępowania i kredytobiorcy wówczas nadal muszą borykać się z kredytem frankowym, jednak przy dobrze prowadzonej sprawie, i taki proces można z bankiem wygrać.

Przegrana banku Millennium z frankowiczem, choć kredyt był spłacany w CHF.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego, gdy spłata zadłużenia następowała we frankach, jest okolicznością, która może przesądzić o braku zasadności roszczenia, nie oznacza to jednak, że takiej sprawy nie można wygrać.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni udowodniła, że takie postępowanie można wygrać, choć proces nie był prosty i trwał aż 48 miesięcy. Korzystny dla frankowiczów wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 12 maja 2022 r., sygn. akt: II C 1657/19, w sprawie toczącej się przeciwko bankowi Millennium. Kredytobiorcy od początku swój kredyt spłacali we frankach szwajcarskich, a jednak mimo to, Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej.

Kancelaria reprezentująca frankowiczów od początku postępowania wskazywała, iż fakt, że kredyt był spłacany w szwajcarskiej walucie, nie powoduje, że postanowienia zawarte w umowie, dotyczące indeksacji, tracą swój niedozwolony charakter. Bank, mimo wszystko, nawet w przypadku, gdy kredyt był bezpośrednio spłacany we frankach szwajcarskich, stosował mechanizm w którym wykorzystywał dwa odmienne mierniki wartości, a więc kurs kupna franka i kurs sprzedaży franka. W ten więc sposób, dochodziło do dysproporcji pomiędzy obowiązkami kredytobiorców, a wysokością świadczenia po stronie banku, gdyż bank pobierał wyższe opłaty niż powinien.

Nieważności Sąd orzekający dopatrzył się natomiast w tym, że sporna umowa nie określała kwoty kredytu, choć pewne zapisy w tym zakresie zostały w umowie zawarte. Brak wskazania kwoty kredytu nie odpowiada z kolei regulacjom ustawy Prawo bankowe, brak jest więc podstawowego elementu, który każdy kontrakt kredytowy powinien zawierać, więc taka umowa nie mogła dalej funkcjonować.

Przeczytaj: Frankowicze nie muszą spłacać kredytu w po pozwaniu banku i w trakcie procesu? Czy to prawda

Zgodnie z zawartą umową, kredytobiorcy byli informowani o wysokości raty kredytu oraz kwocie kredytu wyrażonej we frankach i w złotówkach, dopiero, gdy kredyt został uruchomiony, lub gdy bank wypłacił pierwszą transzę kredytu. Zawarcie w umowie kredytowej takich zapisów wynikało natomiast z tego, że bank dokonywał przeliczenia zobowiązania po kursie kupna franka szwajcarskiego według tabeli banku z dnia uruchomienia kredytu lub wypłaty pierwszej transzy.

Kwota kredytu wskazana w umowie nie była więc tym samym ostateczna, bo umowa zawierała zapisy, które mogły wpłynąć na jej wysokość. Powyższe doprowadziło więc Sąd do wniosku, że kwestionowana umowa nie określa świadczenia głównego, zatem jedynym słusznym rozwiązaniem było ustalenie nieważności umowy.

Od wskazanego orzeczenia bank najpewniej wniesie apelację, więc proces się jeszcze nie skończył, jednak zaprezentowane przez Sąd Okręgowy stanowisko wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo w sprawach frankowych, zatem wyrok zostanie najpewniej utrzymany.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz