Wyroki frankowicze

UNIEWAŻNIENIE KREDYTU DENOMINOWANEGO

10.04.2019r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (SSO Błażej Domagała. sygn. III C 1142/17) w sprawie dot. kredytu denominowanego do CHF „umowa kredytu budowlano-hipotecznego”, p-ko bankowi BPH S.A. podzielił właściwie wszystkie podniesione przez kancelarię podczas procesu sądowego zarzuty i po ogłoszeniu wyroku wyjaśnił, że umowa kredytu jest
NIEWAŻNA w całości między innymi z uwagi na:

1/ jej sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego;
2/ jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;
3/ nieokreślenie kwoty kredytu;
4/ nienależyte (niewystarczające) poinformowanie konsumenta o ryzyku walutowym – tutaj sąd nawiązał do aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego obowiązku informacyjnego po stronie przedsiębiorcy.