unieważnienie umowy kredyt we frankach

Umowa Getin Bank nieważna – zobacz powody dla których twoja umowa zapewne też może zostać unieważniona.

Tendencja się utrzymuje w tym roku zapadło już ponad 130 korzystnych dla frankowiczów wyroków.  Jednym z nich jest korzystny wyrok frankowiczów w sprawie przeciwko Getin Bank. W dniu 29 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejne orzeczenie, którym unieważniona została umowa o kredyt we frankach szwajcarskich. Frankowicze  odnotowali więc następny sukces w sporze z bankiem, jeśli zatem nadal wahasz się przed zainicjowaniem postępowania sądowego i odzyskaniem swoich pieniędzy, wiedz, że teraz jest najlepszy moment by dochodzić w sądzie swych praw.

Umowa, której dotyczy powołane powyżej orzeczenie została uznana za nieważną z powodu zastosowanej w niej indeksacji, Sąd uznał bowiem, że indeksacja obarczona była wadą, która ostatecznie zdyskwalifikowała umowę.

W uzasadnieniu do wydanego wyroku wskazano, że przyczyną wadliwości umowy, prowadzącej do jej nieważności, był narzucony przez bank sposób ustalania wysokości kwoty podlegającej zwrotowi a w konsekwencji i wysokości odsetek – a więc głównych świadczeń kredytobiorcy.

Ranking Kancelarii Frankowych

Ustalenie ich wysokości wiązało się z koniecznością odwołania się do kursów walut ustalanych przez bank w tabeli kursów. Tymczasem ani umowa, ani inne wzorce umowne stanowiące podstawę ustalenia treści łączącego strony stosunku prawnego, nie określały prawidłowo zasad ustalania tych kursów.

W przedmiotowej sprawie kwota podlegająca zwrotowi nie została w umowie ściśle oznaczona, jak również nie zostały wskazane szczegółowe, obiektywne zasady jej określenia.

Zgodnie bowiem z § 9 ust. 2 umowy ustalono, że w dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

Z kolei z postanowień § 10 ust. 3 umowy wynikało, że wysokość zobowiązania jest ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w ,,Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

Sąd uznał, że określając zasady tworzenia tabeli kursów i zawartych w niej kursów walut, bank posłużył się dwoma pojęciami, których znaczenia nie sposób zidentyfikować.

Tabela miała być sporządzana na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP, żadne z postanowień umowy nie definiowało jednak pojęcia „rynek międzybankowy” oraz nie określało co oznacza „na podstawie”.

W szczególności nie wiadomo było w jaki sposób są ustalane kursy na „rynku międzybankowym” i jaki rynek brany jest pod uwagę – rynek międzybankowy funkcjonujący w Polsce, tj. obejmujący transakcje walutowe pomiędzy bankami prowadzącymi działalność w kraju? Rynek międzynarodowy? A jeśli tak, to o jakim zakresie. Sąd zwrócił uwagę na treść definicji zawartych w §2 Regulaminu, w których odróżnia się „rynek międzybankowy w Londynie” (definicja LIBOR), „rynek międzybankowy w Warszawie” (definicja WIBOR) i „rynek międzybankowy” (definicja Bankowej Tabeli kursów walut), co przeczy tezie o istnieniu jednego, jednoznacznego i zrozumiałego desygnatu pojęcia „rynek międzybankowy”.

Zdaniem Sądu na podstawie tak skonstruowanych zapisów nie sposób również określić w jaki sposób konieczność ustalania kursów na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym miałaby wyznaczać wysokość kursów ustalonych przez bank i ograniczać jego swobodę.

Użycie pojęcia „na podstawie” nie oznacza zgodności ustalanych kursów z kursami obowiązującymi na „rynku międzybankowym”, a wymaga jedynie istnienia jakiegoś, nieokreślonego, odniesienia do tych ostatnich. Kursy banku mogą być zatem, według jego uznania, wyższe albo niższe od kursów na rynku międzybankowym, przy czym treść łączącego strony stosunku prawnego nie określa w jakim stopniu kursy przyjęte przez bank mogą różnić się od kursów na rynku międzybankowym.

Użycie sformułowania „na podstawie” porównać można do sposobu ustalenia stopy odsetek ustawowych czy odsetek ustawowych za opóźnienie. Oba rodzaje odsetek ustalane są w pewnym odniesieniu, a więc „na podstawie”, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Jednak ich wysokość znacząco odbiega od wysokości stopy referencyjnej stanowiącej podstawę jej ustalenia. Nie wiadomo też jakie kursy obowiązujące na „rynku międzybankowym” miały być uwzględniane przy ustalania kursu CHF/PLN, w tym, czy do takich ustaleń nie są wykorzystywane kursy innych walut.

Mając powyższe na względzie Sąd stwierdził, że zawarta w umowie regulacja zasad ustalania kursów stwarza jedynie pozór jej ustalenia. Na podstawie treści omawianych postanowień nie można powiedzieć o ustalanych kursach nic innego niż to, że kursy ustalone o godz. 16.00 będą obowiązywać przez kolejny dzień.

Zobacz: Czy TY możesz unieważnić lub odfrankowić swoją umowę o kredyt we frankach?

Z pewnością nie można przyjąć, że z postanowień umowy wynika, że bank zobowiązał się wskazywać w Tabeli kursów kurs wymiany „równy” kursowi walut obowiązującym na rynku pieniężnym. Dla wydanego rozstrzygnięcia nie ma również znaczenia w jaki sposób bank w rzeczywistości ustalał kursy walut.

Analizie w świetle przepisów regulujących granice swobody umów podlega treść czynności prawnej, a nie sposób wykonywania umowy.

Powyższe oznacza, że bankowi pozostawiono w istocie swobodne określenie kwoty podlegającej zwrotowi przez kredytobiorcę, ponieważ ani Umowa ani Regulamin nie precyzują w dostateczny sposób w jaki sposób kredytujący bank wyznacza kursy walut w sporządzanej przez siebie Tabeli kursów.

Zobacz: Ranking Kancelarii Frankowych 

Zatem najpierw bank może w zasadzie dowolnie określić kursy walut w Tabeli kursów, a następnie przy ich wykorzystaniu jednostronnie określić kwotę (we frankach), którą kredytobiorca ma zwrócić.

Następnie, w trakcie określania wysokości świadczenia spełnianego przez kredytobiorcę, powtórzona zostanie zbliżona operacja – bank w oparciu o ustalony przez siebie kurs określi wysokość świadczenia kredytobiorcy wyrażonego w złotych polskich. Wskazane zapisy spowodowały więc, że umowa została uznana za nieważną.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

1 Opinia

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • Poszukuję właśnie kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowiczów a w szeczególności w sprawach przeciwko Getin Bank. Czy możecie polecić sprawdzonego adwokata lub radcę prawnego?