Frankowicze poradnik

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – jak przygotować się do rozprawy, o co pyta sąd?

W przypadku kredytu we frankach szwajcarskich kredytobiorcy walczą zwykle o unieważnienie zawartej umowy kredytowej, lecz zdarza się również, że w sądzie podnoszą jedynie niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych, które zawarte zostały w umowie.

W sytuacji, gdy sąd uzna, iż umowa nie została ważnie zawarta, kredytobiorcy zwracana jest cała kwota, wraz z odsetkami, prowizją oraz ubezpieczeniami, która została przez niego do banku wpłacona z tytułu zawartej umowy, natomiast, gdy zakwestionowana zostanie jedynie skuteczność pojedynczych postanowień, w pozostałym zakresie umowa nadal wiąże strony, wówczas więc kredytobiorca otrzyma kwotę stanowiącą nadpłatę, czyli kwotę którą uiścił na podstawie niedozwolonych postanowień umownych, lecz nic ponad to, jeśli żadne inne żądanie się nie pojawiło.

Pamiętać zatem należy, że w takim przypadku zasadnym jest również żądanie zwrotu składek opłaconych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, warto więc i o to powalczyć w sądzie przy okazji żądania odfrankowania kredytu.

Jeżeli twój pozew zawierać będzie również żądanie zwrotu opłat poniesionych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, podczas zeznań sąd będzie zadawać ci również pytania z tego zakresu, warto więc być na to przygotowanym. Zanim jednak przystąpisz do zeznań, pamiętać musisz o kilku kwestiach, które są istotne nie tylko w sprawach dotyczących kredytów we frankach.

Przede wszystkim odpowiadaj na zadane pytania, a jeżeli na jakieś pytanie nie znasz bądź nie pamiętasz odpowiedzi to nie udawaj, że jest inaczej i nie staraj się na siłę stworzyć właściwej odpowiedzi, gdyż skutek takich działań jest z reguły odwrotny do zamierzonego.

Jeżeli natomiast zadanego pytania nie rozumiesz lub masz wątpliwości czy jego autorowi faktycznie o takie, a nie inne kwestie chodziło, dopytaj co przez zadane pytanie masz rozumieć.

Podchwytliwe pytania, kierowane w szczególności przez pełnomocnika banku, służą wyłapaniu nieścisłości w twoich zeznaniach i ewentualnych kłamstw, daj więc sobie chwilę i nie odpowiadaj pochopnie.

Podczas zeznań nie możesz również dać się sprowokować, gdyż emocje w takim przypadku są najgorszym doradcą, o czym doskonale wie twój przeciwnik procesowy.

Gdy już przyjdzie czas na twoje zeznania, w pierwszej kolejności będzie musiał podać swój wiek oraz wykonywany zawód, są to standardowe pytania w przypadku każdego postępowania sądowego.

Następnie, z uwagi na fakt, że przepisy inaczej kształtują sytuację kredytobiorcy- konsumenta od sytuacji kredytobiorcy- przedsiębiorcy, zapewne padną pytania w jakim celu kredyt został zaciągnięty, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, a jeżeli odpowiedź na ostatnie pytanie będzie twierdząca, to możesz się spodziewać zapytania o to czy kredyt został udzielony w związku z prowadzoną działalnością.

Kolejno powinny pojawić się pytania dotyczące okoliczności zawarcia umowy kredytowej, a więc czy korzystałeś z pomocy doradcy kredytowego przed zawarciem umowy kredytowej, czy bank przedstawił ci wysokość składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które zobowiązany będziesz opłacać oraz czy został określony termin przez który składki będziesz musiał opłacać, bądź liczba składek koniecznych do opłacenia.

W przypadku kredytu we frankach i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zawartego w takiej umowie, zdarza się, że wysokość wkładu własnego zależy od kursu franka szwajcarskiego, a więc jest zmienna, istotne zatem również będzie czy zostałeś poinformowany o możliwości zmiany wysokości wkładu własnego i ryzyku kursowym oraz czy już wtedy wyjaśniono ci na jakiej podstawie i w jaki sposób, wysokość poszczególnych składek będzie obliczana.

Ponadto sąd zapewne zapyta czy miałeś możliwość zapoznania się z projektem umowy, czy miałeś możliwość negocjowania jej warunków, bądź czy jej treść została z tobą uzgodniona, oraz czy mogłeś zawrzeć umowę kredytową z wyłączeniem zapisów dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Następnie sąd może dopytywać czy przedstawiono ci w jaki sposób bank ustalać będzie kursy walut, by obliczyć wysokość raty kredytu i jaki będzie mieć to wpływ na wysokość składki ubezpieczenia, jakie czynniki będą mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczenia oraz czy zdawałeś sobie sprawę/zostałeś poinformowany przez bank, że kursy walut stosowane przez bank do ustalenia poszczególnych rat kredytu i wysokości ich spłaty, są mniej korzystne od rynkowych.

Istotne również będzie czy w momencie podpisania umowy znałeś kwotę składki ubezpieczenia do zapłaty oraz czy wtedy znany był ci również kurs według którego obliczona miała zostać kwota kredytu w momencie jego wypłaty.

W przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu własnego istotne dla sądu będzie również, o to więc także możesz zostać zapytany, czy bank przedstawił ci wzór umowy ubezpieczenia, którą następnie zawarł z ubezpieczycielem, czy poinformował cię, że to tak naprawdę bank jest objęty ochroną płynącą z umowy ubezpieczenia, a nie ty, oraz jakie okoliczności muszą zaistnieć by ubezpieczyciel wypłacił kwotę ubezpieczenia.

Wskazane powyżej pytania stanowią oczywiście jedynie przykład, zarówno więc sąd, jak i pełnomocnicy, mogą zadać inne pytania, wszystko zależy bowiem od okoliczności faktycznych danej sprawy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz