wiadomości frankowicze

Tysiące wygranych spraw o kredyty we frankach w 2022 r. Sądy orzekają coraz szybciej.

Zainteresowanie sprawami frankowymi nie maleje, czego efektem jest kilkadziesiąt tysięcy postępowań sądowych prowadzonych przeciwko bankom, i nic nie wskazuje na to, że ten trend w najbliższej przyszłości się zmieni. Obłożenie sądów sprawami frankowymi jest zatem obecnie bardzo duże, co przekłada się nie tylko na długość procesów, lecz także na liczbę rozstrzyganych w każdym miesiącu postępowań. W pierwszym kwartale 2022 roku sądy wydały rekordową liczbę wyroków w procesach przeciwko bankom, co jest naturalną konsekwencją rekordowej liczby spraw z tego zakresu, dla frankowiczów ważne jest jednak to, że przeważająca większość wyroków jest dla nich korzystna, a zawarte umowy są masowo unieważniane.

Banki przegrywają tysiące spraw z Frankowiczami

W przypadku sporów pomiędzy posiadaczami kredytów frankowych, a bankami, trudność w oszacowaniu ogólnej liczby wydawanych wyroków, jak i orzeczeń uwzględniających roszczenia zgłaszane przez frankowiczów, wynika z tego, iż żadne oficjalne statystyki nie są w tym zakresie prowadzone, a dane, które są ujawniane, stanowią efekt wytężonej pracy kancelarii zajmujących się pomocą kredytobiorcom. Zebrane informacje mogą więc nie być kompletne, jednak nie zmienia to faktu, że w sądach frankowicze radzą sobie w imponujący sposób.

Szacuje się, że tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2022 roku, rozstrzygniętych zostało około 1 700 spraw frankowych, z czego 97 procent to wyroki pozytywne dla frankowiczów (kancelarie podają, że zapadło 1 655 korzystnych dla kredytobiorców wyroków), a banki wygrały tylko 2,5 procenta spraw, czyli 43 postępowania. Pozostałe 0,5 procenta to orzeczenia sądów drugiej instancji, które uchyliły wyroki sądów niższego rzędu i skierowały sprawy do ponownego rozpoznania.

Korzystne dla frankowiczów wyroki dotyczą przede wszystkim unieważnienia zawartej umowy kredytowej, o stwierdzeniu nieważności kontraktu, tylko w tym roku (w pierwszym kwartale) sądy orzekły ponad 1 580 razy, odfrankowionych zostało natomiast około 70 umów.

Co równie istotne, spośród zapadłych w sprawach frankowych orzeczeń, 315 wyroków to wyroki prawomocne, a kredytobiorcy prawomocnie wygrali 99 procent procesów, gdyż z owych 315 wyroków, 313 rozstrzygnięć zakończyło postępowanie zgodnie z żądaniami zgłaszanymi przez frankowiczów. Ciekawe jest również to, że pomimo dużego obłożenia sądów sprawami frankowymi, procesy przebiegają coraz sprawniej, a więc wyroki są wydawane szybciej, niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Sprawę frankową można szybko wygrać.

Uzyskanie korzystnego wyroku w sprawie przeciwko bankowi jest dla frankowiczów priorytetem, jednak zapewne żaden kredytobiorca nie będzie narzekać, gdy sprawa z bankiem zakończy się już w kilkanaście miesięcy od złożenia pozwu.

Z szybkiego zakończenia procesu cieszyli się m.in. klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, gdyż cały proces (w obydwóch instancjach) trwał zaledwie 17 miesięcy. Prawomocne orzeczenie zapadło dnia 27 stycznia 2022 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, sprawa prowadzona była pod sygnaturą I ACa 587/21, a cały proces toczył się przeciwko Santander Bank Polska. Orzeczenie w pierwszej instancji wydał Sąd Okręgowy w Katowicach, do którego w sierpniu 2020 roku trafił pozew przeciwko bankowi.

Rozstrzygnięcie zostało wydane już na pierwszej rozprawie, po siedmiu miesiącach od wniesienia pozwu, zatem wyrokiem z dnia 25 marca 2021 roku, sygn. akt: I C 759/20, Sąd unieważnił umowę kredytu frankowego. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się bank, więc na skutek wniesionej apelacji sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, Sąd drugiej instancji nie miał jednak wątpliwości co do zasadności wyroku sądu niższego rzędu, więc wniesiony środek zaskarżenia nie został uwzględniony.

Uzasadniając zajęte stanowisko, Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, iż umowa o kredyt frankowy zawierała niedozwolone postanowienia umowne i z tego powodu należało ją uznać za nieważną. Na podstawie zawartego kontraktu, bank miał bezpośredni wpływ na kształtowanie tabel kursowych, a więc finalnie to bank, przynajmniej częściowo, ustalał wysokość zobowiązania kredytobiorców. Tak sformułowanymi zapisami umowy kredytowej, bank naruszył równość pomiędzy stronami, a cała umowa nie była dla kredytobiorców jasna i zrozumiała, gdyż nie zostało im wyjaśnione na czym dokładnie polega ryzyko kursowe w kredycie walutowym, z tych więc względów umowa została unieważniona.

Przeczytaj: ILE zyskasz wygrywając w sądzie sprawę o kredyt we frankach? SYMULACJA I OBLICZENIA

Kancelaria Adwokacka  Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni może się pochwalić szybkim uzyskiwaniem wyroków również przed innymi sądami, gdyż prawomocne orzeczenie w Sądzie w Warszawie zapadło po postępowaniu trwającym tylko 21 miesięcy, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że do tego właśnie sądu trafia najwięcej pozwów z zakresu spraw frankowych.

Wyrok w pierwszej instancji został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 maja 2021 roku, sygn. akt: II C 1027/20, i już tutaj Sąd nie miał wątpliwości, że zawarta przez kredytobiorców umowa kredytu frankowego z Getin Bankiem, jest nieważna. Z wydanym orzeczeniem nie zgodził się bank, więc sprawa trafiła na wokandę Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Orzeczenie przez sąd drugiej instancji zostało wydane w dniu 26 stycznia 2022 roku, sygn. akt: V ACa 655/21, złożona apelacja nie została jednakże uwzględniona przez Sąd, więc prawomocne stało się rozstrzygnięcie w zakresie stwierdzenia nieważności zawartego kontraktu.

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy, sądy obydwóch instancji nie miały wątpliwości, że umowa kredytowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto, Sąd Apelacyjny podkreślił, iż umowa nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z regulacjami Prawa bankowego, gdyż bank mógł dowolnie kształtować kursy waluty, a więc kredytobiorcy nie wiedzieli jak wysoki kredyt muszą spłacić oraz jak poszczególne raty będą się kształtować.

Nie każda sprawa frankowa szybko się zakończy.

Informacje o tym, że sprawy frankowe rozstrzygane są coraz szybciej pojawiają się obecnie nieco częściej, jednak zauważyć należy, iż szybkie przeprowadzenie procesu z bankiem nadal nie jest powszechne, a zatem wciąż wiele spraw frankowych trwa od 3, do nawet 5 lat.

Długość procesu z bankiem zależy od wielu czynników, które nie zawsze są zależne od kredytobiorcy, jednakże coraz częściej da się zauważyć, że jeżeli frankowicza w postępowaniu przeciwko bankowi reprezentuje wyspecjalizowana w sprawach frankowych kancelaria, wówczas sprawy toczą się rekordowo szybko.

Kancelarie mające duże doświadczenie w procesach z bankami, mają bardzo dobrze opracowane umowy kredytowe, ich know how jest coraz lepsze, a to powoduje, że w prowadzonych sprawach potrafią przygotować bardzo dobrą i przejrzystą dla sądu argumentację.

Takie kancelarie już samymi twierdzeniami zawartymi w pozwie potrafią wygrać sprawę, gdyż zdarzały się już przypadki, że sądy w takich sytuacjach orzekały bardzo szybko, często po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, gdyż za wystarczające uznawane były twierdzenia i dowody zawarte w pozwie i dołączonych do pozwu dokumentach. Żeby więc sprawa z bankiem szybko się zakończyła, prowadzenie sprawy kredytobiorca powinien zlecić profesjonaliście.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz