analiza umowy kredyt we frankach

Sprawy frankowe Bank Millennium – analiza umowy, pozew, wyroki

Pozwanie Bank Millennium za kredyt we frankach – unieważnienie kredytu, odfrankowienie

W przypadku kredytów indeksowanych, zwanych inaczej waloryzowanymi, zarówno kwota zobowiązania i waluta kredytu są określone w walucie polskiej, jak również sam kredyt jest wypłacany w złotych polskich, jednakże na dzień wypłaty kredytu, kwota ta jest przeliczana na walutę obcą, po jej bieżącym kursie, co oznacza, że kwota wyrażona w walucie obcej stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych. 

Kredytobiorca w takim więc przypadku otrzymuje harmonogram spłat w walucie obcej, jednak spłata rat dokonywana jest już w złotówkach, po bieżącym kursie wymiany tej waluty z dnia spłaty raty. 

Umowy w takim kształcie oferował m. in. Bank Millenium, gdy kredytobiorcy postanowili jednak poszukać sprawiedliwości w sądzie, szybko okazało się, że w umowach tych znajduje się wiele klauzul niedozwolonych, a więc takich, które dla kredytobiorcy nie są wiążące, więc pobrane na ich podstawie pieniądze bank powinien zwrócić klientowi.

W zakresie niedozwolonych postanowień umownych Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wiele wyroków w których uznał, iż dany zapis stosowany w umowie stanowi postanowienie abuzywne, a kilka z tych wyroków dotyczyło zapisów stosowanych przez Bank Millenium, żeby więc odnaleźć interesujące orzeczenia, wystarczy zapoznać się z rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W rejestrze tym, pod numerem 3178, umieszczona została klauzula dotycząca indeksacji, stosowana przez Bank Millenium, zakazane jest więc przez Bank stosowania następującego zapisu: 

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” 

Niedozwolony zapis w umowie banku Millennium

Klauzula ta została uznana za niedozwoloną, gdyż to bank ustala kurs kupna waluty, a zatem nie wiadomo jakie okoliczności i czynniki wpływają na ustalenie owego kursu, jest on w pełni zależny od uznania banku, a zatem Sąd uznał, że taki zapis narusza interesy konsumenta, gdyż jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. 

W uzasadnieniu do wydanego orzeczenia Sąd podkreślił ponadto, że bank miał możliwość nie tylko ustalenia w dowolny sposób wysokości kursu waluty, na poziomie znacznie przekraczającym rynkowy kurs wymiany, ale również przyjęcie takiego kursu z danego dnia, który będzie dla niego najkorzystniejszy, co tym samy naraziło konsumenta na dodatkowe koszty, niezależne od kosztów związanych ze zmianą rynkowych kursów walut.

Niedozwolony zapis w umowie banku Millennium

Powyższy zapis o spłacie rat wg kursu sprzedaży jest tożsamy z klauzulą 3179 z Rejestru UOKiK

Zobacz pełną treść wyroku 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11)

Z podobnego powodu, a więc ze względu na całkowitą swobodę banku w ustalaniu kursu sprzedaży, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolony uznał zapis dotyczący spłaty kredytu w brzmieniu: „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”, jeśli więc i w twojej umowie jest podobny zapis, wiedz, że bank nie może go stosować.

Sąd w wydanym orzeczeniu jednoznacznie stwierdził, że skoro konsument nie ma żadnego wpływu na kurs sprzedaży waluty obcej, a jest on ustalany arbitralnie przez drugą stronę, przy uwzględnieniu kryteriów całkowicie dowolnych, gdyż zależnych od stanowiska i decyzji banku, to nie można mówić, aby mechanizm zawarty w klauzulach nie był abuzywny.

Poza wskazanymi powyżej przykładami klauzul niedozwolonych, Bank Millenium „ma na sumieniu” jeszcze inne zapisy, które możesz skutecznie kwestionować w sądzie, a które dotyczą całkowitego koszty kredytu.

Bank w tym przypadku stosował bowiem zwykle bardzo sprytny mechanizm i wyliczając całkowity koszt kredytu „zapominał” o spreadzie, przez co koszt ten był w umowach zaniżany, a więc tak naprawdę zostałeś takim oto sposobem wprowadzony w błąd przez bank, jeśli oczywiście rzeczywiste koszty kredytu były wyższe niż te wskazane w umowie.

Wprowadzenie w błąd przez bank ma jednak bardzo doniosłe konsekwencje prawne, gdyż daje ci to podstawy do żądania unieważnienia zawartej umowy kredytowej lub możesz domagać się by twój kredyt został uznany za kredyt złotówkowy, z pominięciem indeksacji, a więc wówczas powstaje po twojej stronie roszczenie o zwrot przez bank nadpłaty, która powstała na skutek uiszczania zawyżonych rat.

Jeśli jeszcze nie wiesz co to jest unieważnienie kredytu frankowego oraz odfrankowienie kredytu koniecznie obejrzyj materiał zamieszczony poniżej gdzie w prosty sposób podajemy na czym polegają te rozwiązania oraz jakie są ich skutki

 

 

Uwadze sądów nie umknęły również zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które również w umowach Banku Millenium się pojawiały i które również zostały uznane za niedozwolone.

Zawieranie w umowach kredytowych niedozwolonych zapisów Bankowi Millenium jednak się nie opłaciło, sądy bowiem bardzo często w takich przypadkach orzekały o unieważnieniu zawartej umowy, a więc takie umowy traktowane były tak jak nigdy nie zawarte.

BANK MILLENNIUM – UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU

Przykładem powyższego jest orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z lipca 2018 r. w którego uzasadnieniu przeczytać możemy, że sprzeczne z istotą każdej umowy jest uzgodnienie przez strony, że o zakresie obowiązków jednej z nich zadecyduje na zasadzie swobodnego uznania druga strona w toku wykonywania umowy, umowa została zatem z tego powodu uznana za nieważną.

Zobacz pełną treść wyroku

XXIV C 241/17 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-07-27

W innym z kolei orzeczeniu, wydanym jednak przez ten sam Sąd, Sąd stwierdził, że unieważnienie zawartej umowy kredytowej powoduje, że spełnione na jej podstawie przez strony świadczenia traktować należy jako nienależne, gdyż spełnione zostały bez podstawy prawnej.

To zaś oznacza, iż osoba, która takie świadczenie spełniła uprawniona jest do żądania jego zwrotu, w takim więc przypadku możesz żądać od banku zwrotu wszystkich świadczeń, które przekazałeś na podstawie zawartej umowy.

Zobacz pełną treść wyroku

III C 1073/14 – wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-08-22

Co również istotne, gdy sąd stwierdzi iż dane postanowienie jest niedozwolone nie ma możliwości, by tak powstałą lukę w umowie uzupełnić przepisem o charakterze dyspozytywnym, gdyż polski system prawa takim przepisem nie dysponuje. W takiej więc sytuacji jedyne co może zrobić sąd to stwierdzić nieważność umowy kredytowej zawierającej takie zapisy.

Zobacz inne wyroki – unieważnienie umowy kredytu frankowego Bank Millenium

XXIV C 241/17 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-07-27

III C 299/15 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-05-17

W przypadku, gdy umowa zawiera zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, sądy orzekały o ich abuzywnym charakterze, jednakże te postanowienia nie określają głównych świadczeń stron, więc unieważnienie umowy z tego powodu nie jest możliwe.

Abuzywny charakter postanowień dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powoduje, że zapisy te są bezskuteczne, a więc niewiążące kredytobiorców ex lege i ex tunc, bank musi więc oddać kredytobiorcom całą kwotę, którą z tego tytułu pobrał.

W przypadku spraw prowadzonych przeciwko Bankowi Millenium, niejednokrotnie głos zabierał również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który stwierdził, że postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku.

Ta nierównowaga stron wpływa na wysokość świadczeń, ponieważ to bank w tabeli ustala kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych.

Konsument jest natomiast pozbawiony wpływu na wysokość waloryzacji kursu, nawet nie wie czym kieruje się bank w podejmowaniu decyzji. W ocenie Prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna.

Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. Co więcej, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa. Jednak zdaniem urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie.

Prezes UOKiK podzielił więc tym samym stanowisko przyjęte przez sądy, które niedawno zostało potwierdzone opinią wydaną przez Rzecznika Generalnego TSUE.

Dobry prawnik – kancelaria do sprawy frankowej przeciwko bank Millennium

Kancelaria prawna, kredyt we frankach- którą wybrać?

Najnowsze wyroki wygrane frankowiczów Bank Millennium:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt I C 435/17, wyrok z dnia 13.02.2020 r.

Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, sygn. akt II C 2779/18, wyrok z dnia 06.02.2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 807/17, wyrok z dnia 03.01.2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1337/19, wyrok z dnia 03.01.2020 r.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy!