kredyty w złotówkach

Sąd zadecydował WIBOR JEST NIEWAŻNY? Raty kredytów złotowych można obniżyć nawet o 75 procent!

Raty kredytów złotowych można obniżyć nawet o 75 procent! W Katowicach wydane zostało pierwsze w Polsce postanowienie sądu, na mocy którego złotowy kredyt hipoteczny został pozbawiony WIBOR-u. W efekcie rata kredytu spadła z 6,7 tys. zł do ok. 1,7 tys. zł. Kredytobiorczyni od tej pory będzie spłacała tylko kapitałową część raty powiększoną o odsetki równe stałej marży w wysokości 2,19 proc. Oprocentowanie kredytu spadło o około 7,5 proc., bo w tych granicach kształtują się obecnie wskaźniki WIBOR. Kolejną korzyścią wynikającą z postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach jest pozbycie się przez kredytobiorczynię nieograniczonego ryzyka wzrostu stopy procentowej. To niewątpliwie przełomowy moment dla setek tysięcy złotówkowiczów borykających się z ogromnym wzrostem rat. Pozwy kwestionujące umowy z oprocentowaniem zmiennym bazującym na WIBOR-ze mają szanse powodzenia.

  • Pierwsze postanowienie sądu eliminujące z umowy kredytu złotowego WIBOR stało się faktem. 3 listopada br. sąd w Katowicach udzielił kredytobiorczyni zabezpieczenia powództwa polegającego na ustaleniu, że na oprocentowanie kredytu składa się wyłącznie marża w wysokości 2,19 proc.
  • W wyniku przedmiotowego postanowienia sądu rata kredytu spadła z 6.700 zł do około 1.700 zł. Oprocentowanie zostało obniżone o blisko 7,5 proc.
  • Sąd przychylił się do argumentacji, że oprocentowanie zmienne bazujące na WIBOR-ze jest wadliwe. Może to być zapowiedź korzystnych wyroków sądów w sprawach z powództwa kredytobiorców złotowych, którzy zakwestionowali wysokość oraz sposób ustalania indeksu WIBOR.
  • Banki w sposób nieuprawniony zarabiają podwójnie – na marży bankowej oraz na różnicy pomiędzy wysokością WIBOR a kosztem pozyskania pieniądza na rynku. W ocenie ekspertów, WIBOR nie jest wskaźnikiem reprezentatywnym ani obiektywnym, a sposób jego wyliczania budzi liczne kontrowersje.
  • Na pozwaniu banku za kredyt złotowy z oprocentowaniem na bazie WIBOR można sporo zyskać. Dowodzi tego sprawa z Katowic, która może być przełomem. Warto swoją umowę kredytową skonsultować z prawnikiem, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawiera ona abuzywne postanowienia.

Przełomowe postanowienie – sąd w Katowicach eliminuje WIBOR z kredytu złotowego

Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy pochwaliła się w mediach społecznościowych pierwszym w Polsce postanowieniem sądu eliminującym WIBOR z umowy złotowego kredytu hipotecznego. Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach zostało wydane w dniu 3 listopada 2022 r. w postępowaniu zabezpieczającym powództwo (sygn. akt I Co 556/22). Wniosek kredytobiorczyni trafił do sądu 18 października 2022 r.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, od tej pory przez cały czas trwania procesu kredytobiorczyni będzie płaciła ratę niższą o około 75 proc. Oprocentowanie kredytu będzie równe stałej marży bankowej ustalonej w umowie kredytowej na 2,19 proc. Bank nie ma prawa doliczać do podstawy oprocentowania WIBOR-u, który jest już bardzo wysoki i stale szybuje w górę.

W efekcie, wysokość raty spadnie z 6.700 zł do około 1.700 zł, czyli rata będzie niższa niż w momencie zawierania umowy. Kredytobiorczyni pozbędzie się także ryzyka dalszego wzrostu stopy procentowej, które wobec wysokiej inflacji w Polsce jest bardzo realne.

Co istotne, sąd w Katowicach zrezygnował z uzasadnienia postanowienia, gdyż w pełni podzielił argumentację zaprezentowaną we wniosku. Sąd uznał, że z umowy należy usunąć WIBOR z dwóch powodów:

  • po pierwsze – bank w sposób nieprawidłowy poinformował kredytobiorczynię posiadającą status konsumenta o skutkach ekonomicznych zmiany oprocentowania, a także o skali nieograniczonego ryzyka wynikającego ze zmiennej stopy procentowej bazującej na WIBOR-ze.
  • po drugie – sposób ustalania oprocentowania opartego na wskaźniku WIBOR jest wadliwy.

Sąd uznał WIBOR za wadliwy

Wysokość wskaźników WIBOR jest ustalana każdego dnia roboczego podczas tzw. fixingu, na podstawie danych przekazywanych przez 10 największych banków w Polsce. Teoretycznie metodologia wyliczania WIBOR-u jest szczegółowo określona i bazuje na tzw. kaskadzie danych oraz algorytmach ekonometrycznych. Wyliczeń dokonuje spółka GPW Benchmark posiadająca licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednak sama KNF, jak i polski rząd przyznają, że konieczna jest reforma wskaźnika WIBOR lub zastąpienie go innym indeksem. Kontrowersje budzi fakt, że kwotowania nie opierają się na rzeczywistych transakcjach, ale na deklaracjach banków.

Na rynku międzybankowym od dawna nie dochodzi do transakcji na 3 lub 6 miesięcy, które mogłyby być podstawą do wyliczenia wskaźników WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. Banki nie pożyczają sobie pieniędzy na tak długie okresy, dlatego na potrzeby wyliczenia wysokości WIBOR przekazują tzw. oceny eksperckie, po jakiej cenie ewentualnie udzieliłyby sobie pożyczki na wskazane okresy. Istnieje potencjalna możliwość manipulowania przez banki wysokością WIBOR-u, bo w interesie kredytodawców jest jak najwyższy poziom tego wskaźnika – dzięki temu zarabiają krocie na odsetkach od kredytów. Podejrzenia o manipulacje pojawiły się już w przeszłości w odniesieniu do  wskaźnika LIBOR, dlatego został on usunięty z rynku.

Zobacz: Unieważnienie kredytu w złotówkach PKO BP jest możliwe. Są już takie prawomocne wyroki

Ponadto eksperci mają poważne zastrzeżenia czy wskaźnik WIBOR jest reprezentatywny i obiektywny. Przede wszystkim odnosi się on do transakcji między bankami, zatem nie powinien być podstawą oprocentowania kredytów detalicznych. Nie oddaje on też kosztu pozyskiwania przez banki pieniądza, gdyż finansują one akcję kredytową w dużym stopniu z depozytów, które są wciąż bardzo nisko oprocentowane.

Pozwy za WIBOR mają duże szanse powodzenia

Pierwsze pozwy kwestionujące wysokość oraz sposób ustalania wskaźnika WIBOR trafiły do polskich sądów już w lutym tego roku. W tym okresie kredytobiorcy zaczęli odczuwać pierwsze skutki podwyżek stóp procentowych w Polsce. Wskaźniki WIBOR są mocno powiązane z wysokością stopy referencyjnej NBP, jednak rosną szybciej niż wynikałoby to z kolejnych decyzji RPP. Obecnie podstawowa stopa banku centralnego wynosi 6,75 proc., a wskaźniki WIBOR kształtują się na poziomie 7,42 proc. (WIBOR 3M) oraz 7,62 proc. (WIBOR 6M). Przekłada się to na wysokie raty kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem, a takich jest w Polsce większość, bo banki nie miały dotąd w ofercie kredytów ze stałą stopą procentową.

Prawnicy reprezentujący w sądach kredytobiorców złotowych uważają, że postanowienia umów kredytowych dotyczące zmiennego oprocentowania są abuzywne i nie wiążą konsumenta od daty zawarcia umowy. Banki pobierają podwójne wynagrodzenie – stałą marżę ustaloną w umowie oraz różnicę pomiędzy wysokością WIBOR a kosztem pozyskania pieniądza na rynku. Takie działania są sprzeczne z ustawą Prawo bankowe oraz z naturą stosunku zobowiązaniowego. Co więcej, banki nie dochowują ciążących na nich obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka wzrostu stopy procentowej oraz skutków ekonomicznych wiążących się z zawarciem tego typu umowy kredytowej.

Ciekawe: Jak obniżyć raty kredytu w złotówkach PLN – WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA i dokumentów z BANKU

Nasuwa się analogia z kredytami waloryzowanymi kursem franka szwajcarskiego, które obecnie są unieważniane przez sądy na masową skalę właśnie z powodu zawartych w nich klauzul abuzywnych. Niewykluczone, że wkrótce sądy w Polsce będą wydawać także korzystne dla kredytobiorców wyroki w sprawie złotowych kredytów z oprocentowaniem bazującym na WIBOR-ze. Istnieje kilka możliwych wariantów rozstrzygania przez sądy sporów na gruncie tych kredytów – od usunięcia z umowy samego WIBOR-u, poprzez wyeliminowanie całego postanowienia dotyczącego oprocentowania (WIBOR-u oraz marży), aż do unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Przykład z Katowic pokazuje, że pozwy za WIBOR mają duże szanse powodzenia. Gra idzie o sporą stawkę, bo raty kredytu można obniżyć o około 3/4 i całkowicie pozbyć się ryzyka dalszego wzrostu stóp procentowych. Raty kredytów złotowych wzrosły dwukrotnie w porównaniu do okresu sprzed pierwszej podwyżki stóp procentowych, która miała miejsce w październiku 2021 r. Dotknęło to setek tysięcy kredytobiorców, zwłaszcza tych którzy zaciągnęli zobowiązania przy rekordowo niskich stopach.

W związku z tym, że umowy kredytowe z oprocentowaniem na bazie WIBOR-u z dużym prawdopodobieństwem mogą być wadliwe, warto zasięgnąć w tej sprawie konsultacji z kancelarią specjalizującą się w sporach z bankami.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz