wiadomości frankowicze

Santander Bank Polska (BZ WBK) – Frankowicze ugody i strategie wygrywające w sądach

Wyroki TSUE dotyczące spraw C-140/22 i C-28/22 uderzą we wszystkich przedstawicieli sektora bankowego, którzy w przeszłości udzielali konsumentom kredytów we franku bądź są „spadkobiercami” takich umów po fuzjach i przejęciach. Nie inaczej jest w przypadku Santandera, który już teraz ma poważny problem z procesami frankowymi, a wkrótce może stanąć przed perspektywą aktualizacji rezerw na ryzyka wadliwych umów kredytowych. Santander Bank Polska, podobnie jak i Santander Consumer Bank, nie radzi sobie w sądach i na masową skalę przegrywa z klientami sprawy o stwierdzenie nieważności frankowych kontraktów. Zainteresowanie ugodami, w porównaniu do zasobności portfela frankowego tych podmiotów, jest marginalne. Co muszą wiedzieć frankowicze, którzy planują się sądzić z Santanderem w 2024 roku?

  • Pod koniec października 2023 roku Santander Bank opublikował swoje sprawozdanie finansowe za III kwartał. Wynika z niego, że podmiot zawarł łącznie 8 407 ugód z frankowiczami. W samym trzecim kwartale zawarto tylko 1 032 ugody
  • Na dzień 30 września 2023 roku Grupa Santander otrzymała łącznie 2 090 prawomocnych orzeczeń w sprawach o kredyty frankowe. Z tego aż 1 996 wyroków to wygrane kredytobiorców. Bank w całości lub w części wygrał 94 sprawy
  • Na koniec III kwartału Grupa Santander była pozwana w 16 420 postępowaniach o kredyty waloryzowane kursem franka. Na koniec IV kwartału 2022 roku takich postępowań przeciwko Santanderowi toczyło się „tylko” 12 225 
  • Ogromna dysproporcja pomiędzy zawartymi ugodami a sprawami sądowymi może się jeszcze powiększyć. Frankowicze w grudniu zyskają kolejne argumenty za sądzeniem się z Santanderem. Pod znakiem zapytania stoi ważność roszczeń podmiotu o zwrot kapitału.

Grupa Santander przegrała prawomocnie 95,5 proc. spraw sądowych o franki. Lepiej już nie będzie?

Santander Bank nie ma lekko w sądach. Jest pozywany na masową skalę o wadliwe umowy frankowe, nie tylko z portfela Banku Zachodniego WBK, ale również o te, które odziedziczył np. po Kredyt Banku. Na koniec III kwartału Grupa była stroną pozwaną w 16 420 sprawach frankowych. W zaledwie 9 miesięcy „wzbogaciła się” o 4 195 postępowań – jeszcze na koniec IV kwartału 2022 roku było ich bowiem 12 225.

Santander robi, co może, by zdjąć ryzyka prawne z wciąż aktywnych hipotek frankowych. Proponuje kredytobiorcom ugody, jednak ze skutkiem dalekim od wymarzonego. Do tej pory Grupa zawarła 8 407 ugód ze swoimi frankowymi klientami, z czego 1 032 ugody pochodzą z III kwartału. Nawet najwięksi entuzjaści tego banku nie mogą uznać takiego wyniku za sukces, zwłaszcza że portfel frankowy tej instytucji wciąż jest bardzo zasobny: zawiera aż 32,3 tys. umów indeksowanych i denominowanych kursem CHF (dane aktualne na 30 września 2023 roku) w łącznej kwocie 6,88 mld zł brutto.

Większość zakończonych spraw sądowych o franki nie potoczyła się po myśli Santandera. Sumarycznie sądy wydały 2 090 prawomocnych wyroków w sprawach, w których Grupa została pozwana o kredyty w CHF. Aż 1 996 wyroków to wygrane frankowiczów, zaś 94 wyroki to częściowe lub całościowe wygrane banku. Santander przegrał więc prawomocnie ponad 95,5 proc. spraw sądowych o kredyty pseudowalutowe (po wyroku TSUE z 3 października 2019 roku) i nic nie wskazuje, aby statystyka ta miała się nagle poprawić. Wręcz przeciwnie, są powody, by myśleć, że będzie odwrotnie.

TSUE znów po stronie frankowiczów: korzystny wyrok krzyżuje plany m.in. Santanderowi

Dnia 7 grudnia 2023 roku TSUE wydał ważny dla sektora bankowego wyrok w sprawie C-140/22. Wg ekspertów jeden z wniosków płynących z tego wyroku jest taki, że konsumentom sądzącym się z przedsiębiorcą o kredyt z wadliwymi warunkami umownymi przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie liczone od momentu wezwania owego przedsiębiorcy do zapłaty. Odsetki zostają wypłacone oczywiście dopiero wówczas, gdy klient banku skutecznie podważy kwestionowany kontrakt kredytowy i doprowadzi do jego unieważnienia w sądzie. Po wyroku TSUE frankowicze mogą domagać się od banków, w tym od Santandera, znacznie wyższych korzyści z nieważności umów.

W grę wchodzi bowiem nie tylko rozliczenie „do zera” wadliwych umów, ale również zabezpieczenie roszczenia konsumenta przed utratą wartości w czasie poprzez naliczenie ustawowych odsetek za opóźnienie, które obecnie wynoszą 11,25 proc. w skali roku.

Co więcej, już 14 grudnia 2023 roku TSUE podejmie się rozpatrzenia kolejnej frankowej sprawy, której sygnatura to C-28/22. W tym przypadku Trybunał odpowie na pytanie krajowego sądu o początek biegu przedawnienia roszczeń banku (wkrótce może się okazać, że banki nie mają prawa żądać zwrotu wypłaconego klientom kapitału, bo roszczenia są przedawnione) oraz prawo banku do zarzutu zatrzymania, pozbawiającego konsumenta znacznej części odsetek za zwłokę. Jeśli i ten wyrok okaże się prokonsumencki, frankowicze staną się jeszcze bardziej zdeterminowani do sądzenia się, również z Santander Bankiem, który przecież już teraz masowo przegrywa w sądach w całej Polsce i nie jest w stanie zaproponować klientom ugód zbliżonych w skutkach do sankcji darmowego kredytu.

Frankowiczów do składania powództw przeciwko Santanderowi motywują również już zapadłe wyroki sądów. Kredytobiorcy słyszą, że ten czy inny znajomy lub krewny unieważnił swoją umowę i zyskał na tym kilkaset tysięcy złotych, i chcą dla siebie takich samych korzyści. Dodatkowo do frankowiczów dociera, że ich roszczenia nie są przedawnione, nawet jeśli spłacili swoje kredyty w całości. Zgadza się, kredytobiorca będący konsumentem ma ogromne szanse na odzyskanie od banku całej nadwyżki ponad nominalnie wypłaconą kwotę kredytu już po spłaceniu umowy. W skali kraju chodzi nawet o kilkaset tysięcy kontraktów, spośród których spora część została podpisana z poprzednikiem prawnym Santandera. Przykłady tego, jak wyglądają rozliczenia nieważnych umów z portfela Santander Banku, prezentujemy poniżej.

Ekspresowe wyroki w sprawach frankowych przeciwko Santanderowi na przykładach

Ile trzeba czekać na wyrok unieważniający umowę frankową wchodzącą w skład portfela Santander Banku? Przykłady pochodzące z kancelarii adwokata Pawła Borowskiego pokazują, że coraz krócej. Sprawdźmy trzy nowe wyroki, które ten wrocławski specjalista od spraw frankowych uzyskał dla swoich klientów:

  • wyrok w sprawie I C 495/23, wydany 15 września 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Rybniku – spór dotyczył umowy Ekstralokum, zawartej z Kredyt Bankiem w 2008 roku. Sąd uznał umowę kwestionowaną przez kredytobiorcę za nieważną i zasądził od pozwanego Santander Banku Polska na rzecz powoda kwotę 360 662,33 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 18 marca 2023 roku. Całe postępowanie trwało tylko 6 miesięcy, a kredytobiorca zyskał na unieważnieniu umowy aż 500 tysięcy złotych
  • wyrok w sprawie I C 505/23, wydany 27 września 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu przeciwko Santander Consumer Bankowi – tym razem stwierdzono nieważność umowy kredytu frankowego zawartej w 2006 roku, co skutkowało zasądzeniem na rzecz powoda od pozwanego banku kwoty 146.217,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od 8 września 2023 roku. Postępowanie w sądzie I instancji trwało tylko 5 miesięcy, a zysk kredytobiorców z zakwestionowania umowy to 159 tys. zł
  • wyrok w sprawie XV C 428/23, wydany 21 lipca 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Gdańsku przeciwko Santander Bankowi Polska – w tym przypadku sąd ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego Ekstralokum. Umowa została podpisana z Kredyt Bankiem w 2005 roku. W związku z jej nieważnością Santander musi oddać kredytobiorcy kwotę 210.169,42 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 3 marca 2023 roku. Postępowanie w sądzie I instancji trwało 3 miesiące, a zysk kredytobiorcy z wyroku to 169 tys. zł.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej Santander Banku w mniej niż 3 lata

Jak powszechnie wiadomo, banki na ogół składają apelacje od niekorzystnych dla siebie wyroków wydanych w I instancji. Ile czasu mija od złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie o nieważność kredytu frankowego z portfela Santander Banku? Sprawdźmy to na przykładzie klienta Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Dnia 29 sierpnia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie I ACa 480/23, w której pozwanym był Santander Bank Polska. Bank pozwano w związku z umową kredytu frankowego, która zawierała niedozwolone postanowienia przeliczeniowe. Wpierw Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2022 roku ustalił, że umowa zawarta przez strony jest nieważna, ponadto zasądził od pozwanego Santander Banku Polska na rzecz powodów kwotę 429.043,25 zł i obciążył bank kosztami procesowymi.

Apelacja banku została odrzucona – sąd II instancji jedynie umieścił w swoim wyroku sprostowanie dotyczące oznaczenia przedmiotu sporu poprzez dodanie wyrazów „i ustalenie”. Bank musi pokryć koszty apelacji w wysokości 8 100 zł z odsetkami za zwłokę w zapłacie. Wyrok jest już prawomocny, całe postępowanie trwało 31 miesięcy, w tym postępowanie apelacyjne trwało tylko 6 miesięcy.

Jaki jest przepis na szybką wygraną z Santanderem? Oto kilka najważniejszych wskazówek dla frankowiczów na 2024 rok:

  • szybkie i skrupulatne skompletowanie dokumentacji – aby pozwać bank, kredytobiorca będzie potrzebował nie tylko kompletu dokumentów kredytowych (umowa i wszystkie załączniki do niej), ale także historii spłaty swojego kredytu. Z tymi dokumentami należy zgłosić się do kilku dobrych kancelarii frankowych celem bezpłatnej analizy potencjalnych korzyści z wygranej oraz oszacowania kosztów opieki prawnej
  • niezwlekanie z decyzją o pozwie – do sądów trafia coraz więcej powództw o franki, a niektóre wydziały są wprost przepełnione sprawami tej kategorii. Nie warto odkładać decyzji na bliżej nieokreśloną przyszłość. Lepiej pozwać bank bez zbędnej zwłoki, niż później czekać po 4 czy 5 lat na prawomocny wyrok
  • wybór dobrego adwokata – doświadczony i wyspecjalizowany pełnomocnik prawny ma już wypracowaną skuteczną strategię w walce z Santanderem (a także każdym innym bankiem, który masowo udzielał kredytów we franku) i wie, jak odeprzeć argumenty strony przeciwnej. Jego skuteczność jest wyraźnie widoczna w wyrokach, które już uzyskał dla swoich klientów i które publikuje na swojej stronie i w social mediach.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz