wiadomości frankowicze Wyróżnione

Postanowienie TSUE z dnia 08.05.2024 ostateczny nokaut banków i kolejna wygrana dla Frankowiczów – Zarzut Zatrzymania niezgodny z 93/13/EWG

Czy możemy już mówić o definitywnym rozstrzygnięciu wszelkich wątpliwości nurtujących polskich sędziów na korzyść Frankowiczów? Wydaje się, że tak! Po ostatniej dużej uchwale frankowej wydanej przez Sąd Najwyższy w zeszłym miesiącu dziś przychodzą kolejne dobre wieści. Tym razem prosto z TSUE.

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 8 maja 2024 r. wydał postanowienie, które stanowi zwieńczenie długotrwałej batalii prawnej między kredytobiorcami a instytucjami bankowymi. Sprawa dotyczyła przede wszystkim zastosowania prawa zatrzymania w kontekście kredytów frankowych, co przez lata stwarzało poważne trudności Frankowiczom pragnącym dochodzić swoich praw.

Z analizy orzecznictwa oraz licznych apelacji wynikało, że stosowanie tego prawa przez banki było jednym z kluczowych mechanizmów obronnych utrudniających kredytobiorcom efektywne uwolnienie się od nieuczciwych warunków umownych. Dzięki odważnej decyzji Sądu Okręgowego w Krakowie oraz konsekwentnym działaniom SSO Anny Baran, które doprowadziły do zadania pytania prejudycjalnego TSUE, możliwe stało się wydanie orzeczenia, które może być przełomem w rozumieniu i stosowaniu prawa konsumenckiego w Polsce.

Tło prawne i geneza wydarzenia – Sprawa C-424/22 przed TSUE

Geneza sprawy C-424/22 sięga początku 2022 roku, gdy Sąd Okręgowy w Krakowie zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Pytanie dotyczyło interpretacji przepisów Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a konkretnie zastosowania prawa zatrzymania w kontekście umów kredytowych, w których występowały klauzule uznane za nieuczciwe. Sąd Okręgowy podniósł problematyczność tej praktyki, podkreślając, że może ona naruszać zasady ochrony konsumentów i utrudniać dochodzenie ich praw.

Sąd zwrócił się do TSUE o wyjaśnienie, czy praktyka zatrzymania, polegająca na tym, że bank może wstrzymać wykonanie swojego obowiązku zwrotu nadpłaconych środków, dopóki kredytobiorca nie zwróci całości kapitału, jest zgodna z europejskim prawem konsumenckim. To pytanie zapoczątkowało proces, który mógłby zmienić sposób traktowania kredytobiorców w podobnych sytuacjach w całej Unii.

Istota rozstrzygnięcia TSUE z 8 maja 2024

TSUE, odpowiadając na pytanie prejudycjalne, jasno określił, że zasady Dyrektywy 93/13/EWG są przeciwne praktyce zatrzymywania spornej kwoty przez banki w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z powodu nieuczciwych warunków. Orzeczenie to ma znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłych rozstrzygnięć sądowych w podobnych przypadkach w całej Europie. Orzeczenie TSUE z 8 maja 2024 roku wyraźnie zakazuje bankom stosowania prawa zatrzymania jako formy obrony przed wykonaniem wyroku zasądzającego na rzecz konsumenta odzyskanie nadpłaconych rat. Jest to znacząca zmiana, która wpływa na poprawę ochrony prawnej kredytobiorców, szczególnie w sytuacjach, gdy muszą oni stawić czoła wielkim instytucjom finansowym. Decyzja TSUE stanowi znaczące wyzwanie dla sektora bankowego, który do tej pory mógł stosować prawo zatrzymania jako barierę ochronną przed roszczeniami kredytobiorców.

Dla konsumentów, szczególnie dla tych, którzy pozwali banki o unieważnienie kredytów frankowych, wyrok TSUE stanowi długo oczekiwaną ulgę. Otwiera on drogę do sprawiedliwszych rozstrzygnięć i usprawnia proces odzyskiwania pieniędzy.  Orzeczenie TSUE z 8 maja 2024 roku z pewnością przejdzie do historii jako moment przełomowy w ochronie praw konsumentów posiadających kredyty we frankach.

Podsumowanie i konkluzje

Postanowienie TSUE stanowi znaczący cios dla banków, które do tej pory stosowały zarzut zatrzymania jako mechanizm obronny. TSUE uznało, że takie działanie jest sprzeczne z dyrektywą 93/13/EWG, co oznacza, że praktyka ta jest niedopuszczalna i nie może być już dłużej wykorzystywana w polskim systemie prawnym.

 

Co to oznacza dla frankowiczów i sektora bankowego?

– Dla frankowiczów: znaczące ułatwienie w dochodzeniu swoich praw. Kredytobiorcy nie będą już musieli zabezpieczać zwrotu całego świadczenia otrzymanego od banku przed otrzymaniem zwrotu zasądzonych kwot Jest to ogromne zwycięstwo, które eliminuje dodatkowe obciążenie finansowe nałożone na konsumentów.

– Dla sektora bankowego: wyrok ten stanowi wyzwanie. Banki stracą jeden z kluczowych instrumentów używanych w obronie przed roszczeniami kredytobiorców. Teraz muszą one znaleźć nowe, zgodne z prawem sposoby ochrony swoich interesów, co może wymusić zmiany w strategiach zarządzania ryzykiem.

TSUE, poprzez swoje postanowienie, wyraźnie pokazuje kierunek, w jakim zmierza prawo konsumenckie w Europie – ku większej ochronie konsumentów. Sędziowie, poprzez swoje decyzje, aktywnie przyczyniają się do kształtowania sprawiedliwego traktowania klientów banków, co może być sygnałem dla przyszłych regulacji prawnych w tej dziedzinie.

Podziękowania należą się także SSO Annie Baran, której decyzja o skierowaniu pytania prejudycjalnego do TSUE była kluczowa dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Jej działanie dowodzi, jak znaczący wpływ na ostateczne rozwiązania prawne mogą mieć odważne i przemyślane decyzje poszczególnych sędziów.

 

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.6]